Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Energie

Čistá energie je základním pilířem Zelené dohody pro Evropu. Cílem strategie je dosažení energeticky neutrálního systému.

Čistá energie – to je základní pilíř Zelené dohody pro Evropu. Výroba a užití energie je nezbytné pro zaměstnanost a hospodářství a zároveň velmi zranitelné vůči vnějším cenovým šokům nebo bezpečnosti dodávek energetických zdrojů.

Členské státy mají nyní k dispozici dvě klíčové strategie EU:

  1. Strategii pro integraci energetického systému; a
  2. Vodíkovou strategii.

Evropská komise těmito dokumenty navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu s cílem dekarbonizace evropského energetického systému. Obě strategie mají za cíl nejen energetickou transformaci, ale i posílení konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti zemí Evropské unie na mezinárodním poli. Přechod k čisté energii v nejdotčenějších regionech Evropy bude navíc podpořen klíčovým nástrojem EU – Mechanismem pro spravedlivou transformaci.  

Zajištění energetické účinnosti je prioritou Evropské Unie, přičemž další dekarbonizace energetického systému je zásadní pro dosažení cílů v oblasti klimatu v letech 2030 a 2050.

EU byla od začátku hybnou silou v oblasti čisté energie: již v roce 2009 stanovila EU jako první ambiciózní cíle v oblasti energetiky a klimatu. Cíle do roku 2020 dosáhnout 20% snížení emisí skleníkových plynů, 20% energie z obnovitelných zdrojů a 20% energetické účinnosti byly v té době opravdu průkopnické.

O dekádu později je EU obecně na dobré cestě k dosažení cílů do roku 2020. Cítili jsme ekonomické přínosy čisté energie: je možné snížit emise a dosáhnout růstu HDP plus čistý nárůst zaměstnanosti v energetickém sektoru. Obnovitelná energie v Evropě navíc zlevnila. Solární a větrná energie nyní za tržních podmínek soutěží s jinými formami výroby energie.

Uvádí se, že výroba a užití energie v hospodářských odvětvích ekonomiky tvoří více než 75% emisí skleníkových plynů v celé EU. Z tohoto důvodu je potřeba vytvořit energetický sektor, který je z velké části založen na obnovitelných zdrojích a je doplněn „rychlým vyřazováním uhlí a dekarbonizací plynu“.

K zajištění tohoto cíle je „nezbytné zajistit, aby byl evropský trh s energií plně integrován, propojen a digitalizován při respektování technologické neutrality“.

Přechod na čistou energii se v EU zaměří na příležitosti, které mohou poskytnout obnovitelné zdroje energie, které budou mít „zásadní roli“.

Zelená dohoda zmiňuje zvýšení produkce větrné energie na moři, které bude zásadní a spolu s inteligentní integrací obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a dalších udržitelných řešení napříč odvětvími „pomůže dosáhnout dekarbonizace za nejnižší možné náklady“.

V České republice se energii věnujÍ

Ministerstvo průmyslu a dopravy ČR

Sekce energetiky připravuje státní energetickou koncepci a s ní související strategické dokumenty. Dále zajišťuje soulad strategických dokumentů v oblasti energetiky s koncepcí hospodářské strategie a politiky vlády a hospodářsko-politickými procesy v Evropské unii.

Státní energetická inspekce

Státní energetická inspekce je správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu a člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. SEI provádí kontrolní činnost danou zákonem o hospodaření energií.

Dokumenty

Cirkulární Praha 2030

Cirkulární Praha 2030 — Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.

  • ČR
  • 27. 1. 2022

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2 o 45 %. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

  • ČR
  • 4. 10. 2021

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

  • ČR
  • 4. 11. 2019

Lidé

Jan Pejter

Jan Pejter

Garant tématu

Ředitel divize Mezinárodních projektů ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Zprávy

Akce

16. 5. 2022
3. 10. 2022

RETHINK: Oficiální zahájení projektu – online

6. 12. 2022

Potenciál místní ekonomiky 2022 – Budoucnost veřejných projektů

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek