Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Inkluzivní města

Inkluzivní města poskytují všem svým obyvatelům rovné příležitosti, důstojnost a environmentální spravedlnost bez ohledu na socioekonomické postavení, gender, věk, původ či jiné identifikační znaky.

Všechny sociální skupiny, včetně těch nejzranitelnějších, by měly mít podle Nové Lipské charty ve městech rovný přístup ke službám obecného zájmu, včetně vzdělávání, sociálních služeb, zdravotní péče a kultury. Odpovídající, bezpečné a dostupné bydlení a dodávky energie by měly splňovat potřeby různých skupin společnosti, včetně stárnoucí populace a jiných specifických skupin, např. osob se zdravotním postižením, mladých lidí a rodin. Inkluzivní města mají nabízet svým novým i stávajícím obyvatelům příležitosti k sebeurčení v městských čtvrtích, které mohou být i kulturně a sociálně odlišné, tj. například městské oblasti s přetrvávajícími problémy souvisejícími s menšinami potřebují navíc komplexní integrační a antisegregační strategii.

Všichni občané by měli mít právo získávat nové dovednosti a vzdělání. To vyžaduje cenově dostupné a přístupné vysoce kvalitní předškolní a školní vzdělávání, kvalifikaci a odbornou přípravu pro mladé lidi, jakož i příležitosti k celoživotnímu vzdělávání, zejména pokud jde o digitalizaci a technologie.

Spravedlivý a inkluzivní růst EU

Současné i budoucí environmentální a klimatické změny představují závažné negativní důsledky pro nezranitelnější skupiny městského obyvatelstva. Proto by měl být hospodářský růst v EU nejen udržitelný, ale také spravedlivý a inkluzivní. Proto se strategické dokumenty EU, jakými je „Nová Lipská charta – transformativní síla měst pro společné dobro“ nebo nová Územní agenda EU 2030, zaměřují na dosažení trvale udržitelné rovnováhy vztahů mezi environmentálními, hospodářskými a sociálními nerovnostmi, aniž by byl někdo upozaděn. Zásady inkluzivity budou navíc začleněny do finančních nástrojů EU 2021–2027.

Jde zejména o následující zásady (více, viz Nová Lipská charta):

 • Sociální začlenění, inovace a partnerství. Města musí vyvinout inovativnější a inkluzivnější strategie a řídit související postupy, které by podpořily řešení problémů prostřednictvím navázání úzkých partnerství s představiteli soukromého i veřejného sektoru, kteří se zajímají o dosažení společných cílů souvisejících s inkluzí. Města, a ještě více jejich sousedství se stanou „laboratořemi“ pro sociální inovace.
 • Rovný přístup k zaměstnání a veřejným službám. Měla by být přijata jasná strategie pro vytváření pracovních míst a podporu trhů práce prostřednictvím rekvalifikačních programů a vytváření pracovních míst v nových odvětvích. Nerovnosti, by se měly mimo jiné řešit prostřednictvím služeb, které jsou občanů prospěšné k dosažení určitých sociálních výsledků. To zahrnuje komplexnější zdravotní péči, dopravu a mobilitu, komunální elektronické služby a zejména vzdělávání. Zvláště důležité je soustředění úsilí na mladší populaci.
 • Snížení nejvýznamnějších sociálních hendikepů. Obyvatelé chudých oblastí měst a nejvíce vyloučení občané by měli být osloveni napřímo s řešeními, které jsou zaměřeny přímo na ně. Měl by být vypracován soubor opatření týkajících se příchozích migrantů a jejich začlenění, žen trpících platovým rozdílem mezi ženami a muži nebo nejchudších částí populace vystavených dlouhodobé nezaměstnanosti.
 • Veřejný prostor, bydlení a energetická chudoba. Města by měla usilovat o zajištění veřejných prostranství a dostupného bydlení pro všechny své občany, zejména prostřednictvím renovací a výstavby sociálního bydlení, ubytování studentů, startovacích domů, škol, nemocnic atd. Města taktéž musí nabídnout nástroje pro nejzranitelnější občany, kteří si nemohou dovolit udržovat dostatečné teplo v jejich bytech a domech.

Bezpečnost na veřejných prostranstvích. Bezpečnost je základním právem občanů, které musí být v městském prostředí chráněno sdílenou odpovědností mezi veřejnými a soukromými subjekty.

V České republice se Inkluzivním městům věnují

Podpora z EU

Podpora ve světě

Témata

Dokumenty

Security in Public Spaces Action Plan

Zajištění bezpečnosti na veřejných prostranstvích zahrnuje posílení sociální soudržnosti, zachování otevřeného a příjemného charakteru měst a veřejných prostor obecně.

 • EU
 • 9. 3. 2020

Strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025

Ve strategii jsou předloženy politické cíle a opatření, jimiž se má do roku 2025 dosáhnout značného pokroku na cestě směrem k Evropě založené na genderové rovnosti. Hlavními cíli je potírat genderově podmíněné násilí, vyvracet genderové stereotypy, odstranit genderové rozdíly na trhu práce, zajistit rovnoměrné zastoupení mužů a žen v různých hospodářských odvětvích, řešit rozdíly v odměňování a ve výši důchodů žen a mužů, odstranit rozdíly v poskytování péče a dosáhnout vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a v politice.

 • EU
 • 5. 3. 2020

Inclusive and Accesible Cities

Tento dokument poskytuje doporučení a prioritní opatření pro místní a regionální samosprávy a další městské aktéry s cílem budovat města pro všechny rozvíjením politik kolem nediskriminace, účasti, přístupnosti, inkluzivních městských politik a programů nebo rozvoje kapacit.

 • Ostatní
 • 4. 11. 2019

Housing Partnership Action Plan

Tento dokument se zaměřuje na řešení potřeb dostupného bydlení a podporu nabídky dostupného bydlení, včetně veřejného, sociálního a městského bydlení, dostupného nájemního bydlení, dostupného družstevního bydlení a dostupného vlastnictví domu.

 • EU
 • 3. 12. 2018

Urban Mobility Action Plan

Důraz je kladen na střednědobou a dlouhodobou perspektivu městské mobility, včetně její správy a plánování, veřejné dopravy a dostupnosti, aktivních druhů dopravy a veřejného prostoru a nových služeb mobility a inovací.

 • EU
 • 14. 11. 2018

Jobs and Skills in the Local Economy Action Plan

Cílem je podporovat místní ekonomiku zvyšováním kapacity a dovedností pracovní síly a vytvářením příznivých podmínek pro rozvoj podnikání a vytváření pracovních míst na základě charakteristických místních specifik.

 • EU
 • 26. 10. 2018

How We Live Together: Resilience and Social Inclusion in Cities

Hlubší pohled na iniciativy sociálního začleňování v různých evropských městech.

 • EU
 • Ostatní
 • 2. 4. 2018

Urban Poverty Action Plan

Představuje dvanáct klíčových akcí, jejichž cílem je snížit chudobu a zlepšit začleňování lidí žijících v chudobě nebo v riziku chudoby v městských oblastech v celé Evropské unii.

 • EU
 • 5. 3. 2018

Final Action Plan of the Partnership on Inclusion of Migrants and Refugees

Zaměřuje se na střednědobý a dlouhodobý pohled na integraci a začlenění migrantů a uprchlíků. Zabývá se přijetím a interakcí s místní komunitou a problematikou bydlení, práce, vzdělávání a otázkou zranitelných skupin.

 • EU
 • 1. 3. 2017

Inclusive Cities Approach Paper

Tento dokument se zaměřuje především na interní publikum s cílem vést pracovníky Světové banky k zahájení dialogů, propagaci dalších analýz a podpoře fungování ve směru vícerozměrného přístupu k inkluzivním městům.

 • Ostatní
 • 4. 5. 2015

Migrants Inclusion in Cities

Tento dokument podporuje způsoby lepší integrace mezi migranty a jejich hostitelskými komunitami. Ve spolupráci s místními úřady a městskými profesionály podporuje zvyšování povědomí a budování kapacit.

 • Ostatní
 • 2. 1. 2012

Strategie sociálního začleňování 2021‒2030

Materiál pokrývá oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením a stanovuje prioritní témata sociálního začleňování a jeho financování ze zdrojů České republiky i Evropské Unie.

 • ČR

Lidé

Filip Kučera

Filip Kučera

Garant oblasti

Specialista na sociální otázky v oddělení Poradenství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Akce

Dostupné

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Videa

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek