Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Bonifikace dodavatele

Zákon o zadávání veřejných zakázek nabízí zadavatelům řadu nástrojů, jimiž mohou dodavatele motivovat k podpoře odpovědného veřejného zadávání, udržitelných a inovativních řešení.

Zadavatel může dodavatele motivovat k vyšší aktivitě na podporu prvků odpovědného veřejného zadávání, udržitelných a inovativních řešení tím, že na základě plnění původní veřejné zakázky může být dodavateli umožněno další plnění. 

Ve smlouvě na veřejnou zakázku může zadavatel stanovit, že spokojenost s tím, jak zadavatel dané prvky plní, vyjádřená např. formou potvrzení o řádném plnění prvků odpovědného zadávání, udržitelných a inovativních řešení v rámci původní veřejné zakázky bude předpokladem pro uplatnění práva zadavatele na zadání určité další části plnění tomuto dodavateli (tzv. opce).

Může to být i předpokladem pro zařazení dodavatele na seznam dodavatelů, kteří jsou obesílání s poptávkou zakázek zadávaných mimo zadávací řízení (veřejné zakázky malého rozsahu nebo podlimitní zakázky) v souladu s interními předpisy zadavatele.

Právo zadavatele na zadání další části plnění (opci) lze vymezit v zásadě dvěma způsoby v závislosti na charakteru plnění, na něž by se měla opce vztahovat, a to:

  • postupem v jednacím řízení bez uveřejnění za podmínek § 66 zákona o zadávání veřejných zakázek

Na základě tohoto ustanovení je zadavatel oprávněn vymínit si v zadávací dokumentaci zadání veřejné zakázky přímo stávajícímu dodavateli prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. Předpokladem tohoto postupu je, že zadavatel zahájení původního zadávacího řízení řádně zveřejnil a že nově zadané služby nebo stavební práce budou spočívat v opakování obdobných služeb nebo stavebních prací jako v původní veřejné zakázce. Vedle povinnosti zadavatele tuto možnost v zadávací dokumentaci uvést, je zadavatel dále povinen uvést i rozsah nových služeb či stavebních prací, zahrnout hodnotu nových prací do předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky a zahájit jednací řízení bez uveřejnění do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku. Skutečná cena zakázky na nové služby nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu nových stavebních prací či služeb o více než 30 % a současně nesmí přesáhnout 30 % ceny původní veřejné zakázky.

  • postupem vyhrazené změny závazku dle § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek

Tímto postupem může dojít ke změně závazku ze smlouvy, za předpokladu, že si ji zadavatel v zadávací dokumentaci vyhradil podle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek. V takovém případě je zadavatel povinen jednoznačně vymezit podmínky a obsah změny (prodloužení závazku, resp. navýšení rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací) a zajistit, že uplatnění takto vyhrazené změny nepovede ke změně povahy veřejné zakázky.

Touto cestou je možno dojít nejen k úpravě rozsahu plnění veřejné zakázky, nýbrž i k případné úpravě ceny či jiných obchodních a technických podmínek. Zadavatel tedy může, za předpokladu naplnění výše uvedených podmínek, nadstandartní plnění dodavatele v sociálních či enviromentálních oblastech bonifikovat různorodými příplatky.

V České republice se tématu věnují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí se tématu věnuje prostřednictvím projektu Odpovědné veřejného zadávání. Nově k tomu též využívá Platformu odpovědného veřejného zadávání, která je volným a neformálním sdružením subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují veřejné zadávání.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se v rámci odpovědného zadávání věnuje tématu šetrné veřejné správy a na svých stránkách publikuje metodiky a metodické listy k vybraným produktovým kategoriím.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se coby gestor zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) podílí na zpracování metodik k odpovědnému zadávání s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

Dokumenty

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Lidé

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Garant oblasti, odborník v oblasti veřejného sektoru, regulací a legislativy

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Adéla Havlová

Adéla Havlová

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulací

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Csaba Csorba

Csaba Csorba

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulace

Senior advokát ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek