Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Grantové financování

V programovém období 2021–2027 jsou k dispozici rozšířené možnosti dotačního financování udržitelných městských projektů ze zdrojů EU.

Rok 2021 s sebou přinesl začátek nového víceletého finančního rámce (tj. rozpočtu EU), ale také potřebu překonat celosvětovou pandemii nemoci COVID-19 a připravit kontinent na dlouhodobé výzvy ekonomického i ekologického rázu. Evropská ekonomika včetně měst bude stimulována částkou několika bilionů eur.

Např. Evropský fond pro regionální rozvoj, ze kterého jsou financovány třeba Operační program Životní prostředí a Integrovaný regionální operační program, musí investovat do udržitelných městských projektů alespoň 6 % alokace.

Modernizační fond

Cílem Modernizačního fondu je podpora projektů zaměřených na:

  • výrobu a využití energie z obnovitelných zdrojů,
  • energetickou účinnost,
  • podporu zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Podpora bude mít formu dotace ve výši 30–80 %. Způsobilost žadatele bude stanovena v každém z devíti programů. Obce a města budou moci využít např. program TRANSGov na podporu čisté městské mobility, ENERGov na zvýšení energetické účinnosti, KOMUENER na podporu partnerství v komunitní energetice a LIGHTPUB na podporu projektů veřejného osvětlení.

Opatření, která jsou financována prostřednictvím strukturálních fondů, nebudou souběžně podporována v Modernizačním fondu a naopak. Výhradně z Modernizačního fondu budou podporována opatření realizovaná na zařízeních zařazených v EU ETS.

Prostředky z Modernizačního fondu tak mohou být mj. využity i v regionech s omezenými zdroji určenými pro strukturální fondy, např. hl. město Praha, nicméně zvýhodňovány budou projekty z krajů, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí. Prostředky fondu budou získány prodejem emisních povolenek. Částka, která je dostupná pro Českou republiku, je přibližně 150 mld. Kč.

Více o Modernizačním fondu na webových stránkách MŽP.

Operační program Životní prostředí

Cílem Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel Česka, přechod k oběhovému hospodářství a podpora efektivního využívání zdrojů, omezení negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a klima, zmírňování dopadů změny klimatu a příspěvek k řešení problémů životního prostředí a klimatu na evropské a globální úrovni. Jde o operační program navazující na stejnojmenné programy fungující již v předešlých obdobích.

Alokace operačního programu pro ČR by měla být cca 60 mld. Kč. Způsobilost žadatelů se liší v závislosti na konkrétním specifickém cíli, avšak alespoň některé z budoucích výzev by měly být přístupné také pro společnosti překračující definici SME, resp. společnosti se sídlem v Praze.

Více o tomto programu najdete ZDE.

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) v období 2021–2027 také navazuje na program z minulého sedmiletého období. Hlavní ambicí programu je vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. 

Pro program by mělo být určeno na 125 mld. Kč, způsobilým žadatelem zpravidla budou veřejné entity nebo nestátní neziskové organizace. Výše dotační podpory se v závislosti na regionu bude pohybovat mezi 40 a 85 %.

Více o IROP.

Fond spravedlivé transformace (Operační program Spravedlivá transformace)

Účelem tohoto mechanismu je zajistit, aby přechod ke klimaticky neutrální ekonomice probíhal spravedlivě a nikdo nebyl opomenut. V případě ČR bude mechanismus určen pouze třem krajům – Karlovarskému, Ústeckému a Moravskoslezskému.

Fond bude především poskytovat regionům granty. Bude například podporovat investice do přechodu na čistou energii, či investice do energetické účinnosti. Bude také pomáhat pracovníkům při rozvoji dovedností a schopností, které uplatní na trhu práce v budoucnosti, a podporovat malé a střední podniky, výzkum a vývoj.

Pro čerpání tohoto fondu byl zřízen Operační program Spravedlivá transformace, který bude administrován Ministerstvem životního prostředí. Objem prostředků, v případě tohoto pilíře dotací, by měl být zhruba 40 mld. Kč.

Více o Operačním programu Spravedlivá transformace najdete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí.

Facilita na podporu oživení a odolnosti

Facilita na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility –RRF). Tento nástroj byl vytvořen s cílem zmírnit hospodářský a sociální dopad pandemie nemoci COVID-19 a posílit udržitelnost a odolnost ekonomik EU, aby byly lépe připravené na výzvy ekologické a digitální transformace.

V případě ČR bude alokace tohoto instrumentu cca 177 mld. Kč na dotace (rozdělované dle pravidel veřejné podpory) a Česko bude mít možnost využít více než 400 mld. Kč formou zaručených půjček. Česká republika vytvořila Národní plán obnovy – rámec konkrétních investic, na které pak bude možné získávat prostředky.

Prostředky z facility bude možné čerpat na projekty kompletně připravené (k zazávazkování) již do konce roku 2022 (70 % objemu prostředků), zbylých 30 % pak pouze do konce roku 2023.

Prostředky by měly být k dispozici na území celé ČR včetně Prahy.

Více o této facilitě se dočtete ZDE.

V České republice se grantovému financování věnují

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí je státní institucí rezortu životního prostředí, která od roku 1992 zprostředkovává investice do ochrany a zlepšování životního prostředí v České republice. Formou dotací a půjček spolufinancuje projekty přispívající ke zlepšování kvality vod, ovzduší, nakládání s odpady a ochrany přírody a krajiny. Podporuje také environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, využívání obnovitelných zdrojů energie a úsporu energií.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. Jedná se o řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 a Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027.

Českomoravská záruční a rozvojová banka

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo životního prostředí je ústřední orgán státní správy na řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

Podpora z EU

Lidé

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

Garant tématu

Hlavní expert PwC na oblast grantového financování

Ondřej Štec

Ondřej Štec

Expert

Expert PwC na oblast grantového financování

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Videa

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek