Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností je důležitým aspektem odpovědného veřejného zadávání, udržitelných a inovativních řešení, a to ve všech jeho fázích. Umožnuje veřejnosti se k veřejné zakázce vyjádřit a získat o ní dostatek informací.

Komunikace s veřejností umožnuje zadavateli poznávat, jaké problémy místní obyvatele trápí, jaké jsou jejich potřeby a může být tedy cenným zdrojem inspirace k provedení konkrétní veřejné zakázky. Podněty občanů mohou směřovat také k již připravované veřejné zakázce a zadavatel je může do jisté míry vzít v úvahu při stanovení zadávacích podmínek.

Komunikace s veřejností je však důležitá i při vysvětlení výběru vítězného dodavatele a samotné realizaci veřejné zakázky, jakož i po skončení projektu. V tomto smyslu je vhodným nástrojem k seznámení veřejnosti s projektem a k jeho pozitivnímu přijetí.

Zadavatel může vyzvat veřejnost k účasti na přípravě konkrétní veřejné zakázky a jejich potřeby a návrhy zohlednit, pokud to je možné a smysluplné. Prostředkem k získávání připomínek či návrhů ze strany veřejnosti mohou být webové stránky, osobní setkání, ankety, dotazníkové šetření atd. Stejným způsobem může zadavatel sbírat podněty k vyhlášení konkrétní veřejné zakázky, které mohou plynout např. z nedostatku veřejné zeleně, nabíjecích stanic pro elektromobily či nedostatku stojanů pro kola.

 Požadavek, aby dodavatelé v průběhu plnění veřejné zakázky umožnili aktivní participaci veřejnosti a sběr připomínek a podnětů nalezne uplatnění především u zakázek, které bývají veřejností bedlivě sledovány a při nichž dochází k vytváření návrhů budoucí podoby staveb a veřejných prostorů (příprava projektových dokumentací, příp. projektů realizovaných metodou Design & Build (proklik). K pozitivnímu vnímání projektu veřejností mohou posloužit zejména webové stránky, kde zadavatel může informovat o přínosech projektu, o jeho průběhu, či o dnech otevřených dveří a exkurzích pro veřejnost. Zadavatel může také zřídit systém k vyřizování podnětů veřejnosti (např. linku podnětů), v rámci kterého bude moci veřejnost uplatňovat stížnosti a připomínky k průběhu projektu.

Poslední a neméně důležitým aspektem je komunikace po dokončení plnění veřejné zakázky. Ta může spočívat např. v konání konference s účastí zástupce dodavatele či v přípravě videozáznamu dokumentující průběh plnění veřejné zakázky a její přínosy.

Zřízením informačního kanálu a komunikací s veřejností skrze něj je vhodné pověřit samotného dodavatele. Zadavatel tak může učinit prostřednictvím smluvních podmínek. V případech, kdy zadavatel klade na komunikaci s veřejností zvlášť vysoký důraz, může návrh na její vedení učinit kritériem hodnocení, typicky se tomu děje v rámci metody Best Value.

Zadavatel dále může požadovat, aby dodavatel disponoval osobou mající s touto problematikou zkušenosti v realizačním týmu. To může být stanoveno v rámci technické kvalifikace jako nutná podmínka, případně může být dodavatel disponující touto osobou pouze zvýhodněn v rámci hodnocení a obsazení této pozice pak bude reflektováno ve smlouvě.

V České republice se tématu věnují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí se tématu věnuje prostřednictvím projektu Odpovědné veřejné zadávání. Nově k tomu též využívá Platformu odpovědného veřejného zadávání, která je volným a neformálním sdružením subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují veřejné zadávání.

Asociace pro veřejné zakázky

Asociace pro veřejné zakázky je platformou pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci.

Asociace pro rozvoj dopravní infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury se věnuje tématům, ve kterých prosazuje jasná pravidla plánování, veřejné zadávání a transparentních smluvních vztahů a tato komunikuje veřejnosti.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se v rámci odpovědného zadávání věnuje tématu šetrné veřejné správy a na svých stránkách publikuje metodiky a metodické listy k vybraným produktovým kategoriím.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se coby gestor zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) podílí na zpracování metodik k odpovědnému zadávání s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

Správa železnic

Správa železnic implementuje prvky odpovědného veřejného zadávání do zadávacích podmínek opakovaně. Příkladem dobré praxe je veřejná zakázka „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“, kde hodnotící kritéria směřovala mj. na podporu záměru u veřejnosti.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je členem Platformy odpovědného veřejného zadávání. Z pozice zadavatele v rámci veřejné zakázky na revitalizaci objektů Karolina vyžadoval zajištění exkurzí v místě plnění veřejné zakázky a informování veřejnosti o průběhu jejího plnění.

Dokumenty

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí komplexně popisuje řadu nástrojů na podporu odpovědného veřejného zadávání. Metodika se podrobně zaobírá vhodným nastavením zadávacích podmínek a poskytuje zadavatelům velké množství přímo použitelných vzorů a příkladů dobré praxe.

  • ČR
  • 1. 1. 2021

Vzorová textace

Dokument obsahuje vzorová ustanovení zadávacích podmínek implementující opatření na podporu komunikace dodavatele s veřejností.

  • EU
  • ČR

Lidé

Adéla Havlová

Adéla Havlová

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulací

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Garant oblasti, odborník v oblasti veřejného sektoru, regulací a legislativy

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Csaba Csorba

Csaba Csorba

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulace

Senior advokát ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek