Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Půda

Nové environmentální strategie EU zaměřující se na znečištění půdy mají za cíl 50% snížení používání chemických pesticidů do roku 2030 a 20% snížení používání hnojiv a snížení ztrát živin nejméně o 50 %.

Půda je důležitým ekosystémem, který poskytuje cenné služby, jako je poskytování potravin, energie a surovin, sekvestrace uhlíku, čištění vody, regulace živin, ochrana před škůdci a podpora biologické rozmanitosti a rekreace. V Evropské unii se kvalita půdy nadále zhoršuje díky široké škále lidských činností, často v kombinaci s jinými biotickými a abiotickými faktory. Hlavní procesy degradace půdy v EU a České republice jsou: eroze, pokles organických látek, zhutňování, sesuvy půdy, kontaminace a trvalé zakrytí půdy.

Nedostatečná ochrana půdy může narušit udržitelnost a dlouhodobou konkurenceschopnost. Půda je propojena se vzduchem a vodou takovým způsobem, že reguluje jejich kvalitu. Další funkce půdy nesmírně přispívají k oblastem, jako je biodiverzita, lesní hospodářství, zemědělství a zajišťování potravin a zmírňování změny klimatu.

Aby se zlepšila kvalita půdy, existuje ambice stanovit minimálně jednu třetinu celkové rozlohy půdy jako chráněná území, omezit rozrůstání měst, snížit riziko používání pesticidů, vrátit zemědělskou plochu pod krajinné prvky s vysokou rozmanitostí, zvýšit pokrok v sanaci kontaminovaných lokalit a brownfieldů, snížení degradace půdy a výsadba nových lesů.

Půda je při výrobě potravin velmi důležitým elementem. České a evropské potraviny jsou známá tím, že jsou bezpečné, výživné a vysoce kvalitní. Každopádně produkce potravin stále vede ke znečištění ovzduší, vody a půdy, přispívá ke ztrátě biologické rozmanitosti a změně klimatu. Přesunutím pozornosti od dodržování předpisů k výkonnosti by opatření, jako jsou ekologické režimy, měla odměňovat zemědělce za lepší chování v oblasti životního prostředí a klimatu, včetně správy a ukládání uhlíku v půdě a lepšího hospodaření s živinami za účelem zlepšení kvality vody a snížení emisí.

Vytvoření prostředí bez toxických látek vyžaduje více opatření k zabránění vzniku znečištění půdy, jakož i opatření k odstranění těchto látek a nápravě. V zájmu ochrany občanů a ekosystémů musíme lépe monitorovat, hlásit, předcházet a napravovat znečištění ze vzduchu, vodě, půdě a ve spotřebním zboží. Za účelem řešení těchto vzájemně propojených výzev přijme Evropská Komise v roce 2021 Akční plán pro nulové znečištění ovzduší, vody a půdy.

Celá řada nástrojů dostupných v rámci programu Horizon Europe podpoří navíc potřebné úsilí v oblasti výzkumu a inovací. Čtyři mise v rámci tohoto programu navazují přímo na Zelenou dohodu a pomohou uskutečnit rozsáhlé změny v oblastech, jako je přizpůsobení se změně klimatu, zdravé oceány, inteligentní města a zdravá půda. Tyto mise spojí širokou škálu zúčastněných stran, včetně regionů a občanů. Znalostní a inovační komunity provozované Evropským inovačním a technologickým institutem budou i nadále podporovat spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými organizacemi a společnostmi v oblasti změny klimatu, udržitelné energie, zdravé půdy, potravin pro budoucnost a inteligentní, ekologické a integrované městské dopravy.

V České republice se půdě věnují

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství v rámci Strategie resortu s výhledem do roku 2030 si klade za cíl zajištění přiměřeného potravinového zabezpečení. Pro možnost splnění tohoto strategického cíle je nezbytně nutné udržet strategickou výměru zemědělské půdy a to v odpovídající kvalitě. V posledních letech se zrychluje tempo vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu pro různé účely a stejně tak se velmi zásadně zrychlují degradační procesy.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí vykonává funkci ústředního orgánu státní správy v ochraně zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zákon vymezuje zemědělský půdní fond (ZPF), stanovuje nástroje jeho kvalitativní i kvantitativní ochrany, režim odnímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu a odvody za odnětí zemědělské půdy, vymezuje orgány ochrany ZPF a upravuje výkon státní správy na úseku ochrany ZPF, stanovuje sankce za správní delikty a zmocňuje MŽP k vydání prováděcích předpisů (vyhlášek).

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy je veřejnou výzkumnou institucí. Byl zřízen Ministerstvem zemědělství dnem 23. června 2006 vydáním zřizovací listiny; vznikl 1. ledna 2007 kdy byl zapsán do rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání a přenos poznatků vědních oborů komplexních meliorací, pedologie, tvorby a využití krajiny a informatiky k těmto oborům se vztahující.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zemědělství. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Sídlem ústavu je Brno, jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky. Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest

CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Agentura CzechInvest ve spolupráci s veřejnými subjekty pracuje na realizaci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty.

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) je ústřední orgán státní správy pro státní politiku v oblasti průmyslu, obchodu, surovin a ekonomických vztahů vůči zahraničí. MPO vypracovalo v rámci dotačních programu i tzv. Národní strategie regenerací brownfieldů. Dlouhodobými cíli Národní strategie regenerací brownfieldů je snížení počtu brownfieldů a záborů zemědělské půdy pro novou výstavbu v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Podpora z EU

Dokumenty

Farm to Fork Strategie

Strategie Farm to Fork (neboli „z farmy na vidličku“) je srdcem Zelené dohody, jejímž cílem je zajistit, aby byly potravinové systémy spravedlivé, zdravé a šetrné k životnímu prostředí. Strategie Farm to Fork si klade za cíl urychlit náš přechod k udržitelnému potravinovému systému, který by měl:

 • mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí
 • pomoci zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se jejím dopadům
 • zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti
 • zajistit potravinovou bezpečnost, výživu a veřejné zdraví a zajistit, aby měl každý přístup k dostatečnému, bezpečnému, výživnému a udržitelnému jídlu
 • zachovat cenovou dostupnost potravin a současně dosáhnout spravedlivější ekonomické návratnosti, podpořit konkurenceschopnost dodavatelského odvětví EU a podporovat spravedlivý obchod.
 • EU
 • 25. 6. 2020

Zero pollution action plan for water, air and soil

Akční plán EU na cestě k cíli nulového znečištění je klíčovou akcí Zelené dohody plánované na jaro 2021. Pomůže vytvořit prostředí bez toxických látek v celé EU lepším monitorováním a podáváním zpráv a prevencí a nápravou znečištění z vzduch, voda, půda a spotřební zboží. Rovněž podpoří obnovu po COVID 19 tím, že pomůže znovu vybudovat udržitelnější hospodářství EU, vytvoří pracovní příležitosti a sníží sociální nerovnosti.

 • EU
 • 2. 3. 2020

Národní strategie regenerace brownfieldů 2019–2024

Hlavní vizí Národní strategie regenerací brownfieldů je transformace brownfieldů v České republice na ekonomicky produktivní, ekologicky a sociálně zdravá území pomocí koordinovaného úsilí všech úrovní veřejné správy, soukromého sektoru a neziskových organizací.

 • ČR
 • 1. 1. 2019

Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy

Cílem aktualizované publikace je poskytnout Vám informace o připravovaných změnách jako je Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS, o novinkách v rámci Monitoringu eroze zemědělské půdy nebo o Protierozní kalkulačce a dalších nástrojích týkajících se problematiky eroze půdy a hospodaření na erozně ohrožených půdách.

 • ČR
 • 6. 3. 2017

Tematická strategie pro ochranu půdy

Tematická strategie pro ochranu půdy identifikuje klíčové hrozby pro půdu v EU, jako je eroze, povodně a sesuvy půdy, úbytek organické hmoty v půdě, salinizace, kontaminace, zhutnění a ztráta biologické rozmanitosti půdy.

 • EU
 • 22. 9. 2006

Kalová směrnice

Cílem této směrnice je regulovat používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství tak, aby se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a člověka, a současně podpořit správné používání kalů z čistíren odpadních vod.

 • ČR
 • 12. 6. 1986

Lidé

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

Garant tématu

ESG manažer ve společnosti PwC Česká republika

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek