Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Rozvoj měst

Města by se měla rozvíjet všestranně, integrovaně udržitelně napříč svými sektory a řešit prioritní výzvy, jakými jsou zejména klimatická změna, stárnutí populace, úbytek biologické rozmanitosti, sociální nerovnosti a rozvoj místní ekonomiky.

Města jsou centry sociálních a hospodářských činností, interakcí a inovací. Stále více se zvětšují a jsou odpovědné za vysokou úroveň spotřeby energií a za přibližně 70 % celosvětových emisí skleníkových plynů, přičemž jsou obzvláště citlivé na dopady změny klimatu.

Téměř 70% evropské populace žije v městských oblastech, které spotřebují přibližně 80% energie a podílejí se až z 85% na HDP Unie. Rovněž však čelí přetrvávajícím problémům, jakými jsou nezaměstnanost, segregace a chudoba, jakož i silným tlakům na kvalitu městského životního prostředí. Města proto hrají při řešení výzev v oblasti klimatických změn klíčovou roli.

V návaznosti na novou Územní agendu EU 2030 přijali členské státy EU na konci roku 2020 „Novou Lipskou chartu“, která se zaměřuje na transformační potenciál měst pro společné dobro. Charta vyzývá k silnějšímu postavení měst při rozhodováni na vnitrostátní či EU úrovni tak, aby mohla města získat odpovídající finanční prostředky pro řešení nových a nezbytných úkolů a ke stanovení rámce pro rozvoj evropských měst napříč různými úrovněmi správy.

Nová Lipská charta poskytuje možnost se znovu zaměřit na vazby mezi  správou na městské úrovni a jinými úrovněmi správy v polycentrických městských systémech. Taktéž poskytuje městu ucelený rámec politik k naplňování globálních a evropských dohod, jakými je program Cílů udržitelného rozvoje OSN do roku 2030, Pařížská dohoda, Městská agenda pro EU nebo Zelená dohoda pro Evropu. Zdůrazňuje zejména potřebu dobré správy měst, která je nezbytná, aby napomohla rozvoji spravedlivých, zelených a produktivních městských systémů, představující tři základní rozměry evropských měst.

Vzhledem k silné podpoře Nové městské agendy (2016) ze strany Evropské unie (EU) a jejích členských států získaly strategie udržitelného rozvoje městských oblastí zásadní význam. Je stále zřejmější, že různé výzvy, které vyvstávají v městských oblastech, ať již jde o výzvy hospodářské, environmentální, klimatické, sociální či populační, jsou vzájemně propojeny a že úspěšný městský rozvoj si lze představit pouze na základě integrovaného přístupu.

Prostřednictvím realizace Městské agendy se EU zaměřuje na tyto tři pilíře vytváření politiky a jejich implementace:

 • lepší legislativa,
 • lepší programy financování a
 • sdílení znalostí.

Nová Lipská charta, klíčový strategický dokument městské agendy EU z prosince 2020, chápe budoucnost městských oblastí nejen jako „míst hustě uspořádaných zastavěných struktur“, ale také jako míst, „která také umožňují kulturní, sociální, ekologickou a ekonomickou interakci“. Tato nová perspektiva tak přináší jedinečnou příležitost přehodnotit městské modely v EU. Jedná se o nový přístup obecného zájmu zaměřený na zajištění trvalé udržitelnosti společností, hospodářství a ekosystémů v EU.

Nová Lipská charta usiluje nejen o sladěnou koordinaci opatření prováděných na všech třech prostorových úrovních evropských měst (sousedství, místní úřady a funkční oblasti) tak, aby se zajistila soudržnost a zabránilo se nehospodárnostem, ale stanovuje také pět klíčových zásad nové městské strategie EU:

 • městská politika pro společné dobro;
 • integrovaný přístup;
 • účast a spoluvytváření („účast veřejnosti je klíčem k úspěšnému zajištění vysoce kvalitního zastavěného prostředí“)
 • víceúrovňová správa; a
 • lokální přístup.

Klíčovými tématy Městské agendy EU jsou:

 • Sociálně-kulturní rozvoj. Cílem je uspokojit lidské potřeby a splnit cíl sociální spravedlnosti podporou účasti všech sociálních skupin na řešení otázek zdraví, bydlení, spotřeby, vzdělávání, zaměstnanosti, kultury, dědictví a začleňování migrantů, uprchlíků a chudších částí populace ve městech. Důležitá je taky podpora soudržnosti a solidarity mezi různými územími a generacemi.
 • Zaměstnanost a hospodářský rozvoj. Komise plánuje podporovat růst a ekonomickou hospodárnost ve městech prostřednictvím schémat trvale udržitelné a odpovědné výroby a spotřeby. Toto by mělo ve městech podporováno zavedením systémů oběhového hospodářství, podporou digitální tranzice, zajištěním městské mobility a dostupnosti a vytvářením pracovních míst a zlepšováním dovedností občanů.
 • Ekologické městské plánování a rozvoj. Podle Komise by města měla dlouhodobě chránit a zlepšovat své životní prostředí a přírodní zdroje tím, že budou udržovat environmentální rovnováhu, snižovat rizika a předcházet dopadům na životní prostředí ve městech zlepšováním kvality ovzduší, podporou energetické tranzice a udržitelného využívání území a budováním větší klimatické odolnosti.
 • Instituce a řízení měst. Všechna opatření a strategie musí být vytvářena a prováděna v rámci systému víceúrovňové správy s charakteristikami spojenými s demokracií, průhledností a sociální spravedlností. Veřejné zadávání musí být inovativní a odpovědné.

Mezi 14 klíčových městských témat dobrovolných partnerství v rámci městské agendy EU patří:

 • Začleňování migrantů a uprchlíků (2017)
 • Kvalita ovzduší (2017)
 • Bydlení (2018)
 • Chudoba (2018)
 • Oběhové hospodářství (2018)
 • Digitální tranzice (2018)
 • Městská mobilita (2018)
 • Pracovní místa a dovednosti v místním hospodářství (2018)
 • Energetická tranzice (2019)
 • Přizpůsobení se změně klimatu (2018)
 • Inovativní a odpovědně veřejné zadávání (2018)
 • Trval udržitelné využívání území a řešení inspirovaná přírodou (2018)
 • Bezpečnost na městských veřejných prostranstvích (2020)
 • Kultura ve veřejném prostoru (2020)

V České republice se rozvoji měst věnují

Podpora z EU

Podpora ze světa

Témata

Lidé

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Garant oblasti

Seniorní konzultant ve společnosti PwC

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek