Oblasti

Aktivit máme plno, ale každá většinou patří do jedné ze zastřešujících oblastí, kterým se soustavně věnujeme.

Všechny oblasti

Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Chytrá města

Chytrá města systematicky využívají informační a komunikační technologie, včetně internetu věcí, aby získaná data používala k plánování a optimalizaci udržitelného chodu města, jakož i ke zlepšení kvality života obyvatel, odolnosti a prosperity.

Rozvoj a využití moderních digitálních technologií umožňuje mimo jiné zjednodušit a zefektivnit správu a organizaci života ve městech, a tak usnadnit život jejich obyvatelům i návštěvníkům. Evropská unie se proto rozhodla položit důraz na data, technologie a infrastrukturu a vyhlásila iniciativu „Evropa připravená na digitální věk“. EU se tak má během evropského „digitální desetiletí“ digitálně transformovat, posílit svoji digitální suverenitu a určit, jaké budou na jejím území platit digitální standardy. Formování digitální budoucnosti EU má být založeno na technologiích, které slouží občanům a podnikům a které představují přínosy pro jejich každodenní život a hospodářskou činnost, jakož zároveň pomocí nich dosáhnout svého cíle klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. EU chce být globálním vzorem v sektoru digitální ekonomiky.

Evropa připravená na digitální věk

Evropská unie bere využití informačních technologií a digitalizace velice vážně. Proto představila své plány na digitalizaci EU v rámci ucelené iniciativy „Evropa připravená na digitální věk“. EU chce být globálním vzorem v sektoru digitální ekonomiky, podporovat rozvojové země, aby přešly na digitální technologie a vyvíjet digitální standardy a celosvětově je prosazovat.

Internet věcí (IoT) umožní sběr velkého množství dat z různých zdrojů (např. senzory). Velká datová centra zajistí uložení takto získaných dat a jejich následné zpracování, ať už jde o zapojeni umělé inteligence (AI) pro automatické zpracování, nebo zpracování specializovanými analytiky. Toto vše s sebou nese i otázky bezpečnosti, zejména zabezpečení dat před zneužitím, zabezpečení funkčnosti systémů a v neposlední řadě také zabezpečení přístupu k systémům. Taktéž je zapotřebí mít dostatek profesionálů, kteří jsou schopni výzvy a problémy odborně řešit.

Digitální transformace má být realizována prostřednictvím digitálních řešení, která staví člověka na první místo a která:

 • otevřou podnikům nové příležitosti;
 • podpoří rozvoj důvěryhodných technologií;
 • budou podporovat otevřenou a demokratickou společnost;
 • umožní živé a udržitelné hospodářství; a
 • budou pomáhat v boji proti změně klimatu a směrem k dosažení zelené tranzice;

a to prostřednictvím tří směrů opatření:

 • Technologie, které slouží lidem, která zahrnuje témata jako:
  • umělá inteligence,
  • digitální kompetence,
  • konektivita,
  • kybernetická bezpečnost;
 • Spravedlivá a konkurenceschopná digitální ekonomika, která zahrnuje témata jako:
  • vysoce výkonná výpočetní technika,
  • Evropská digitální strategie,
  • Evropská průmyslová strategie,
  • Akt o digitálních trzích,
  • Akt o digitálních službách; a
 • Otevřená, demokratická a trvale udržitelná společnost, která zahrnuje témata jako:
  • uhlíková neutralita,
  • online platformy a e-Commerce,
  • Akt o digitálních trzích,
  • digitalizace evropského průmyslu,
  • podpora start-upů,
  • digitální inkluze.

Tato ambice je zejména velkou výzvou pro města, které jsou centra inovací a pokroku a která se mají stát klíčovými místy této transformace. Za tím účelem plánuje Evropská komise investovat do rozvoje výzkumu a využití digitálních technologií v městech a státních i samosprávních úřadech.

V České republice se chytrým městům věnují

Pracovní skupina pro Smart Cities pod Radou vlády pro udržitelný rozvoj

Pracovní skupina Ministerstva pro místní rozvoj zaměřená na podporu konceptu chytrých měst v Česku.

Smart Prague

Platforma Hlavního města Prahy k podpoře Koncepce Smart Prague.

Czech Smart City Cluster

Český klastr zaměřující se na rozvoj partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst, transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru.

Smart City Innovation Institute, z.ú.

Institut zaměřující se na propojování významných, ale samostatně a vzdáleně od sebe působících průmyslových sfér (průmyslu kreativního, znalostního a vzdělávacího).

Podpora z EU

Chytrá města ve světě

Témata

Vlastní návrh Aktu o digitálních trzích

Vlastní návrh Aktu s popisem právního rámce pro zajištění, že online platformy budou na internetu dodržovat spravedlivá pravidla a nebudou zneužívat síly svého postavení k potlačování slabších. 

 • EU
 • 15. 12. 2020

Vlastní návrh Aktu o digitálních službách

Vlastní návrh Aktu s popisem právního rámce pro: lepší ochranu spotřebitelů online prostředí, nastavení transparentního prostředí, kde budou mít online platformy jasné povinnosti, podporu inovací, růstu a konkurenceschopnosti.

 • EU
 • 15. 12. 2020

Akt o digitálních trzích: zajištění spravedlivých a otevřených digitálních trhů

Popis, čím se návrh Aktu zabývá: zajištění, že online platformy budou na internetu dodržovat spravedlivá pravidla a nebudou zneužívat síly svého postavení k potlačování slabších.

 • EU
 • 7. 12. 2020

Akt o digitálních službách: zajištění bezpečného online prostředí odpovědného vůči uživatelům

Popis, čím se návrh Aktu zabývá: lepší ochrana spotřebitelů v online prostředí, nastavení transparentního prostředí, kde budou mít online platformy jasné povinnosti, podpora inovací, růstu a konkurenceschopnosti.

 • EU
 • 1. 12. 2020

Správa dat a datové politiky v Evropské komisi

Definuje závazek poskytnout pokyny, zajištění a podporu, které učiní Komisi organizací založenou na datech.

 • EU
 • 6. 7. 2020

Evropská strategie pro data

Definuje plány na: vytvoření jednotného trhu s daty, zjednodušení přenosu a zpracování veřejných dat, zlepšení ochrany soukromí a osobních dat a další.

 • EU
 • 19. 2. 2020

Informační listy: Evropa připravená na digitální věk

Sada krátkých dokumentů o: datové strategii, formování digitální budoucnosti, výhodách pro občany a podniky, podpoře zelené transformace a umělé inteligenci.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost

Zpráva posuzující dopady vznikajících digitálních technologií na stávající rámce v oblasti bezpečnosti a odpovědnosti.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Bílá kniha o umělé inteligenci

Stanovení cílů pro podporu zavádění umělé inteligence, mimo jiné zajištění její důvěryhodnosti a vysokého výkonu.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Formování digitální budoucnosti Evropy

Popis toho, čeho chce EU dosáhnout v oblasti digitalizace, kroky, které k tomu hodlá podniknout a jaké metody a technologie mají být použity.

 • EU
 • 3. 2. 2020

Správa dat, informací a znalostí v Evropské komisi

Definuje výzvy v oblasti správy dat, informací a znalostí, popisuje čtyři hlavní oblasti, kde je za potřebí akcí a jaké kroky je třeba učinit.

 • EU
 • 3. 10. 2016

Lidé

Miroslav Svítek

Miroslav Svítek

Garant oblasti

Profesor, Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT)

Christopher Tebb

Christopher Tebb

Digital a BIM Expert

Vedoucí Digitálního poradenství pro region ISMA a oddělení Global Delivery Services, Mott MacDonald

Videa

Tomáš Janeba, prezident ARI

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz města a obcí České republiky (3:57)

Richard Brabec, ministr životního prostředí (6:10)

Lilyana Pavlova – Ambice EIB v oblasti ekologické transformace

Martin Špolc – EU Taxonomie

Jan Pejter – Zelená dohoda pro Evropu

Miroslav Svítek – Evropa připravená na digitální věk

Panelová diskuze

Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí, MŽP

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Soňa Jonášová, zakladatelka, INCIEN – Institut cirkulární ekonomiky

Miroslav Svítek, Fakulta dopravní, České vysoké účetní technické v Praze

Jan Pejter, ředitel divize a seniorní poradce, Enviros

PPP v praxi: PPP a parkování – Zahájení debaty

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury

David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace, CZECHINVEST

PPP v praxi: PPP a parkování – Zahřívací otázka

Tomáš Janeba, ARI – moderátor

Michal Tesař, NEWTON Business Development

Jan Drbohlav, ELTODO

Michal Kaizar, ISP Hradec Králové

David Petr, CZECHINVEST

Michal Tesař, partner NEWTON Business Development

Parkování a PPP

Jan Drbohlav, obchodní ředitel pro Městskou infrastrukturu a automatizaci, ELTODO

Organizace parkování ve městech

Michal Kaizar, člen představenstva, ISP Hradec Králové

Komplexní koncese na parkování v Hradci Králové

PPP v praxi: PPP a parkování – Panelová diskuze

Tomáš Janeba, ARI – moderátor

Michal Tesař, NEWTON Business Development

Jan Drbohlav, ELTODO

Michal Kaizar, ISP Hradec Králové

David Petr, CZECHINVEST

PPP v praxi: PPP a parkování – Závěr a pozvánka na další akce

Tomáš Janeba, ARI

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek