Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Lesy

Lesy v městském kontextu jsou jedním z rozhodujících ekosystémů. Poskytují multifunkční oblasti pro sociální interakci a současně přispívají k lidskému zdraví a pohodě a poskytují útočiště různým živočišným a rostlinným druhům.

Lesy pomáhají městským komunitám přizpůsobit se klimatickým hrozbám, například zajištěním stínu, snížením okolních teplot během vln veder a snížením povodňového rizika v případě extrémních povětrnostních jevů. Městské lesy také poskytují klíčové ekosystémové služby, jako je filtrování vzduchu a vody nebo zastavení a zvrácení úbytku opylovačů, které jsou nezbytné pro zdravé lidské komunity ve městech. Městské zelené plochy mají pozitivní dopad na sociální soudržnost a pomáhají utvářet silnější komunity a mohou také zvýšit hodnotu okolního majetku až o 10 %.

Lesy a jiná zalesněná půda pokrývají více než 40 % rozlohy EU a 30 % České republiky s velmi různorodým charakterem napříč regiony. Zalesňování a přírodní sukcese v posledních desetiletích zvyšují lesní plochu EU o 0,2 – 0,4 % ročně. Celosvětově se však lesní plocha stále zmenšuje. Lesy jsou multifunkční ekosystémy a slouží ekonomickým, sociálním a environmentálním účelům. Nabízejí stanoviště pro zvířata a rostliny a hrají hlavní roli při zmírňování změny klimatu a dalších službách v oblasti životního prostředí.

Lesy přispívají k rozvoji venkova a zajišťují přibližně tři miliony pracovních míst v Evropské unii.

Dřevo je stále hlavním zdrojem finančních příjmů z lesů. Dřevo je také považováno za důležitý zdroj surovin pro rozvíjející se bio-průmyslová odvětví. Lesní biomasa je v současnosti nejdůležitějším zdrojem obnovitelné energie a v současnosti představuje přibližně polovinu celkové spotřeby obnovitelné energie v EU. Lesy také poskytují širokou škálu dalších produktů, jako je korek, pryskyřice, houby, ořechy, zvěřina a bobule. Má-li být těchto výhod vyváženo, je nezbytné zajistit udržitelné obhospodařování lesů. Tlak na lesy, jako je fragmentace stanovišť, šíření invazivních nepůvodních druhů, změna klimatu, nedostatek vody, požáry, bouře a škůdci vyžadují zvýšenou ochranu.

V rámci Evropské zelené dohody Evropská Komise ohlásila novou lesnickou strategii EU, která bude stavět na Strategii EU pro biologickou rozmanitost. Ta bude pokrývat celý lesní cyklus a podporovat mnoho služeb, které lesy poskytují. Strategie se zaměří na zajištění zdravých a odolných lesů, které přispívají k biologické rozmanitosti, cílům v oblasti klimatu a zajišťují živobytí a které podporují oběhové biohospodářství. Zaměří se na ochranu lesů, obnovu a udržitelné obhospodařování lesů v EU a na světové lesy, kde ještě nejsou pokryty.

V České republice se lesům věnují

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je příslušný správní orgán, který má na starosti mj. i oblastní plány rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

Ministerstvo životního prostředí

Působnost Ministerstva životního prostředí ve vztahu k ochraně lesních ekosystémů vyplývá především v ochraně lesa jako významného krajinného prvku.

Lesy ČR

Lesy České republiky jsou státní podnik (LČR) jejich hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,2 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu a 38 000 km určených vodních toků a bystřin.

Lesy hlavního města Prahy

Lesy hl. m. Prahy (LHMP) jsou jedna z největších příspěvkových organizací hlavního města Prahy. Hlavním úkolem je péče o pražskou přírodu, například správa více než 2 900 hektarů pražských lesů a luk, dále peče o pražské parky, zahrady, sady a památné stromy. HLMP také spravuje i drobné vodní toky a nádrže, záchranou stanici pro volné žijící živočichy a hlavní kompostárnu hl. m. Prahy.

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská (FLD) České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se člení na 9 kateder, které pokrývají celou oblast vzdělání, vědy a spolupráce s praxí v oblasti lesnictví a dřevařství. FLD ČZU se zabývá pěstováním nových druhů stromů, které lépe odolávají klimatickým podmínkám. Pracovníci fakulty se věnují také opomíjené problematice introdukovaných a méně zastoupených domácích dřevin, které studují z hlediska environmentálních účinků.

Výzkumný Ústav Lesního Hospodářství a Myslivosti

VÚLHM je lesnickým výzkumným ústavem, jehož zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR. Hlavní náplní činnosti je řešení vědeckovýzkumných projektů v odvětví lesního hospodářství a myslivosti a účast při zavádění výsledků do praxe. Další činností je zajišťování expertních a poradenských služeb pro státní správu a vlastníky lesů všech kategorií.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)

ÚHÚL působí jako odborná organizace Ministerstva zemědělství pro oblast lesnictví a myslivosti. Působnost ústavu je celorepubliková, ústředí sídlí v Brandýse nad Labem. Hlavním úkolem ústavu je provádění Národní inventarizace lesů, včetně terénních měření a vyhodnocení výsledků.

Podpora z EU

Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF)

CEPF zastupuje soukromé vlastníky lesů v Evropě, prosazuje hodnoty udržitelného obhospodařování lesů, vlastnictví soukromého majetku a ekonomické životaschopnosti lesnického sektoru.

Evropský lesní institut – EFI

Evropský lesní institut je mezinárodní organizace založená evropskými státy. Provádějí výzkum a poskytují politickou podporu v otázkách souvisejících s lesy a propojují znalosti s činností. Strategie EFI 2025 je založena na třech vzájemně propojených a interdisciplinárních tématech: bioekonomie, odolnost a správa věcí veřejných.

Dokumenty

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí (SPŽP), schválená v lednu 2021, formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jedním ze tří základních směrů rozvoje je přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství.

  • ČR
  • 1. 12. 2020 11. 01. 2021

EC Proposal – European Climate Law

Návrh Komise na první evropský zákon o klimatu si klade za cíl zapsat do práva cíl stanovený v Evropské zelené dohodě – aby se evropská ekonomika a společnost stala klimaticky neutrální do roku 2050. To znamená dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů pro země EU jako celku, zejména snižováním emisí, investováním do zelených technologií a ochranou přírodního prostředí.

Cílem tohoto zákona je zajistit, aby všechny politiky EU přispívaly k tomuto cíli a aby všechny sektory hospodářství a společnosti hrály svoji roli.

  • EU
  • 17. 9. 2020

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Jako milník si klade za cíl zajistit, aby evropská biologická rozmanitost byla na cestě k oživení do roku 2030 ve prospěch lidí, planety, klimatu a naší ekonomiky, v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 as cíli Pařížská dohoda o změně klimatu. Zabývá se pěti hlavními faktory úbytku biologické rozmanitosti, stanoví posílený rámec řízení k vyplnění zbývajících nedostatků, zajišťuje úplné provádění právních předpisů EU a spojuje veškeré stávající úsilí. Tato strategie přijatá v samém středu pandemie COVID-19 bude rovněž ústředním prvkem plánu obnovy EU.

  • EU
  • 20. 5. 2020

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035

Cílem této koncepce je dosažení následujícího stavu: „Lesy pro společnost“: udržitelné multifunkční lesy a lesní hospodářství, které odráží současné i očekávané potřeby společnosti.

  • ČR
  • 18. 2. 2020

Strategie EU v oblasti lesnictví na období 2014–20

Strategie EU v oblasti lesnictví na období 2014–20 byla vyvinuta, aby poskytla ucelený rámec pro politiky EU v oblasti lesnictví i národní lesnické politiky jednotlivých zemí EU. Byl vyvinut Komisí v úzké spolupráci se zeměmi EU a zúčastněnými stranami. Strategie si klade za cíl prosazovat koncept udržitelného obhospodařování lesů, jehož cílem je zabezpečit a dosáhnout vyváženého rozvoje více funkcí lesů a efektivního využívání zdrojů.

  • EU
  • 1. 1. 2014

Lidé

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

Garant tématu

ESG manažer ve společnosti PwC Česká republika

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek