Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Oblasti

Aby města prosperovala, dobře se v nich žilo a všestranně rozvíjela lidský potenciál, musí se zásadně proměnit. Musí být udržitelnější, odolnější, propojenější a lépe využívat digitální technologie. Koncept zelených, chytrých, odolných a inkluzivních měst nabízí osvědčené postupy a řešení, kterými zajistíte lepší život nejen budoucím, ale i současným generacím.

Klíčové oblasti

Zelená města

Zelená města nepřetržitě chrání a zlepšují životního prostředí, trvale udržitelně využívají přírodní zdroje a systematicky snižují negativní dopady lidské činností na klima, městské prostředí a zdraví.

Chytrá města

Chytrá města systematicky využívají informační a komunikační technologie, včetně internetu věcí, aby získaná data používala k plánování a optimalizaci udržitelného chodu města, jakož i ke zlepšení kvality života obyvatel, odolnosti a prosperity.

Odolná města

Odolná města jsou dlouhodobě schopná účinně a hospodárně reagovat na aktuální a trvalé rušivé události, jakými jsou změna klimatu, živelní pohromy, pandemie či kybernetické a jiné útoky, adaptovat se zlepšovat své systémy reakcí na ně.

Inkluzivní města

Inkluzivní města poskytují všem svým obyvatelům rovné příležitosti, důstojnost a environmentální spravedlnost bez ohledu na socioekonomické postavení, gender, věk, původ či jiné identifikační znaky.

Rozvoj měst

Města by se měla rozvíjet všestranně, integrovaně udržitelně napříč svými sektory a řešit prioritní výzvy, jakými jsou zejména klimatická změna, stárnutí populace, úbytek biologické rozmanitosti, sociální nerovnosti a rozvoj místní ekonomiky.

Financování

Udržitelné městské projekty lze financovat různými způsoby. Od grantového financování ze zdrojů EU po nástroje zahrnující soukromé financování jako je PPP či EPC.

Veřejné zadávání

Veškeré městské projekty lze realizovat pouze podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Pro kvalitní rozvoj měst je důležité nebát se využívat nové postupy.

Přihlašte se k odběru novinek