Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Grantové financování

V programovém období 2021–2027 jsou k dispozici rozšířené možnosti dotačního financování udržitelných městských projektů ze zdrojů EU.

Rok 2021 s sebou přinesl začátek nového víceletého finančního rámce (tj. rozpočtu EU), ale také potřebu překonat celosvětovou pandemii nemoci COVID-19 a připravit kontinent na dlouhodobé výzvy ekonomického i ekologického rázu. Evropská ekonomika včetně měst bude stimulována částkou několika bilionů eur.

Např. Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého jsou financovány třeba Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program, musí investovat do udržitelných městských projektů alespoň 6 % alokace.

Modernizační fond

Cílem Modernizačního fondu je podpora projektů zaměřených na:

  • výrobu a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetickou účinnost,
  • podporu zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Podpora bude mít formu dotace ve výši 30–80 %. Způsobilost žadatele bude stanovena v každém z devíti programů. Obce a města budou moci využít např. program TRANSGov na podporu čisté městské mobility, ENERGov na zvýšení energetické účinnosti, KOMUENER na podporu partnerství v komunitní energetice a LIGHTPUB na podporu projektů veřejného osvětlení.

Opatření, která jsou financována prostřednictvím strukturálních fondů, nebudou souběžně podporována v Modernizačním fondu a naopak. Výhradně z Modernizačního fondu budou podporována opatření realizovaná na zařízeních zařazených v EU ETS.

Prostředky z Modernizačního fondu tak mohou být mj. využity i v regionech s omezenými zdroji určenými pro strukturální fondy, např. hl. město Praha, nicméně zvýhodňovány budou projekty z krajů, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí. Prostředky fondu budou získány prodejem emisních povolenek. Částka, která je dostupná pro Českou republiku, je přibližně 150 mld. Kč.

Více o Modernizačním fondu na webových stránkách MŽP.

Operační program Životní prostředí

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. Jde o operační program navazující na stejnojmenné programy fungující již v předešlých obdobích.

Alokace operačního programu pro ČR by měla být cca 60 mld. Kč. Způsobilost žadatelů se liší v závislosti na konkrétním specifickém cíli, avšak alespoň některé z budoucích výzev by měly být přístupné také pro společnosti překračující definici SME, resp. společnosti se sídlem v Praze.

Více o tomto programu najdete ZDE.

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021–2027 také navazuje na program z minulého sedmiletého období. Hlavní ambicí programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 

Pro program by mělo být určeno na 125 mld. Kč, způsobilým žadatelem zpravidla budou veřejné entity nebo nestátní neziskové organizace. Výše dotační podpory se v závislosti na regionu bude pohybovat mezi 40 a 85 %.

Více o IROP.

Fond spravedlivé transformace (Operační program Spravedlivá transformace)

Účelem tohoto mechanismu je zajistit, aby přechod ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal spravedlivě a nikdo nebyl opomenut. V případě ČR bude mechanismus určen pouze třem krajům – Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému.

Fond bude především poskytovat regionům granty. Bude například podporovat investice do přechodu na čistou energii, či investice do energetické účinnosti. Bude také pomáhat pracovníkům při rozvoji dovedností a schopností, které uplatní na trhu práce v budoucnosti, a podporovat malé a střední podniky, výzkum a vývoj.

Pro čerpání tohoto fondu byl zřízen Operační program Spravedlivá transformace, který bude administrován Ministerstvem životního prostředí. Objem prostředků, v případě tohoto pilíře dotací, by měl být zhruba 40 mld. Kč.

Více o Operačním programu Spravedlivá transformace najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Facilita na podporu oživení a odolnosti

Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility –RRF). Tento nástroj byl vytvořen s cílem zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie nemoci COVID-19 a posílit udržitelnost a odolnost ekonomik EU, aby byly lépe připravené na výzvy ekologické a digitální transformace.

V případě ČR bude alokace tohoto instrumentu cca 177 mld. Kč na dotace (rozdělované dle pravidel veřejné podpory) a Česko bude mít možnost využít více než 400 mld. Kč formou zaručených půjček. Česká republika vytvořila Národní plán obnovy – rámec konkrétních investic, na které pak bude možné získávat prostředky.

Prostředky z facility bude možné čerpat na projekty kompletně připravené (k zazávazkování) již do konce roku 2022 (70 % objemu prostředků), zbylých 30 % pak pouze do konce roku 2023.

Prostředky by měly být k dispozici na území celé ČR včetně Prahy.

Více o této facilitě se dočtete ZDE.

V České republice se grantovému financování věnují

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí je státní institucí rezortu životního prostředí, která od roku 1992 zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí v České republice. Formou dotací a půjček spolufinancuje projekty přispívající ke zlepšování kvality vod, ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Podporuje také environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Jedná se o řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy na řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

Podpora z EU

Lidé

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

Garant tématu

Hlavní expert PwC na oblast grantového financování

Zprávy

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek