Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Doprava a mobilita

Mít možnost mobility znamená mít přístup,nejen se dostat z místa na místo. Prostřednictvím různých dopravních prostředků mají lidé možnost žít plnohodnotný život a zapojit se do společnosti díky lepšímu přístupu ke vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a volnočasovým aktivitám.

Je to právě možnost přemístění zboží a lidí , které vedlo k převratu světové ekonomiky a globalizaci obchodu. Mobilita změnila způsob života a nadále formuje existenci miliard obyvatel měst.

Sítě městské dopravy tvoří páteře měst a propojují jejich základní prvky. I když v městských oblastech žije stále více lidí, udržitelná mobilita se stává jednou z hlavních městkých výzev, se kterou je třeba se vypořádat. Díky zdokonalení energeticky úsporných průmyslových technologií, výrobě jaderné energie a nahrazování tradičních zdrojů energie (zejména prostřednictvím obnovitelných zdrojů) se celkové emise skleníkových plynů v evropských městech snižují. Ve srovnání s tímto se však emise skleníkových plynů z dopravy za posledních několik let zvýšily, a to zejména v důsledku nárůstu silniční dopravy, který nebyl vyvážen pokrokem v rámci energetické účinnosti motorů a obnovou vozového parku.

Tyto dopady nejsou zřejmé pouze v globálním měřítku prostřednictvím emisí skleníkových plynů, ale také v městských oblastech s vysokou hustotou zalidnění prostřednictvím dopravních kongescí, zabraného, jinak využitelného městského prostoru, hlukové zátěže, emitovanými znečišťujícími látkami, ztrátou času atd.

Současně dochází k rozšíření různých druhů dopravy a  integrovaného multimodálního systému. Ať už se jedná o městské nebo příměstské cestování, občané mají stále větší mobilitu a jejich potřeby se stále častěji mění.

Nejen z těchto důvodů se Evropská Unie rozhodla přijmout Strategii udržitelné a inteligentní mobility, která usiluje o výrazné snížení negativních dopadů dopravy a mobility. v příštích 30 letech, prostřednictvím rozsáhlé sady vzájemně provázaných a  podporujících se 82 akcí zaměřených na to, aby uživatelé byli na prvním místě a byli jim poskytovány cenově dostupnější, přístupnější, zdravější a čistší alternativy a aby se tak zároveň oživil jeden ze sektorů, který byl silně zasažen koronavirovou pandemií.

Na sklonku roku 2020 představila Evropská komise (EK) „Strategii udržitelné a inteligentní mobility“, která navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu, jejímž cílem je, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Evropská města se jako oblasti s největším počtem emisí spojených s dopravou stala  hlavními aktéry pro dosažení těchto cílů.

Za účelem snížení dopadů má EK v úmyslu podporuvozidel s nulovými emisemi (do roku 2030 jich plánuje mít v provozu celkem 30 milionů), jakožto i letadel, člunů, letišť a přístavů a s nimi souvisejících obnovitelných a nízkouhlíkových paliv, jako je například vodík. V zájmu zajištění ekologičtější a udržitelnější mobility se Komise plánuje zavázat k velkým investicím do vysokorychlostní železniční a cyklistické sítě. Co se týče inovací, je naplánovaná podpora rozvoje umělé inteligence (AI) a multimodality. Ambicí je nabídnout cestujícím možnost přímého nákupu jízdenek na multimodální cesty a podpořit inovace a využití dat a umělé inteligence pro chytřejší mobilitu. Velká část investic Unie bude také přidělena na dokončení Transevropské dopravní sítě (TEN-T) do roku 2030 a na modernizaci všech typů dopravy tak, aby mobilita zůstala pro všechny občany spravedlivá a bezpečná.  

Aby se tato vize stala realitou, určuje Strategie udržitelné a inteligentní mobility 10 stěžejních oblastí s akčním plánem, který bude koordinovat práci EU v nadcházejících letech. Scénáře, na nichž je strategie založena, související s těmi, které podporují plán cílů v oblasti klimatu do roku 2030, ukazují, že při správné úrovni ambicí může kombinace politických opatření stanovených ve strategii do roku 2050 dosáhnout 90% snížení emisí v odvětví dopravy. Jsou stanoveny různé milníky, které ukazují postup evropského dopravního systému k dosažení cílů udržitelné, inteligentní a odolné mobility“::

 • Do roku 2030
  • na evropských silnicích bude v provozu nejméně 30 milionů automobilů s nulovými emisemi
  • 100 evropských měst bude klimaticky neutrálních
  • vysokorychlostní železniční doprava se v celé Evropě zdvojnásobí
  • plánované hromadné cestování pro cesty do 500 km by mělo být uhlíkově neutrální
  • automatizovaná mobilita bude nasazena ve velkém měřítku
  • námořní plavidla s nulovými emisemi budou připravena na trh
 • Do roku 2035
  • velká letadla s nulovými emisemi budou připravena k uvedení na trh
 • Do roku 2050
  • téměř všechna auta, dodávky, autobusy i nová těžká vozidla budou mít nulové emise
  • nákladní železniční doprava se zdvojnásobí
  • plně funkční multimodální transevropská dopravní síť (TEN-T) pro udržitelnou a inteligentní dopravu s vysokorychlostním připojením

Klíčová opatření EU v rámci oblasti politik „Evropská udržitelná a inteligentní mobilita” v rámci „Zelené dohody“ jsou následující:

 • Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu (přijata 9. prosince 2020, viz sekce Dokumenty)
 • Výzva k financování podpory zavedení veřejných dobíjecích a čerpacích stanic v rámci infrastruktury pro alternativní paliva (zahájena 14. ledna 2020)
 • Posouzení legislativních možností pro podporu výroby a dodávek udržitelných alternativních paliv pro různé druhy dopravy (probíhá od roku 2020)
 • Revidovaný návrh směrnice o kombinované dopravě (druhý revidovaný návrh bude oznámen v roce 2021)
 • Přezkum směrnice o infrastruktuře alternativních paliv (do července 2021)
 • Přezkum hlavních směrů pro transevropské dopravní sítě (plánováno na 2. čtvrtletí 2021)
 • Iniciativy pro lepší řízení a navýšení kapacity železnic a vnitrozemských vodních cest(plánováno na rok 2021)

Návrh přísnějších norem pro emise znečišťující ovzduší pro vozidla se spalovacími motory(plánováno na 4. čtvrtletí 2021).

V České republice se dopravě a mobilitě věnují

Podpora z EU

Podpora ze světa

Dokumenty

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2 o 45 %. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

 • ČR
 • 4. 10. 2021

Evropská strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

Strategie zavádí klíčové milníky pro všechny druhy dopravy, aby bylo zajištěno, že dopravní systém EU zůstane na správné cestě ve svém vývoji směrem k inteligentní a udržitelné budoucnosti.

 • EU
 • 9. 12. 2020

Plán řízení 2020 DG Move

Dopravní politika deklaruje to, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, životní prostředí, veřejné zdraví) a učinit může (finanční a prostorové aspekty).

 • EU
 • 19. 11. 2020

Strategický plán 2020–2024 DG Move

Dopravní politika deklaruje to, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, životní prostředí, veřejné zdraví) a učinit může (finanční a prostorové aspekty).

 • EU
 • 4. 9. 2020

Koncepce veřejné dopravy 2020–2025, s výhledem do roku 2030

Cílem tohoto plánování dopravní obslužnosti je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti.

 • ČR
 • 1. 9. 2020

Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika deklaruje to, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, životní prostředí, veřejné zdraví) a učinit může (finanční a prostorové aspekty).

 • ČR
 • 24. 7. 2020

Koncepce výzkumu, vývoje a inovaci v rezortu dopravy do roku 2030

Tento dokument určuje základní priority dopravního výzkumu, které jsou v souladu s národními strategie pro oblast výzkumu, vývoje a inovací dopravy. Mezi tyto priority patří udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě.

 • ČR
 • 1. 1. 2018

Zpráva o globální mobilitě za rok 2017

Tato zpráva je vůbec prvním pokusem zkoumat výkonnost odvětví dopravy na celém světě a její příspěvek k udržitelné budoucnosti.

 • Ostatní
 • 4. 12. 2017

Studie posouzení dopadů pro přezkum směrnice 2009/33 o podpoře čistých a energetických zdrojů

Směrnice o čistých vozidlech si klade za cíl stimulovat trh s čistými a energeticky úspornými vozidly tím, že požaduje, aby různé veřejné orgány při nákupu vozidel v silniční dopravě zohledňovaly celoživotní dopady na životní prostředí a využití energie.

 • EU
 • 1. 11. 2017

Mobilizace udržitelné dopravy pro rozvoj

Tato zpráva obsahuje deset doporučení, jak by vlády, podniky a občanská společnost měly přesměrovat zdroje v odvětví dopravy, aby podpořily udržitelný rozvoj.

 • Ostatní
 • 3. 10. 2016

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky

Cílem této metodiky je poskytnout dopravním expertům z měst a organizacím věnujícím se dopravnímu plánování aplikovatelný návod přizpůsobený na podmínky ve městech ČR, který specifikuje, jak připravit a realizovat Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP).

 • ČR
 • 1. 12. 2015

Vytvoření univerzálního přístupu k bezpečné, čisté a dostupné dopravě

Tato zpráva hodnotí provádění dobrovolných závazků přijatých na konferenci Rio + 20.

 • Ostatní
 • 20. 6. 2013

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020

Základním globálním cílem Cyklostrategie je zpopularizovat jízdní kolo, aby se opět stalo rovnocennou, přirozenou a integrální součástí dopravního systému v městech „krátkých vzdáleností“, tj. ukázat, že cyklistická doprava je konkurenceschopná do vzdálenosti 5 km.

 • ČR
 • 1. 2. 2013

Udržitelný dopravní ekosystém: Řešení udržitelnosti z pohledu integrovaných systémů

Zpráva o udržitelném dopravním ekosystému zkoumá otázku, jak vyvinout holističtější přístup k otázkám životního prostředí, kterým čelí globální sektor dopravy.

 • Ostatní
 • 5. 3. 2012

Průvodce opatřeními v oblasti udržitelné dopravy

Zpráva popisuje příležitosti dopravních agentur začlenit environmentální, ekonomickou a sociální udržitelnost do rozhodování pomocí výkonnostních opatření.

 • Ostatní
 • 1. 8. 2011

Bílá kniha o dopravě

Plán 40 konkrétních iniciativ pro příští desetiletí k vybudování konkurenceschopného dopravního systému, který zvýší mobilitu, odstraní hlavní překážky v klíčových oblastech a podpoří růst a zaměstnanost.

 • EU
 • 28. 3. 2011

Akční plán pro městskou mobilitu

Akční plán navrhl dvacet opatření na podporu a pomoc místním, regionálním a národním orgánům při dosahování jejich cílů udržitelné městské mobility. V rámci akčního plánu představila Evropská komise poprvé komplexní balíček podpory v oblasti městské mobility.

 • EU
 • 30. 9. 2009

Lidé

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Garant tématu

Seniorní konzultant a vedoucí oddělení Poradenství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek