Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Ovzduší

Znečištění ovzduší vede k vážným problémům jak pro lidské zdraví, tak pro životní prostředí. Zvýšená energetická a průmyslová výroba, spalování fosilních paliv a biomasy, stejně jako dramatický nárůst silniční dopravy přispívají ke znečištění ovzduší, což je hlavní environmentální příčina předčasných úmrtí v Evropě. Čisté ovzduší je zásadní po naše zdraví a zdraví životního prostředí.

Globální pokrok v průmyslu a výrobě, technologiích a dopravě jsou úspěchy lidstva, které usnadňují život v dnešním světě. To vše ale zároveň má významný negativní dopad na znečištění ovzduší a změnu klimatu. Antropogenní aktivity jsou hlavními příčinami znečištění ovzduší a zvýšené koncentrace látek znečišťujících ovzduší, jako jsou PM částice, NOx, SO2, VOC, CO atd. a skleníkové plyny. Další příčinou znečištění ovzduší mohou být přírodní katastrofy (požáry, sopečná aktivita, atp.).

Odhaduje se, že jen v Evropské Unii znečištění ovzduší způsobí víc než 400 000 předčasných úmrtí ročně. To je jedním z důvodu proč Zelená dohoda pro Evropu stanovuje za cíl nulové znečištění pro oblast ovzduší, vody a půdy.

Vývoj ochrany ovzduší

Od 70. lety minulého století Evropská unie vyvíjí a přijímá vhodná opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Hlavní záměry této politiky EU se týkají především sektoru dopravy a energetiky s cílem omezovat a snižovat emise z mobilních a stacionárních zdrojů, zlepšovat kvalitu paliv a prosazovat a integrovat požadavky na ochranu ovzduší a životního prostředí jako celek. Od té doby existuje několik evropských směrnic, které jsou vzájemně propojené a stanovují standardy pro řadu látek znečišťujících ovzduší, které byly v roce 2008 sloučeny do jediné směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší přijaté jako Čistší ovzduší pro Evropu 2008/50/EC.

V roce 1992 byla podepsaná mezinárodní Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) a následovali Kjótský protokol a Pařížská dohoda. Účelem těchto úmluv je omezit a redukovat produkci antropogenních skleníkových plynů, zejména stabilizovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. V návaznosti na tyto cíle, Evropa má za cíl být první světový klimaticky-neutrální kontinent čehož dosáhne díky ambiciózním opatřením v rámci Evropské Zelené dohody.

Hlavním cílem Zelené dohody pro Evropu je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Zároveň Evropská komise představila svůj plán na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na nejméně 50 % a na 55 % ve srovnání s úrovněmi z roku 1990. V průběhu tohoto roku přijme Evropská komise nový akční plán tzv. „Akční plán nulového znečištění pro oblast ovzduší, vody a půdy: Směrem k ambici nulového znečištění ovzduší, vody a půdy za účelem budování zdravější planety pro zdravější lidi“ (Zero pollution action plan: Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil to build a Healthier Planet for Healthier People“). Tento plán má za cíl zajistit lepší prostředí pro všechny Evropany začleněním ambice nulového znečištění do procesu vytváření politik v rámci EU, poskytnout lepší prevenci a nápravu znečištění vzduchu, vody, půdy a spotřebních výrobků, posílit vazby mezi ochranou životního prostředí, udržitelným rozvojem a blahobytem člověka. Nadále se soustředí na zajištění ekonomického růstu bez zvyšujícího se znečištění. Účelem akčního plánu EU pro nulové znečištění z hlediska lepší kvality ovzduší je zajistit činnosti spojené se snižováním emisí prostřednictvím monitorování a reportingu o znečištění, včetně zaručení efektivnější prevence a nápravy znečištění.

Přestože znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů jsou řízeny ve dvou různých odvětvích a jsou regulovány různými směrnicemi, dohody a plány, stále se jedná o témata věnovaná problematice znečištění ovzduší. Vzduch, který všichni dýcháme je jen jeden!

V České republice se ovzduší věnujÍ

Ministerstvo životního prostředí

Určuje politiku životního prostředí a poskytuje legislativní rámec. Definuje plány a strategie, zaměřuje se na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí.

Český Hydrometeorologický Ústav – ČHMÚ

Provádí monitorování kvality ovzduší pro celý stát a zveřejňuje informace o emisích znečisťujících látek a kvalitě ovzduší.

Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší – VŠCHT Praha

Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší je jedním z pěti ústavů Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, který se zabývá výukou a výzkumem technologie ochrany ovzduší a zpracování odpadních plynů, přepravy, distribuce a zpracování zemního plynu, chemické a energetické využití uhlí a koksu a využití biomasy k výrobě alternativních paliv.

Oddělení hygieny ovzduší a odpadů – Státní zdravotní ústav

Pracoviště pro hygienu venkovního a vnitřního ovzduší je zaměřené na posuzování kvality venkovního a vnitřního ovzduší, identifikace nových zdravotních rizik ze znečištění ovzduší a zajištuje měření parametrů ovzduší.

CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny Akademie Věd ČR

ÚVGZ se zabývá problematikou globální změny a jejími projevy v atmosféře a dopady na lidskou společnost a biosféru. Vytváří nové postupy a technologie v oboru čistá energie a přispívá ke zlepšení environmentálního vzdělávání.

Podpora z EU

Dokumenty

Cirkulární Praha 2030

Cirkulární Praha 2030 — Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.

  • ČR
  • 27. 1. 2022

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2 o 45 %. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

  • ČR
  • 4. 10. 2021

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

  • ČR
  • 4. 11. 2019

Lidé

Katerina Maneva Mitrovikj

Katerina Maneva Mitrovikj

Garantka tématu

Konzultant, expert na kvalitu ovzduší ve společnosti ENVIROS

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek