Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Biologická rozmanitost

Polovina světového HDP závisí na přírodě, avšak jen v Evropě hrozí čtvrtině volně žijících druhů vyhynutí. Proto nová Strategie EU pro oblast biologické rozmanitosti do roku 2030 má za cíl zastavit dramatický úbytek biodiverzity a obnovit poškozené ekosystémy.

Úbytek biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů se v Evropě dostaly do tak vážného stádia, že bez ambiciózních nástrojů politiky ochrany životního prostředí bychom riskovali vážné ekonomické i sociální problémy. V dnešní době hrozí globálně až 1 milionu živočichů a rostlin vyhynutí, v Evropě to představuje dokonce téměř čtvrtinu volně žijících druhů. Lidské společenství je však na zdravých ekosystémech závislé – poskytují nám potraviny, léky a materiály. Zhruba polovina světového HDP závisí na přírodě. Proto je Strategie EU pro oblast biologické rozmanitosti základním pilířem Zelené dohody pro Evropu. Rozšíření chráněných oblastí a navrácení původního stavu ekosystémů napomůže k dosažení klimatické neutrality. Obnova přírody představuje také možnosti k podpoře ekonomiky a to zejména ve stavebním, zemědělském a potravinářském odvětví.

Biologická rozmanitost neboli biodiverzita odkazuje na různorodost živých organismů a jejich prostředí, kteří závisí na různých ekologických a geografických podmínkách. Můžeme ji vyjádřit na úrovni jednotlivých druhů – druhová diverzita, úrovni nižších taxonomických jednotek tzv. diverzita genetická, ale i na úrovni celých ekosystémů. Všechny jsou nezbytné pro zachování druhů a přirozených společenstev a dohromady tvoří jeden provázaný celek. V posledních letech ji ale dramaticky ubývá a to tempem, který nemá v geologické minulosti Země obdoby.

Mezi hlavní důvody úbytku biodiverzity patří zejména lidské činnosti spojené s nadměrným využíváním půdy a moří, např. těžbou, zemědělstvím a rybolovem. Na úbytku se podílí výrazně i změna klimatu, znečištění a invazivní nepůvodní druhy. Právě úbytek biodiverzity a zhroucení ekosystémů je jedna z největších hrozeb pro lidstvo, protože biodiverzita a ekosystémové služby jsou základem většiny ekonomických aktivit. Biodiverzita je totiž základním pilířem ekosystémů a ekosystémových služeb, na kterých je naše ekonomika závislá. Úbytek biodiverzity může způsobit například pokles zemědělské produkce (nedostatek hmyzu k opylení plodin, chybějící houby zajišťující organický rozklad). Jednotlivé druhy se sice zvládnou krátkodobým změnám přizpůsobit, ale dlouhodobé změny, jako zvyšování teploty, dokáže některé druhy vyhubit, či donutit k přesunutí do jiné oblasti, čímž se mohou stát invazivním druhem. Geograficky nepůvodní druhy se můžou šířit v novém prostředí na úkor těch původních a destabilizovat celou oblast. Obzvlášť v posledních letech s rostoucími riziky klimatických změn se ukazuje, jak je genetická diverzita důležitá – rozmanitost genů umožňuje lepší schopnost přizpůsobení měnícím se podmínkám. 

K ochraně biodiverzity je třeba přistupovat komplexně a musí být zařazena do všech oblastí politických opatření. Jednotlivé druhy a ekosystémy celkově potřebují prostor ke své obnově a růstu. Proto je důležité zřízení chráněných oblastí, které si klade za cíl Strategie EU v oblasti biodiverzity. Předpokládá, že 30 % území Evropy a 30 % evropských moří bude klasifikováno jako chráněné území do roku 2030. Mezi hlavní prvky této Strategie patří:

 • Rozšíření ekologického zemědělství a krajinných prvků s bohatou biologickou rozmanitostí na zemědělské půdě.
 • Obnovení přirozeného toku na nejméně 25 000 km evropských řek.
 • Snížení používáním pesticidů o 50 % do roku 2030.
 • Zastavení úbytku opylovačů.
 • Výsadba 3 miliard stromů do roku 2030.

Investování do ochrany přírody a její obnovy bude pro EU krok pro zotavení z krize způsobenou virem COVID-19. Evropská komise má v plánu připravit Plán na obnovu přírody s právně závaznými cíli pro členské země. V rámci obnovy přírody se zaměří více pozornosti taky na města. Nová strategie na podporu biodiverzity zahrnuje návrh na podporu zelených měst a zvýšení biodiverzity v městských oblastech. Chytrá města mohou snižovat svou zátěž na životním prostředí a mohou zároveň podpořit biologickou rozmanitost vytvářením zelených ploch a rozvojem opatřením ke zmírnění změn klimatu.

V České republice se biologické rozmanitosti věnují

Ministerstvo životního prostředí

Určuje politiku životního prostředí a poskytuje legislativní rámec. Definuje plány a strategie, zaměřuje se na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí. Všechny oblasti zaměření jsou úzce spjaty s fungováním ekosystémů.  

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, rozlišuje obecnou ochranu přírody a krajiny ve třech úrovních – obecná ochrana území, obecná ochrana druhová a obecná ochrana neživé části přírody a krajiny.  
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zajišťuje praktickou péči o krajinu a přírodu, administruje finanční prostředky z národních fondů i z Evropských fondů a zajišťuje chod programů – link  

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti – link  

Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum je veřejná výzkumná instituce. Koordinuje výzkumný program „záchrana a obnova krajiny“ a podílí se na dalších programech.

Evropská podpora

Evropská komise – DG ENV

V EU je odpovědné za oblast politiky životního prostředí Evropská Komise – DG ENV, tedy Generální ředitelství Evropské Komise. Navrhuje a implementuje politiky zajišťující ochranu životního prostředí a kvalitu života občanů Evropské Unie.

Evropská agentura pro životní prostředí – EEA

Agentura má na starost poskytování nezávislých informací o životním prostředí. Provozuje Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí – partnerství mezi EEA a členskými zeměmi. Agentura tak shromažďuje.

Evropská komise – JRC

Společné výzkumné středisko je vědecký útvar Evropské komise. Poskytuje nezávislé vědecké poradenství a přispívá k tvorbě politik EU.

European Environmental Bureau – EEB

EEB je federace více než 140 občanských organizací pro ochranu životního prostředí. Za cíl má monitorování a připomínkování environmentální politiky EU.

Mezinárodní svaz ochrany přírody – IUCN

Mezinárodní organizace zaměřená na ochranu přírodních zdrojů a podporu biodiverzity. Každé dva roky vydává Červený seznam ohrožených druhů.

Dokumenty

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí (SPŽP), schválená v lednu 2021, formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jedním ze tří základních směrů rozvoje je přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství.

 • ČR
 • 1. 12. 2020 11. 01. 2021

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Národní strategický rámec, přijatý v roce 2015, je základním dokumentem ČR pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel. Jedním z řešených témat je i udržitelné hospodaření se zdroji a rozvoj oběhového hospodářství.

 • ČR
 • 7. 8. 2017

Úmluva o biologické rozmanitosti, OSN

 • Ostatní
 • 29. 12. 1993 Aktualizováno: 30. 9. 2006

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • ČR
 • 25. 3. 1992 Aktualizováno: 1. 1. 2021

Lidé

Veronika Mecnarowská

Veronika Mecnarowská

Garantka tématu

Konzultant ve společnosti ENVIROS

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Videa

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek