Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zelená města

Zelená města nepřetržitě chrání a zlepšují životního prostředí, trvale udržitelně využívají přírodní zdroje a systematicky snižují negativní dopady lidské činností na klima, městské prostředí a zdraví.

V polovině století bude až 70 % světové populace žít v městských oblastech. Urbanizace a změna klimatu si vyžadují hledat nová řešení pro udržení a hlavně zlepšení kvality života v našich městech. Města a obce si začínají uvědomovat nebezpečí změny klimatu.

Platforma „Zelená města“ si klade za cíl povzbudit aktivity na podporu vzniku zelených měst poskytováním inovativních nápadů, informací založených na praktických příkladech a odborných znalostí. Tyto informace pokrývají důležitá témata jako řešení klimatu, výrobu, distribuci a spotřebu energie, stav budov, řešení odpadu, dopravy, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti, ekonomie a sociální soudržnosti

Mnoho městských oblastí již dnes trpí negativními dopady změny klimatu i dalšími negativními důsledky. Následky změn klimatu na životní podmínky ve městech budou i nadále dramatické, a to kvůli zvyšující se teplotě, častějším srážkám s následnými záplavami nebo naopak nadměrnému suchu.

Nejúspěšnější města plánují kombinovat plnění akčních plánů a investic. Samostatné akční plány a investice ovšem často nedokážou plně těžit ze synergií optimální koordinace a řazení vzájemně souvisejících strategií, následných investic a zapojení obyvatel měst. Aby města mohla efektivně plnit své zelené agendy, jsou zapotřebí silné institucionální struktury a spolehlivé finanční mechanismy.

Města a obce jsou často blokována v plnění opatření kvůli omezené politické moci, nízké úrovni institucionální kapacity, nízké úrovni spolupráce zúčastněných stran, omezené fiskální síly, špatného finančního řízení a nedostatečného přístupu k finančním prostředkům.

Města potřebují silné institucionální prostředí, které umožní jejich samosprávám fungovat efektivněji, flexibilněji a konkurenceschopněji, aby dosáhly ambiciózní agendy zeleného města.

Zelená dohoda pro Evropu

Cílem Zelené dohody pro Evropu je přeměnit ekonomiku zemí EU na nízkouhlíkové hospodářství, aniž by se snížila ekonomická prosperita a zlepšila se kvalita života lidí prostřednictvím čistšího životního prostředí.

Klimatická změna a s ní spojená rizika představuje pro lidská společenství existenciální hrozbu. Proto se EU  rozhodla jít příkladem a stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. K tomu cíli byla přijata nová strategie udržitelného růstu „Zelená dohoda pro Evropu“, která si dává za cíl podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění.

Mezi hlavní oblasti politiky patří:

Implementace Zelené dohody pro Evropu je zásadním hnacím motorem k obnovení evropské ekonomiky po pandemické krizi Covid-19. Kompetentní orgány a sektor průmyslu musí postavit Zelenou dohodu a její iniciativy do středu zájmu zdravého hospodářského oživení, které bude poháněno urychleným přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Toto je velkou příležitostí pro Českou republiku, její průmyslové hospodářství, města a obce. Dnešní rozhodnutí ovlivní samotnou strukturu ekonomiky v nadcházejících letech. Česká republika se musí chopit příležitosti, kterou nabízí Zelená dohoda k obnově s udržitelností ve svém základě.

V České republice se zeleným městům věnujÍ

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. V oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky.

EUCF

EUCF je evropská iniciativa na podporu měst a obcí v celé Evropě při přípravě investičních konceptů k urychlení investic do udržitelné energie.

Podpora z EU

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její iniciativa „Green Cities“ usiluje o vybudování lepší a udržitelnější budoucnosti pro města a jejich obyvatele.

C40

C40 je síť světových velkoměst odhodlaných řešit změnu klimatu. C40 podporuje města při efektivní spolupráci, sdílení znalostí a řízení smysluplných, měřitelných a udržitelných opatření v oblasti změny klimatu.

Energy Cities

Energy Cities je síť 1 000 místních samospráv ve 30 zemích. Energetická města požadují radikální transformaci energetických systémů a strategií, která občanům měst poskytne kapacitu k vytváření budoucnosti udržitelného nakládání s energií.

Dokumenty

Cirkulární Praha 2030

Cirkulární Praha 2030 — Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.

 • ČR
 • 27. 1. 2022

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2 o 45 %. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

 • ČR
 • 4. 10. 2021

Adaptační strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

Adaptační strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu stanoví, jak se Evropská unie může přizpůsobit nevyhnutelným dopadům změny klimatu a stát se odolnou vůči změně klimatu do roku 2050. Strategie má čtyři hlavní cíle: učinit adaptaci chytřejší, rychlejší a systematičtější a zintenzivnit mezinárodní opatření v oblasti přizpůsobení dopadům změny klimatu.
 • EU
 • 1. 3. 2021

Temple Quarter & St Philip’s Marsh – A vision for the future

Čtvrť Temple v Bristolu ve Velké Británii – Vize budoucnosti

 • Ostatní
 • 1. 3. 2021

Plastics, the circular economy and Europe′s environment

Publikace Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2020 se zabývá problematikou plastů, jejich dopadu na životní prostředí a rolí v oběhovém hospodářství.

 • EU
 • 1. 1. 2021

Nová odpadová legislativa

V závěru roku 2020 byly schváleny nové zákony regulující odpadové hospodářství v ČR (s účinností od 1.1.2021), jejichž cílem je – mimo jiné – podpořit zavádění principů oběhového hospodářství v ČR.

 • ČR
 • 1. 1. 2021

Evropská strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

Strategie zavádí klíčové milníky pro všechny druhy dopravy, aby bylo zajištěno, že dopravní systém EU zůstane na správné cestě ve svém vývoji směrem k inteligentní a udržitelné budoucnosti.

 • EU
 • 9. 12. 2020

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí (SPŽP), schválená v lednu 2021, formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jedním ze tří základních směrů rozvoje je přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství.

 • ČR
 • 1. 12. 2020 11. 01. 2021

Plán řízení 2020 DG Move

Dopravní politika deklaruje to, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, životní prostředí, veřejné zdraví) a učinit může (finanční a prostorové aspekty).

 • EU
 • 19. 11. 2020

Evropský pakt o změně klimatu

Evropský pakt o změně klimatu za účelem zapojení občanů a všech částí společnosti do opatření v oblasti klimatu.

 • EU
 • 2. 11. 2020

Cílový plán v oblasti klimatu do roku 2030

Cílový plán v oblasti klimatu do roku 2030 k dalšímu snížení čistých emisí skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 %.

 • EU
 • 2. 11. 2020

Strategie udržitelnosti chemických látek

Cílem strategie je lépe chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemikáliemi.

 • EU
 • 14. 10. 2020

EC Proposal – European Climate Law

Návrh Komise na první evropský zákon o klimatu si klade za cíl zapsat do práva cíl stanovený v Evropské zelené dohodě – aby se evropská ekonomika a společnost stala klimaticky neutrální do roku 2050. To znamená dosažení čistých nulových emisí skleníkových plynů pro země EU jako celku, zejména snižováním emisí, investováním do zelených technologií a ochranou přírodního prostředí.

Cílem tohoto zákona je zajistit, aby všechny politiky EU přispívaly k tomuto cíli a aby všechny sektory hospodářství a společnosti hrály svoji roli.

 • EU
 • 17. 9. 2020

Strategický plán 2020–2024 DG Move

Dopravní politika deklaruje to, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, životní prostředí, veřejné zdraví) a učinit může (finanční a prostorové aspekty).

 • EU
 • 4. 9. 2020

Lidé

Jan Pejter

Jan Pejter

Garant oblasti Zelená města a témat Budovy a Energie

Ředitel divize Mezinárodních projektů ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Veronika Mecnarowská

Veronika Mecnarowská

Garantka témat Ekosystémy a Biologická rozmanitost

Konzultant ve společnosti ENVIROS

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Garant tématu Doprava & mobilita

Seniorní konzultant a vedoucí oddělení Poradenství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Pavel Sitný

Pavel Sitný

Garant tématu Průmysl

Ředitel divize ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Pavel Růžička

Pavel Růžička

Garant tématu Oběhové hospodářství

Senior konzultant ve společnosti ENVIROS

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

Garant témat Lesy a Půda

ESG manažer ve společnosti PwC Česká republika

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Garantka témat Změna klimatu a Voda

Konzultant pro životní prostředí a vodní hospodářství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Katerina Maneva Mitrovikj

Katerina Maneva Mitrovikj

Garantka tématu Vzduch

Konzultant, expert na kvalitu ovzduší ve společnosti ENVIROS

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Expert

Viceprezident České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD)

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Expertka

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu v Mott MacDonald

Zprávy

Akce

Dostupné

16. 11. 2022

Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci

6. 12. 2022

Potenciál místní ekonomiky 2022 – Budoucnost veřejných projektů

3. 10. 2022

RETHINK: Oficiální zahájení projektu – online

Videa

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek