Oblasti

Aktivit máme plno, ale každá většinou patří do jedné ze zastřešujících oblastí, kterým se soustavně věnujeme.

Všechny oblasti

Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Negrantové financování

Nejen veřejný sektor si uvědomuje, že podpora udržitelných projektů je krok správným směrem pro celou společnost. Městům jsou tak k dispozici i negrantové nástroje jako PPP, EPC, financování EIB a další.

Negrantové financování udržitelných městských projektů může mít celou řadu podob. Od půjček či záručních nástrojů nabízejících výhodnější podmínky financování oproti trhu až po EPC financování specializované na zelenou ekonomiku.

EPC (Energy Performance Contracting / energetické služby se zárukou)

Principem EPC je splácení investic do úsporných opatření z dosažených úspor – jedná se o komplexní projekt s cílem snížit spotřebu energií. Ke snížení spotřeby energie a dosažení provozních úspor se využívají opatření investičního i neinvestičního charakteru, zejména však investice do nových technologií. Celou službu zajišťuje pouze jeden dodavatel – firma energetických služeb označovaná ESCO (Energy Service Company). Ta smluvně zaručí výši úspor a návratnost investic a poskytne potřebné finanční prostředky, zákazník je pak splácí až z dosažených úspor na provozních nákladech.

PPP (Public Private Partnership – Partnerství veřejného a soukromého sektoru)

PPP je dlouhodobým smluvním partnerstvím mezi soukromým subjektem a veřejným subjektem o poskytování veřejného majetku nebo služby, v níž soukromý subjekt na sebe bere odpovědnost za dodání služby nebo majetku v patřičné kvalitě. Odměna pro soukromý subjekt bývá stanovena výkonově.

PPP projekty zároveň zlepšují efektivitu projektu díky dlouhodobé motivaci soukromých partnerů: dovedou lépe řídit stavbu, držet náklady, organizovat efektivní provoz.

Financování EIB

Evropská investiční banka (EIB) nabízí tři základní typy financování;

  • EIB poskytuje půjčky jak veřejnému, tak i soukromému sektoru.
  • EIB nabízí kapitálové financování primárně prostřednictvím soukromých fondů. Jedná se o financování zaměřené na infrastrukturu, životní prostředí nebo malé a střední podniky.
  • Záruky EIB otevírají možnosti dalšího financování tím, že kryjí část možných ztrát z portfolia půjček.

Příklady využití EIB v rámci Fondu spravedlivé transformace v České republice (pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj):

  • Úvěrový nástroj – bude se skládat z grantové složky v hodnotě 1,5 miliardy eur z rozpočtu EU a úvěrové složky ve výši 10 miliard eur ze zdrojů Evropské investiční banky. Půjčky z tohoto pilíře budou určeny pro veřejný sektor.
  • Zaručené půjčky nástroje InvestEU v objemu zhruba 47 mld. Kč, které budou poskytovat prováděcí partneři – EIB a ČMZRB.

Českomoravská záruční a rozvojová banka a Národní rozvojový fond

Úvěry

ČMZRB nabízí úvěrové programy pro municipality na území ČR OBEC 2 a RRF (Regionální rozvojový fond). Tyto produkty umožňují zvýhodněné financování obecních a městských projektů.

ČMZRB také nabízí bezúročný úvěr na energeticky úsporné projekty pro malé, střední i velké podnikatele na území celé České republiky.

Národní rozvojový fond

Národní rozvojový fond je dceřinou společností ČMZRB, jehož investory jsou Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB a UniCredit Bank. NRF podléhá standardnímu dohledu ČNB.

Cílem NRF je poskytovat rizikovější (juniorní) vrstvy financování projektů, zejména v oblasti infrastruktury. NRF bude financovat část projektových nákladů, a především díky podřízenému charakteru jeho finanční účasti bude schopen mobilizovat další soukromé zdroje.

NRF se mimo jiné zaměří na infrastrukturu v oblasti životního prostředí (zadržování vody v krajině, vodohospodářské stavby, energeticky úsporné projekty) či digitální infrastrukturu (projekty v oblasti Smart City, komunikační sítě a internet, digitální identita apod.).

Komerční banky

Řada komerčních bank nabízí produkty, které jsou jasně provázané s tématem udržitelnosti. Příkladem mohou být tzv. zelené hypotéky, které jsou poskytovány na nákup energeticky šetrné nemovitosti, případně možností investovat do zelených produktů či třeba nakupovat udržitelným způsobem vyrobenou elektřinu. Ve světě je na trhu též dostupná řada spotřebitelských účtů, které motivují spotřebitele k ekologicky uvědomělému zacházení s finančními prostředky. 

Zelené dluhopisy

Smyslem zelených dluhopisů je financování a podpora udržitelných „zelených projektů“, které si kladou za cíl zlepšit životní prostředí. Typickými zelenými projekty mohou být například výstavby větrných či solárních parků, výroba ekologických paliv a zalesňování krajiny. Zelené dluhopisy jsou osvobozeny od daně. Zelené dluhopisy jsou spjaty se zřejmým ekologickým apelem a jak emitenti, tak investoři tak skrze zelené dluhopisy dávají najevo svůj zájem o environmentální problematiku.

V České republice se negrantovému financování věnují

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Asociace pro rozvoj infrastruktury

ARI se snaží o širší účast soukromého sektoru a využití soukromého infrastrukturního financování tak, jak je to obvyklé ve vyspělých ekonomikách.

Podpora z EU

Dokumenty

Dokumenty k EPC

Dokumenty obsahující metodiku EPC, možné postupy, financování apod.

  • ČR
  • 22. 2. 2018

OECD Zelené investiční banky

Tato politická perspektiva popisuje relativně nový fenomén veřejně kapitalizované zelené investiční banky a zkoumá, proč a jak se mobilizují soukromé investice. Vychází z připravované zprávy OECD Green Investment Banks.

  • EU
  • 1. 12. 2015

Lidé

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

Garant tématu

Hlavní expert PwC na oblast negrantového financování

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Videa

PPP v praxi: PPP a parkování – Zahájení debaty

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury

David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace, CZECHINVEST

PPP v praxi: PPP a parkování – Zahřívací otázka

Tomáš Janeba, ARI – moderátor

Michal Tesař, NEWTON Business Development

Jan Drbohlav, ELTODO

Michal Kaizar, ISP Hradec Králové

David Petr, CZECHINVEST

Michal Tesař, partner NEWTON Business Development

Parkování a PPP

Jan Drbohlav, obchodní ředitel pro Městskou infrastrukturu a automatizaci, ELTODO

Organizace parkování ve městech

Michal Kaizar, člen představenstva, ISP Hradec Králové

Komplexní koncese na parkování v Hradci Králové

PPP v praxi: PPP a parkování – Panelová diskuze

Tomáš Janeba, ARI – moderátor

Michal Tesař, NEWTON Business Development

Jan Drbohlav, ELTODO

Michal Kaizar, ISP Hradec Králové

David Petr, CZECHINVEST

PPP v praxi: PPP a parkování – Závěr a pozvánka na další akce

Tomáš Janeba, ARI

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek