Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Voda

Voda je život. Voda je kritickým a strategickým přírodním zdrojem pro udržitelná města. V městském prostředí téma „Voda“ zahrnuje řízení a ochranu vodních zdrojů, výrobu a dodávky pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod, nakládání s kaly, odvádění dešťové vody a protipovodňovou službu.

Voda je základním předpokladem pro život lidí, zvířat a rostlin. Mnohdy nemůže být voda, jako zdroj pro hospodářství, ničím nahrazena a vodní doprava je v mnoha zemích také důležitou součástí dopravního systému. Voda hraje také klíčovou roli v regulačním cyklu klimatu a uhlíkového managementu umožňujícího ukládání uhlíku přírodním způsobem.

Rostoucí nedostatek vody (vodní stres) a jejího znečištění je také často důsledkem těžby zdrojů a zpracování materiálů, paliv a potravin. Udržitelné „modré hospodářství“ bude hrát ústřední roli při zmírňování četných požadavků na půdní zdroje EU a řešení změny klimatu.

Zelená dohoda pro Evropu obsahuje plán, jak zlepšit kvalitu a dostupnost vodních zdrojů a ochrany na vodě závislých ekosystémů jako odpověď na tyto výzvy, a to v rámci cíle „Směrem k životnímu prostředí bez toxických látek díky ambicióznímu cíli nulového znečištění“.

Ochrana vod

EU bude za účelem větší ochrany obyvatel a ekosystémů usilovat o zajištění životního prostředí bez toxických látek, v rámci kterého je ochrana vod jednou z priorit. To je zvláště důležité pro města, kde průmyslové a ekonomické procesy vyvíjejí na vodu největší tlak. Zaměřovat se bude zejména na lepší monitoring, reporting, prevenci a nápravu znečištění ovzduší, vod, půdy a spotřebních výrobků. Proto je nezbytné, aby EU a členské státy systematičtěji přezkoumaly veškeré politiky a právní předpisy. Komise bude tyto vzájemně související problémy v roce 2021 řešit přijetím akčního plánu pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy, a to prostřednictvím přijetí akčního plánu pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy v roce 2021. Tyto aktivity budou také zahrnovat více systematičtější revizi politik a legislativy na národní úrovni, které budou také ve značném rozsahu dopadat na města.

Je plánována obnova přirozených funkcí podzemních a povrchových vod. To je zásadní pro zachování a obnovu biologické rozmanitosti v jezerech, řekách, mokřadech a ústí řek a pro prevenci a omezení škod způsobených povodněmi. Komise dále navrhne opatření k řešení znečištění z povrchového odtoku vod ve městech a znečištění novými nebo obzvláště škodlivými zdroji, jako jsou mikroplasty a chemické látky, včetně léčiv. Rovněž je třeba řešit kombinované účinky různých znečišťujících látek. Provádění strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ sníží znečištění způsobené přebytkem živin. Rovněž bude řešena oblast kombinovaných účinků různých znečišťujících látek a prevence průmyslových havárií.

Klíčovým akcemi EU v rámci cíle Zelené dohody pro Evropu „Směrem k životnímu prostředí bez toxických látek díky ambicióznímu cíli nulového znečištění“ jsou:

 • Strategie udržitelnosti chemických látek (přijato 14.10.2020, viz sekce Dokumenty) – lépe chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemikáliemi.
 • Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy (k přijetí v 2. čtvrtletí 2021).
 • Revize opatření řešících problematiku znečištění z rozsáhlých průmyslových komplexů (k přijetí v roce 2021).

V České republice se vodě věnují

Evropská podpora

Podpora ve světě

Dokumenty

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2 o 45 %. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

 • ČR
 • 4. 10. 2021

Strategie udržitelnosti chemických látek

Cílem strategie je lépe chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemikáliemi.

 • EU
 • 14. 10. 2020

Normy kvality životního prostředí platné pro povrchové vody

Stanoví normy environmentální kvality (NEK) týkající se přítomnosti některých látek nebo skupin látek, které byly označeny za prioritní znečišťující látky, protože představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, v povrchových vodách.

 • EU
 • 22. 12. 2012

Plán na ochranu evropských vodních zdrojů („Plán“)

Plán popisuje opatření zaměřená na lepší provádění stávajících právních předpisů v oblasti vodního hospodářství, integraci cílů vodní politiky do jiných politik a vyplňování mezer, zejména pokud jde o množství a účinnost vody.

 • EU
 • 14. 11. 2012

Normy kvality životního prostředí (EQS)

Normy stanoví limity pro narušení životního prostředí, zejména z okolní koncentrace znečišťujících látek a odpadů, který určuje maximální přípustnou degradaci environmentálních médií.

 • EU
 • 24. 7. 2008

Rámcová směrnice o vodě (WFD)

Rámcová směrnice o vodě vznikla v reakci na rostoucí hrozbu znečištění a rostoucí poptávku veřejnosti po čistších řekách, jezerech a plážích.  

 • EU

Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy

K lepší prevenci, nápravě, monitorování a podávání zpráv o znečištění.

 • EU

Lidé

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Garantka tématu

Konzultant pro životní prostředí a vodní hospodářství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Expert

Viceprezident České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD)

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Expertka

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu v Mott MacDonald

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek