Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Změna klimatu

Změna klimatu představuje pro Evropu a celý svět jednu z největších existenciálních hrozeb. Lze ji řešit mitigačními opatřeními, která pomáhají snižovat a omezovat emise skleníkových plynů, nebo adaptačními opatřeními zaměřenými na snižování zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu. Města jsou klíčovými místy pro boj se změnou klimatu.

Vize EU do roku 2050 spočívá v dosažení uhlíkové neutrality, tj. ve snížení emisí skleníkových plynů co nejvíce, jak je to jen možné, při současných kompenzacích pro jakékoliv zbytkové emise, např. prostřednictvím dodatečné výsadby lesů. Tento cíl emisní rovnováhy „čisté nuly“ tak bude dosažen tehdy, když množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry bude neutralizováno.

EU si také na konci roku 2020 schválila mezitímní cíl na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, a to o minimálně 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990. Toto je podstatný nárůst oproti předchozímu cíli snížení o 40 %.

EU bojuje proti změně klimatu prostřednictvím ambiciózních politik doma i v úzké spolupráci s mezinárodními partnery. Toto je dáno skutečností, že faktory ovlivňující změnu klimatu a úbytek biologické rozmanitosti jsou globální povahy a nejsou omezeny státními hranicemi. Proto Zelená dohoda pro Evropu představuje nedílnou součást strategie Evropské komise k provádění Agendy OSN 2030 a Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Evropské klimatické výzvy

Evropská zelená dohoda představuje plán klíčových politik a opatření potřebných k dosažení cílů EU v oblasti klimatu. Zahrnuje i navýšení investic do špičkového výzkumu a inovací s programy, jaký představuje například program Horizont Evropa.

Klíčovým akcemi EU v rámci cíle Zelené dohody pro Evropu „Ambice v oblasti změny klimatu“ představují:

 • Evropský právní rámec pro klima, jenž zakotví cíl klimatické neutrality do roku 2050 (návrh je připraven a probíhá legislativní proces jeho přijetí v orgánech EU, viz sekce Dokumenty) – stanovuje cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 začlení do práva EU, jakož i povinnosti EU k jeho dosažení.
 • Plán dosažení cíle klimatu do roku 2050 (přijato 17.09.2020, viz sekce Dokumenty) – spočívá v dalším snížení skleníkových emisí alespoň o 55 % vůči úrovním roku 1990.
 • Evropský klimatický pakt (přijato 9.12.2020, viz sekce Dokumenty) – jeho účelem je zapojit občany a všechny části společnosti do činností v oblasti klimatu.
 • Revize příslušných legislativních opatření (zejména v kontextu nového mezitímního klimatického cíle do roku 2030) s cílem dosáhnout vyšší míry ambice v oblasti klimatu v návaznosti na přezkum směrnice o systému obchodování s emisemi; nařízení o sdílení úsilí; nařízení o využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví; směrnice o energetické účinnosti; směrnice o obnovitelných zdrojích energie; výkonnostní normy pro osobní automobily a dodávky, pokud jde o emise CO2 (k přijetí do června 2021).
 • Revize směrnice o zdanění energie (k přijetí v roce 2021).
 • Mechanismu kompenzačních opatření mezi státy v souvislosti s uhlíkem (k přijetí v roce 2021).
 • Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (k přijetí na začátku roku 2021)– účelem je zintenzivnit snahy o zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu, zajištění prevence a připravenosti s tím, že EK chce zajistit, aby byly podniky, města i veřejnost s to zohlednit změnu klimatu při řízení rizik.

Tyto politické reformy mají pomoci zajistit účinné stanovení cen uhlíku v celém hospodářství. To má následně podpořit změny v chování spotřebitelů a podniků a usnadnit růst udržitelných veřejných a soukromých investic. Různé cenové nástroje se mají navzájem doplňovat a společně poskytovat soudržný politický rámec. Z pohledu EU je také nezbytné zajistit, aby zdanění bylo v souladu s cíli v oblasti klimatu.

EU si je vědoma, že celosvětové výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí jsou významným multiplikátorem hrozeb a zdrojem nestability. Ekologický přechod změní geopolitiku, včetně globálních ekonomických, obchodních a bezpečnostních zájmů. To vytvoří výzvy pro řadu států a společností.

EU chce spolupracovat se všemi partnery na zvýšení odolnosti proti změně klimatu a životního prostředí, aby se předešlo tomu, že se tyto výzvy stanou zdroji konfliktů, potravinové nejistoty, vysídlení populace a nucené migrace. Tímto přístupem chce podpořit spravedlivý přechod na celém světě.

Dopady politiky v oblasti klimatu by se měly stát nedílnou součástí uvažování a činnosti EU v oblasti vnějších otázek, a to i v kontextu společné bezpečnostní a obranné politiky. Proto chce EU i nadále vést mezinárodní jednání s cílem zvýšit ambice hlavních producentů emisí ještě před konferencí OSN o změně klimatu, která proběhne v Glasgow (COP26) v listopadu 2021.

V České republice se změně klimatu věnují

Klimatickázměna.cz

Cílem tohoto širokého a interdisciplinárního projektu proto bylo vytvořit otevřenou a průběžně aktualizovanou on-line databázi shrnující informace o dopadech změny klimatu, rizicích, zranitelnosti a adaptačních opatření pro celou ČR na základě nejlepších dostupných metod a ve spolupráci odborných týmů.

Asociace pro mezinárodní otázky

Asociace pro mezinárodní otázky je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů.

Klimatická koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají ochranou klimatu a životního prostředí.

Asociace společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku.

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky se věnuje základnímu výzkumu probíhající globální změny, jejích příčin a dopadů na atmosféru a klima, ekosystémy a sociální a ekonomické systémy.

Pražská mise nulové emise

Praha se v roce 2019 přijetím přelomového usnesení zastupitelstva vypravila po vzoru předních evropských měst na cestu k uhlíkově neutrální metropoli. Cílem je snížit emise CO2 o 45 % do roku 2030.

Podpora z EU

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je agenturou Evropské unie, jejímž úkolem je poskytovat pravdivé a nezávislé informace o životním prostředí.

Evropský úřad pro životní prostředí (EEB)

Evropský úřad pro životní prostředí (EEB)

je největší evropskou sítí občanských organizací v oblasti životního prostředí.

Evropská nadace pro klima

Evropská nadace pro klima se věnuje reakci na globální klimatickou krizi vytvořením společnosti s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů.

Evropská aliance pro výzkum klimatu (ECRA)

Evropská aliance pro výzkum klimatu (ECRA) je sdružení 23 předních evropských výzkumných institucí.

EIT Climate-KIC

Národní centra rozvíjející místní infrastrukturu do inovačních ekosystémů a propojující je do sítě implementačních míst v celé Evropě.

Eurostat

Statistický úřad Evropské unie.

Podpora ve světě

Zelená města EBRD

Zelená města EBRD se snaží vybudovat lepší a udržitelnější budoucnost měst a jejich obyvatel. Programu toho dosahuje tím, že identifikuje, upřednostňuje a spojuje environmentální výzvy měst s udržitelnými investicemi do infrastruktury a politickými opatřeními.

C40

C40 je síť světových megacities zavázaných k řešení změny klimatu. C40 podporuje města při efektivní spolupráci, sdílení znalostí a řízení smysluplných, měřitelných a udržitelných opatření v oblasti změny klimatu.

Pakt starostů a primátorů EU

Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky.

Zelený klimatický fond

Zelený klimatický fond je největší světový specializovaný fond, který pomáhá rozvojovým zemím snižovat emise skleníkových plynů a zvyšovat jejich schopnost reagovat na změnu klimatu.

Globální komise pro přizpůsobení

Globální komise pro přizpůsobení je mezinárodní organizace, která pracuje jako zprostředkovatel řešení pro urychlení akce a podpory řešení přizpůsobení, od mezinárodního po místní, ve spolupráci s veřejným a soukromým sektorem, aby zajistila, že se od sebe navzájem učíme a pracujeme společně pro budoucnost odolná vůči změně klimatu.

Globální nástroj pro životní prostředí

Globální nástroj pro životní prostředí

sdružuje 184 zemí ve spolupráci s mezinárodními institucemi, organizacemi občanské společnosti a soukromým sektorem, aby řešily globální problémy životního prostředí a podporovaly národní iniciativy udržitelného rozvoje

Green City Accord

Green City Accord je hnutí evropských starostů zavázaných k ochraně přírodního prostředí, které v současné době připravuje Evropská komise

Mezivládní panel pro změnu klimatu

Mezivládní panel pro změnu klimatu

je orgánem OSN pro hodnocení vědy související se změnou klimatu.

Climate Action Network (CAN) Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

je přední evropská nevládní koalice bojující proti nebezpečným změnám klimatu.

Climate-ADAPT

V oblasti přizpůsobování se změně klimatu působí na různých úrovních široká škála organizací a programů spolupráce. Tato stránka obsahuje seznam organizací, které působí na globální, evropské (EU i mimo EU) a nadnárodní úrovni.

Dokumenty

Cirkulární Praha 2030

Cirkulární Praha 2030 — Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.

 • ČR
 • 27. 1. 2022

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2 o 45 %. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

 • ČR
 • 4. 10. 2021

Adaptační strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Adaptační strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu stanoví, jak se Evropská unie může přizpůsobit nevyhnutelným dopadům změny klimatu a stát se odolnou vůči změně klimatu do roku 2050. Strategie má čtyři hlavní cíle: učinit adaptaci chytřejší, rychlejší a systematičtější a zintenzivnit mezinárodní opatření v oblasti přizpůsobení dopadům změny klimatu.
 • EU
 • 1. 3. 2021

Temple Quarter & St Philip’s Marsh – A vision for the future

Čtvrť Temple v Bristolu ve Velké Británii – Vize budoucnosti

 • Ostatní
 • 1. 3. 2021

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí (SPŽP), schválená v lednu 2021, formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jedním ze tří základních směrů rozvoje je přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství.

 • ČR
 • 1. 12. 2020 11. 01. 2021

Evropský pakt o změně klimatu

Evropský pakt o změně klimatu za účelem zapojení občanů a všech částí společnosti do opatření v oblasti klimatu.

 • EU
 • 2. 11. 2020

Cílový plán v oblasti klimatu do roku 2030

Cílový plán v oblasti klimatu do roku 2030 k dalšímu snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 %.

 • EU
 • 2. 11. 2020

Návrh evropského klimatického zákona

Návrh evropského klimatického zákona k zajištění klimaticky neutrální Evropské unie do roku 2050.

 • EU
 • 4. 3. 2020

EU Taxonomie

EU Taxonomieje klasifikační systém, který stanoví seznam ekologicky udržitelných ekonomických činností. Taxonomie EU je důležitým faktorem umožňujícím zvýšit udržitelné investice a realizovat evropskou zelenou dohodu.

 • EU
 • 2. 3. 2020

Strategie adaptace hl. m. Prahy

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu zaměřuje se na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí opatření blízkých přírodě s využitím přirozených vlastností vegetace.

 • ČR
 • 12. 12. 2015

Pařížská dohoda

Pařížská dohodaje dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roku 2020 a navázat tak na Kjótský protokol.

 • Ostatní
 • 12. 12. 2015

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či řešení jejích negativních dopadů.

 • ČR
 • 2. 3. 2015

Strategie přizpůsobení se změně klimatu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou ekonomickou analýzu, atd.
 • ČR
 • 2. 3. 2015

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

Evropská strategie pro nízkoemisní
mobilitu – snížení emisí skleníkových plynů z dopravy, např. prostřednictvím emisních norem CO2 pro vozidla.
 • EU
 • 3. 11. 2014

Národní cíle

Národní cíle pro odvětví mimo obchodování s emisemi, jako je doprava, budovy a zemědělství.

 • EU
 • 4. 3. 2013

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS)

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) ke snížení emisí skleníkových plynů z energetiky, průmyslu a letů v rámci EU.

 • EU

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), jejímž úkolem je vytvářet doporučení a rámce pro zveřejňování finančních informací, které se vztahují k problematice klimatických změn.

 • Ostatní

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Cíle udržitelného rozvoje OSN představují program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

 • Ostatní

Lesy a půda

Zajištění toho, aby lesy a půda přispěly k boji proti změně klimatu.

 • EU

Lidé

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Garantka tématu

Konzultant pro životní prostředí a vodní hospodářství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Expert

Viceprezident České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD)

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Expertka

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu v Mott MacDonald

Zprávy

Akce

16. 5. 2022
4. 10. 2022

RETHINK: Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti

3. 10. 2022

RETHINK: Oficiální zahájení projektu – online

16. 11. 2022

Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek