Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Komunikace s trhem

Komunikace s trhem je pro zadavatele klíčová a obvykle mu pomůže utvořit si představu o tom, jak nastavit zadávací podmínky veřejné zakázky.

Zadavatel může komunikovat s trhem zejména dvěma zákonem předvídanými způsoby, a to průzkumem trhu, nebo předběžnou tržní konzultací.

Oba postupy směřují k analýze trhu a správnému nastavení zadávacích podmínek. Zadavatel by je měl zvažovat především u těch veřejných zakázek, které jsou v porovnání s jeho běžnou praxí nějakým způsobem neobvyklé.

Při komunikaci s dodavateli musí zadavatel postupovat nezaujatě a zajistit zpětnou přezkoumatelnost svých úkonů. Všichni dodavatelé musí mít stejnou příležitost získat veřejnou zakázku. To platí zejména u tržní konzultace, pro kterou je typická aktivní diskuse s dodavateli, oproti jednoduchému a neinteraktivnímu průzkumu trhu.

Předběžná tržní konzultace (PTK)

PTK je pokročilá forma komunikace s trhem.

Zadavatel při realizaci PTK informuje trh o plánované veřejné zakázce; a současně dává dodavatelům možnost vést diskuzi nad svou představou o zadávacích podmínkách (požadavcích). Tímto způsobem obdrží zadavatel zpětnou vazbu a bude moct promyslet všechna případná alternativní řešení.

Je na zvážení zadavatele, jaké subjekty pro PTK osloví. Může se jednat jak o dodavatele lokální, tak i celostátní či mezinárodní. Rozhodující by mělo být, o jakou veřejnou zakázku se jedná. Jinak bude zadavatel postupovat u veřejné zakázky za pár set tisíc a jinak u veřejné zakázky za desítky či stovky milionů. Kromě hodnoty je důležité i to, má-li zadavatel s daným typem plnění již zkušenosti či nikoliv.

Zákon žádné zvláštní požadavky na průběh PTK neklade. Nesmí pouze dojít k narušení rovnosti mezi dodavateli, kteří si vzájemně konkurují. PTK zpravidla zahajuje zadavatel tím, že ji veřejně oznámí a vyzve dodavatele k účasti v ní. Podoba, ve které je PTK realizována, záleží pouze na zadavateli. Může se jednat o písemnou komunikaci s účastníky (např. rozeslání dotazníků či formulářů), nebo hromadné či individuální osobní jednání, příp. kombinaci těchto způsobů. PTK musí být zároveň zdokumentována (zápisem či zvukovým/obrazovým záznamem). V navazující veřejné zakázce pak zadavatel označí ty poznatky, které na základě PTK získal.

Meet the buyer

Kromě PTK, která se vztahuje ke konkrétní veřejné zakázce, může zadavatel uspořádat též setkání se širším okruhem dodavatelů, tzv. „Meet the buyer“, a to bez vazby na konkrétní zadávací řízení. Tato akce spočívá zejména v prezentaci připravovaných veřejných zakázek potenciálním dodavatelům s cílem informovat je o svých plánech pro určité období. Zadavatelé využívají této formy komunikace s trhem i pro představení plánovaných investic, nových postupů, strategií a koncepcí, např. ve vztahu k odpovědnému a udržitelnému zadávání a inovativním řešení.

Pokud jde o průzkum trhu, zadavatel jej může provádět zcela sám, například jako obchodní rešerše, bez konkrétní součinnosti s dodavatelem, a to na základě informací běžně dostupných na webu (internetové nabídky, ceníky, letáky, atd.).

V České republice se tématu věnují

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí se tématu věnuje publikačně prostřednictvím projektu Odpovědného veřejného zadávání.

Jednotlivé instituty komunikace s trhem využívá velmi často i z pozice zadavatele

Asociace pro veřejné zakázky, z. s.

Asociace pro veřejné zakázky je platformou pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci.

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z. s.

Asociace pro rozvoj infrastruktury jako subjekt prosazující jasná pravidla plánování, veřejné zadávání a transparentních smluvních vztahů pravidelně zaštiťuje a organizačně zajišťuje předběžné tržní konzultace týkající se infrastrukturních projektů v oblasti dopravy.

Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy, státní podnik je jedním z prvních zadavatelů v České republice, který se při zadávání svých veřejných zakázek zaměřil na získání širších společenských přínosů. Zadavatel v rámci komunikace s trhem provádí každoroční představení plánu veřejných zakázek pro potencionální dodavatele.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR v posledních letech hojně využívá předběžných tržních konzultací. Pro rozšíření zavedeného odpovědného zadávání chce využít právě předběžné tržní konzultace, resp. Meet the Buyer, které by měly vést ke stanovení dalších cílů a určit další strategii a priority ŘSD ČR v dané oblasti včetně následného proškolování zaměstnanců organizace.

Správa železnic

Správa železnic patří mezi první průkopníky předběžných tržních konzultací pro celou řadu veřejných zakázek a také formy Meet the buyer, kterými informuje relevantní trh o připravovaných veřejných zakázkách na další období.

Dokumenty

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí komplexně popisuje řadu nástrojů na podporu odpovědného veřejného zadávání. Metodika se podrobně zaobírá vhodným nastavením zadávacích podmínek a poskytuje zadavatelům velké množství přímo použitelných vzorů a příkladů dobré praxe.

 • ČR
 • 1. 1. 2021

Meet the Buyer Jihomoravského kraje

Článek popisuje zkušenost Jihomoravského kraje s institutem Meet the buyer.

 • ČR
 • 16. 6. 2020

Předběžná tržní konzultace na MPSV – dva roky pozitivních zkušeností

Článek popisuje zkušenosti Ministerstva práce a sociálních věcí coby zadavatele s předběžnými tržními konzultacemi.

 • ČR
 • 4. 10. 2018

Příklad dobré praxe – představení plánovaných veřejných zakázek zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik

Představení plánu veřejných zakázek, jak ho zorganizoval státní podnik Povodí Vltavy, je příkladem všeobecné komunikace, kdy zadavatel jedná s celým potenciálním dodavatelským řetězcem bez vazby na konkrétní veřejnou zakázku.

 • ČR
 • 13. 3. 2018

Předběžné tržní konzultace

Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí shrnuje informace o institutu předběžné tržní konzultace, o jeho výhodách, podmínkách využití a také o zkušenostech zadavatelů s tímto institutem.

 • EU
 • ČR
 • 4. 7. 2017

Metodika předběžné tržní konzultace

Metodika Ministerstva pro místní rozvoj k institutu předběžné tržní konzultace poskytuje zadavateli komplexní návod, jak PTK zorganizovat.

 • ČR
 • 3. 3. 2005

Komunikace s dodavateli

Článek na portálu Odpovědného veřejného zadávání poskytuje náhled na problematiku komunikace s trhem. Článek je v závěru doplněn o řadu příkladů dobré praxe.

 • EU
 • ČR

Lidé

Adéla Havlová

Adéla Havlová

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulací

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Odborník v oblasti veřejného sektoru, regulací a legislativy

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Csaba Csorba

Csaba Csorba

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulace

Senior advokát ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek