Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Konkrétní opatření

Vhodným nastavením zadávacích podmínek může zadavatel činit konkrétní opatření k podpoře prvků odpovědného veřejného zadávání, udržitelných řešení a inovací.

Konkrétní opatření odpovědného zadávání, udržitelných řešení a inovací musí být v souladu se základními zásadami veřejných zakázek. Musí být nediskriminační, transparentní, přiměřené a zajišťovat rovné zacházení s dodavateli; a dále musí mít souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky a být prakticky proveditelné.

Tyto nástroje může zadavatel realizovat prostřednictvím nastavení:

 • kritérií kvalifikace, která musí dodavatel splňovat, aby mohl být pro plnění veřejné zakázky vybrán,
 • pravidel pro hodnocení nabídek, které vede k výběru nejvhodnější nabídky a
 • smluvních podmínek, kterými zadavatel vymezí podmínky plnění veřejné zakázky při současném nastavení vhodných zajišťovacích institutů.

K vhodnému nastavení zadávacích podmínek může zadavatel využít komunikace s trhem  či komunikace s veřejností.

Vhodnými nástroji jsou zejména ty, které slouží k omezení negativních dopadů zakázky v místě jejího plnění, či nějakým způsobem podporují místní komunitu.

Použity mohou být zejména smluvní podmínky, které budou směřovat k uplatnění aspektů společenské odpovědnosti. Ve vybraných případech je možné tyto požadavky stanovit v rámci technické kvalifikace (např. v oblasti výbavy dodavatele vozidla splňující určené emisní limity, příp. v oblasti řešitelského týmu může být vymezen požadavek na pozici „manažera odpovědného zadávání“).

Aktuálním tématem je i zapojení zadavatele do tvorby smluvních podmínek v dodavatelském řetězci. V této souvislosti může klást požadavky například na zajištění stejné splatnosti faktur, jakou dodavateli garantuje sám. Taková opatření mají sloužit k ochraně malých a střeních podniků, jejichž ekonomická síla je menší, než u velkých společností.

Pro průběžné vyhodnocování výsledků odpovědného zadávání existuje i možnost smluvně zakotvit požadavek na zpracování zprávy o naplňování prvků odpovědného zadávání. Analýzu odpovědného zadávání lze provádět například čtvrtletně, případně dle úvahy a potřeb zadavatele.

Pokud v současné době není možné některé aspekty odpovědného zadávání pokládat za běžný a na trhu dostupný standard, lze je použit pro hodnocení veřejné zakázky. Zadavatel může předem stanovit kritéria, která tyto aspekty, resp. konkrétního dodavatele, při jejich splnění zvýhodní. Alternativně lze použít i metodu hodnocení Best Value, která zadavateli zaručuje vysokou míru prověření odbornosti dodavatele.

Jako konkrétní případy hodnotících kritérií lze jmenovat:

 • omezení emisí,
 • snížení uhlíkové stopy,
 • snížení dopravní zátěže,
 • podpora regionálních dodavatelů disponujících provozovnou vzdálenou určitý maximální časový úsek (stanovený v minutách) od místa plnění veřejné zakázky.

Zadavatel však musí být při stanovování těchto kritérií obezřetný, aby nedošlo k diskriminaci některých dodavatelů. Tato kritéria je tedy možno použít pouze v odůvodněných případech (např. svoz komunálních odpadů, dodávky čerstvých potravin či servisní zásahy). Vždy platí, že užitá hodnotící kritéria musí mít vztah k předmětu veřejné zakázky.  

V České republice se tématu věnují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí téma odpovědného zadávání dlouhodobě intenzivně rozvíjí. Nově k tomu též využívá Platformu odpovědného veřejného zadávání, která je volným a neformálním sdružením subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují veřejné zadávání.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se v rámci odpovědného zadávání věnuje tématu šetrné veřejné správy a na svých stránkách publikuje metodiky a metodické listy k vybraným produktovým kategoriím.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se coby gestor zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) podílí na zpracování metodik k odpovědnému zadávání s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita se z pozice zadavatele v oblasti zeleného zadávání angažuje dlouhodobě. Příkladem jejího odpovědného přístupu je veřejná zakázka CETOCOEN OP VVV II, ve které univerzita vyžadovala snížení dopadů provádění díla na okolí, vč. zpřísnění požadavků na hlukovou zátěž.

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj do hodnotících kritérií veřejné zakázky „Zhotovení stavby Koncertní sál, Konzervatoř Brno II“ zakomponoval možnost nabídnout: (i) eliminaci záboru veřejného prostranství a (ii) snížení hladiny akustického výkonu do okolí.

Správa železnic

Správa železnic implementuje prvky odpovědného veřejného zadávání do zadávacích podmínek opakovaně. Příkladem dobré praxe je veřejná zakázka „Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS“, kde hodnotící kritéria směřovala mj. na minimalizaci vlivu železniční dopravy na životní prostředí.

Podpora z EU

Evropská komise

Evropská komise působí v oblasti tzv. zelených veřejných zakázek (Green Public Procurement). V této oblasti vytváří Evropská komise velké množství metodik, které zadavatelům usnadňují environmentálně šetrné veřejné zadávání.

Local Governments for Sustainability

Globální síť více než 1750 místních a regionálních samospráv, které se zavázaly k udržitelnému rozvoji měst. Organizace působí ve více než 100 zemích a její členové spolupracují na vytvoření systémové změny pro udržitelnost měst.

Procura+ European Sustainable Procurement Network

Síť více než 40 evropských zadavatelů, kteří spolupůsobí v oblasti udržitelného a inovativního veřejného zadávání.

Dokumenty

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí komplexně popisuje řadu nástrojů na podporu odpovědného veřejného zadávání. Metodika se podrobně zaobírá vhodným nastavením zadávacích podmínek a poskytuje zadavatelům velké množství přímo použitelných vzorů a příkladů dobré praxe.

 • ČR
 • 1. 1. 2021

Odpovědné veřejné zadávání v kostce

Publikace nabízí výtah z dosavadních metodik, a po diskusi se zadavateli, kteří dlouhodobě odpovědné zadávání realizují, nabízí zestručněný pohled na to, jak lze odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat. Součástí publikace je kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání.

 • EU
 • ČR
 • 1. 1. 2021

Odpovědné veřejné zadávání (2. doplněné vydání)

V metodice Ministerstva práce a sociálních věcí jsou podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, ale také konkrétní prvky odpovědného zadávání, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání.

 • ČR
 • 1. 3. 2019

Odpovědné nakupování pro města a obce

Tato publikace přináší stručné konkrétní příklady, jak lze společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek uplatnit na úrovni měst a obcí.

 • EU
 • ČR
 • 1. 3. 2019

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky v silniční dopravě

V dokumentu Evropské komise jsou uvedena revidovaná kritéria EU pro zelené veřejné zadávání v silniční dopravě. Dokument obsahuje řadu vzorů, které mohou zadavatelé s minimálními úpravami začlenit do svých zadávacích dokumentací.

 • EU
 • 8. 1. 2019

EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance

Pracovní dokument Evropské komise obsahuje řadu vzorových kritérií pro veřejné zakázky v oblasti návrhu, konstrukce a údržby silnic. Kritéria jsou formulována tak, aby mohla být zadavatelem jednoduše včleněna do zadávací dokumentace.

 • EU
 • 8. 1. 2019

Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům

Cílem těchto pokynů je poskytnout praktickou pomoc pracovníkům zadávání veřejných zakázek, aby se vyhnuli některým nejčastějším chybám a finančním opravám, jež Komise zaznamenala v minulých letech při využívání ESI fondů (viz oddíl 6.1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek).
 • EU
 • 13. 2. 2018

Nakupujte Zeleně! Příručka o zadávání zelených veřejných zakázek

Příručka má zadavatelům pomoci s úspěšným nastavením kritérií odpovědného zadávání. Z praktického hlediska objasňuje možnosti, které nabízí právo EU, a zkoumá jednoduché a účinné přístupy k zeleným zakázkám. V příručce je také uvedena řada příkladů z praxe, jak orgány veřejné správy v celé EU nakupují zeleně.

 • EU
 • 1. 2. 2016 3. vydání

Lidé

Adéla Havlová

Adéla Havlová

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulací

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Odborník v oblasti veřejného sektoru, regulací a legislativy

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Csaba Csorba

Csaba Csorba

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulace

Senior advokát ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek