Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Chytrá města

Chytrá města systematicky využívají informační a komunikační technologie, včetně internetu věcí, aby získaná data používala k plánování a optimalizaci udržitelného chodu města, jakož i ke zlepšení kvality života obyvatel, odolnosti a prosperity.

Rozvoj a využití moderních digitálních technologií umožňuje mimo jiné zjednodušit a zefektivnit správu a organizaci života ve městech, a tak usnadnit život jejich obyvatelům i návštěvníkům. Evropská unie se proto rozhodla položit důraz na data, technologie a infrastrukturu a vyhlásila iniciativu „Evropa připravená na digitální věk“. EU se tak má během evropského „digitální desetiletí“ digitálně transformovat, posílit svoji digitální suverenitu a určit, jaké budou na jejím území platit digitální standardy. Formování digitální budoucnosti EU má být založeno na technologiích, které slouží občanům a podnikům a které představují přínosy pro jejich každodenní život a hospodářskou činnost, jakož zároveň pomocí nich dosáhnout svého cíle klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. EU chce být globálním vzorem v sektoru digitální ekonomiky.

Evropa připravená na digitální věk

Evropská unie bere využití informačních technologií a digitalizace velice vážně. Proto představila své plány na digitalizaci EU v rámci ucelené iniciativy „Evropa připravená na digitální věk“. EU chce být globálním vzorem v sektoru digitální ekonomiky, podporovat rozvojové země, aby přešly na digitální technologie a vyvíjet digitální standardy a celosvětově je prosazovat.

Internet věcí (IoT) umožní sběr velkého množství dat z různých zdrojů (např. senzory). Velká datová centra zajistí uložení takto získaných dat a jejich následné zpracování, ať už jde o zapojeni umělé inteligence (AI) pro automatické zpracování, nebo zpracování specializovanými analytiky. Toto vše s sebou nese i otázky bezpečnosti, zejména zabezpečení dat před zneužitím, zabezpečení funkčnosti systémů a v neposlední řadě také zabezpečení přístupu k systémům. Taktéž je zapotřebí mít dostatek profesionálů, kteří jsou schopni výzvy a problémy odborně řešit.

Digitální transformace má být realizována prostřednictvím digitálních řešení, která staví člověka na první místo a která:

 • otevřou podnikům nové příležitosti;
 • podpoří rozvoj důvěryhodných technologií;
 • budou podporovat otevřenou a demokratickou společnost;
 • umožní živé a udržitelné hospodářství; a
 • budou pomáhat v boji proti změně klimatu a směrem k dosažení zelené tranzice;

a to prostřednictvím tří směrů opatření:

 • Technologie, které slouží lidem, která zahrnuje témata jako:
  • umělá inteligence,
  • digitální kompetence,
  • konektivita,
  • kybernetická bezpečnost;
 • Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika, která zahrnuje témata jako:
  • vysoce výkonná výpočetní technika,
  • Evropská digitální strategie,
  • Evropská průmyslová strategie,
  • Akt o digitálních trzích,
  • Akt o digitálních službách; a
 • Otevřená, demokratická a trvale udržitelná společnost, která zahrnuje témata jako:
  • uhlíková neutralita,
  • online platformy a e-Commerce,
  • Akt o digitálních trzích,
  • digitalizace evropského průmyslu,
  • podpora start-upů,
  • digitální inkluze.

Tato ambice je zejména velkou výzvou pro města, které jsou centra inovací a pokroku a která se mají stát klíčovými místy této transformace. Za tím účelem plánuje Evropská komise investovat do rozvoje výzkumu a využití digitálních technologií v městech a státních i samosprávních úřadech.

V České republice se chytrým městům věnují

Pracovní skupina pro Smart Cities pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj

Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj zaměřená na podporu konceptu chytrých měst v Česku.

Smart Prague

Platforma Hlavního města Prahy k podpoře Koncepce Smart Prague.

Czech Smart City Cluster

Český klastr zaměřující se na rozvoj partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst, transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru.

Smart City Innovation Institute, z.ú.

Institut zaměřující se na propojování významných, ale samostatně a vzdáleně od sebe působících průmyslových sfér (průmyslu kreativního, znalostního a vzdělávacího).

Podpora z EU

Chytrá města ve světě

Dokumenty

Temple Quarter & St Philip’s Marsh – A vision for the future

Čtvrť Temple v Bristolu ve Velké Británii – Vize budoucnosti

 • Ostatní
 • 1. 3. 2021

Data pro veřejné blaho

Doporučení Národní komise pro infrastrukturu:

 • Vytvořit Rámec pro správu informací (Information Management Framework) – umožnit bezpečné a odolné sdílení dat a efektivní správu informací.

 • Umožnit vznik Národního digitálního dvojčete (National Digital Twin) – ekosystému propojených digitálních dvojčat, který umožní dosáhnout lepších výsledků z našeho zastavěného prostředí.

 • Sladit akademickou obec, průmysl a vládu – zajistit koordinaci a soulad mezi klíčovými aktéry v této agendě.
 • EU
 • Ostatní
 • 1. 1. 2021

Vlastní návrh Aktu o digitálních trzích

Vlastní návrh Aktu s popisem právního rámce pro zajištění, že online platformy budou na internetu dodržovat spravedlivá pravidla a nebudou zneužívat síly svého postavení k potlačování slabších. 

 • EU
 • 15. 12. 2020

Vlastní návrh Aktu o digitálních službách

Vlastní návrh Aktu s popisem právního rámce pro: lepší ochranu spotřebitelů online prostředí, nastavení transparentního prostředí, kde budou mít online platformy jasné povinnosti, podporu inovací, růstu a konkurenceschopnosti.

 • EU
 • 15. 12. 2020

Akt o digitálních trzích: zajištění spravedlivých a otevřených digitálních trhů

Popis, čím se návrh Aktu zabývá: zajištění, že online platformy budou na internetu dodržovat spravedlivá pravidla a nebudou zneužívat síly svého postavení k potlačování slabších.

 • EU
 • 7. 12. 2020

Akt o digitálních službách: zajištění bezpečného online prostředí odpovědného vůči uživatelům

Popis, čím se návrh Aktu zabývá: lepší ochrana spotřebitelů v online prostředí, nastavení transparentního prostředí, kde budou mít online platformy jasné povinnosti, podpora inovací, růstu a konkurenceschopnosti.

 • EU
 • 1. 12. 2020

Správa dat a datové politiky v Evropské komisi

Definuje závazek poskytnout pokyny, zajištění a podporu, které učiní Komisi organizací založenou na datech.

 • EU
 • 6. 7. 2020

Flourishing systems (systém pro všestranný rozvoj)

Nové pojetí infrastruktury jako platformy pro všestranný lidský rozvoj (flourishing).

Obhajuje vizi, která je:

 • Zaměřená na člověka
 • Založená na systémovém pohledu
 • Ostatní
 • 1. 3. 2020

Evropská strategie pro data

Definuje plány na: vytvoření jednotného trhu s daty, zjednodušení přenosu a zpracování veřejných dat, zlepšení ochrany soukromí a osobních dat a další.

 • EU
 • 19. 2. 2020

Informační listy: Evropa připravená na digitální věk

Sada krátkých dokumentů o: datové strategii, formování digitální budoucnosti, výhodách pro občany a podniky, podpoře zelené transformace a umělé inteligenci.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost

Zpráva posuzující dopady vznikajících digitálních technologií na stávající rámce v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Bílá kniha o umělé inteligenci

Stanovení cílů pro podporu zavádění umělé inteligence, mimo jiné zajištění její důvěryhodnosti a vysokého výkonu.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Formování digitální budoucnosti Evropy

Popis toho, čeho chce EU dosáhnout v oblasti digitalizace, kroky, které k tomu hodlá podniknout a jaké metody a technologie mají být použity.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Správa dat, informací a znalostí v Evropské komisi

Definuje výzvy v oblasti správy dat, informací a znalostí, popisuje čtyři hlavní oblasti, kde je za potřebí akcí a jaké kroky je třeba učinit.

 • EU
 • 3. 10. 2016

Lidé

Miroslav Svítek

Miroslav Svítek

Garant oblasti

Profesor, Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT)

Christopher Tebb

Christopher Tebb

Digital a BIM Expert

Vedoucí Digitálního poradenství pro region ISMA a oddělení Global Delivery Services, Mott MacDonald

Zprávy

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek