Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zelená města

Zelená města nepřetržitě chrání a zlepšují životního prostředí, trvale udržitelně využívají přírodní zdroje a systematicky snižují negativní dopady lidské činností na klima, městské prostředí a zdraví.

V polovině století bude až 70 % světové populace žít v městských oblastech. Urbanizace a změna klimatu si vyžadují hledat nová řešení pro udržení a hlavně zlepšení kvality života v našich městech. Města a obce si začínají uvědomovat nebezpečí změny klimatu.

Platforma „Zelená města“ si klade za cíl povzbudit aktivity na podporu vzniku zelených měst poskytováním inovativních nápadů, informací založených na praktických příkladech a odborných znalostí. Tyto informace pokrývají důležitá témata jako řešení klimatu, výrobu, distribuci a spotřebu energie, stav budov, řešení odpadu, dopravy, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti, ekonomie a sociální soudržnosti

Mnoho městských oblastí již dnes trpí negativními dopady změny klimatu i dalšími negativními důsledky. Následky změn klimatu na životní podmínky ve městech budou i nadále dramatické, a to kvůli zvyšující se teplotě, častějším srážkám s následnými záplavami nebo naopak nadměrnému suchu.

Nejúspěšnější města plánují kombinovat plnění akčních plánů a investic. Samostatné akční plány a investice ovšem často nedokážou plně těžit ze synergií optimální koordinace a řazení vzájemně souvisejících strategií, následných investic a zapojení obyvatel měst. Aby města mohla efektivně plnit své zelené agendy, jsou zapotřebí silné institucionální struktury a spolehlivé finanční mechanismy.

Města a obce jsou často blokována v plnění opatření kvůli omezené politické moci, nízké úrovni institucionální kapacity, nízké úrovni spolupráce zúčastněných stran, omezené fiskální síly, špatného finančního řízení a nedostatečného přístupu k finančním prostředkům.

Města potřebují silné institucionální prostředí, které umožní jejich samosprávám fungovat efektivněji, flexibilněji a konkurenceschopněji, aby dosáhly ambiciózní agendy zeleného města.

Zelená dohoda pro Evropu

Cílem Zelené dohody pro Evropu je přeměnit ekonomiku zemí EU na nízkouhlíkové hospodářství, aniž by se snížila ekonomická prosperita a zlepšila se kvalita života lidí prostřednictvím čistšího životního prostředí.

Klimatická změna a s ní spojená rizika představuje pro lidská společenství existenciální hrozbu. Proto se EU  rozhodla jít příkladem a stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. K tomu cíli byla přijata nová strategie udržitelného růstu „Zelená dohoda pro Evropu“, která si dává za cíl podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění.

Mezi hlavní oblasti politiky patří:

Implementace Zelené dohody pro Evropu je zásadním hnacím motorem k obnovení evropské ekonomiky po pandemické krizi Covid-19. Kompetentní orgány a sektor průmyslu musí postavit Zelenou dohodu a její iniciativy do středu zájmu zdravého hospodářského oživení, které bude poháněno urychleným přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Toto je velkou příležitostí pro Českou republiku, její průmyslové hospodářství, města a obce. Dnešní rozhodnutí ovlivní samotnou strukturu ekonomiky v nadcházejících letech. Česká republika se musí chopit příležitosti, kterou nabízí Zelená dohoda k obnově s udržitelností ve svém základě.

V České republice se zeleným městům věnujÍ

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. V oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky.

EUCF

EUCF je evropská iniciativa na podporu měst a obcí v celé Evropě při přípravě investičních konceptů k urychlení investic do udržitelné energie.

Podpora z EU

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její iniciativa „Green Cities“ usiluje o vybudování lepší a udržitelnější budoucnosti pro města a jejich obyvatele.

C40

C40 je síť světových velkoměst odhodlaných řešit změnu klimatu. C40 podporuje města při efektivní spolupráci, sdílení znalostí a řízení smysluplných, měřitelných a udržitelných opatření v oblasti změny klimatu.

Energy Cities

Energy Cities je síť 1 000 místních samospráv ve 30 zemích. Energetická města požadují radikální transformaci energetických systémů a strategií, která občanům měst poskytne kapacitu k vytváření budoucnosti udržitelného nakládání s energií.

Dokumenty

Koncepce veřejné dopravy 2020–2025, s výhledem do roku 2030

Cílem tohoto plánování dopravní obslužnosti je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti.

 • ČR
 • 1. 9. 2020

Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050

Dopravní politika deklaruje to, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, životní prostředí, veřejné zdraví) a učinit může (finanční a prostorové aspekty).

 • ČR
 • 24. 7. 2020

Farm to Fork Strategie

Strategie Farm to Fork (neboli „z farmy na vidličku“) je srdcem Zelené dohody, jejímž cílem je zajistit, aby byly potravinové systémy spravedlivé, zdravé a šetrné k životnímu prostředí. Strategie Farm to Fork si klade za cíl urychlit náš přechod k udržitelnému potravinovému systému, který by měl:

 • mít neutrální nebo pozitivní dopad na životní prostředí
 • pomoci zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se jejím dopadům
 • zvrátit ztrátu biologické rozmanitosti
 • zajistit potravinovou bezpečnost, výživu a veřejné zdraví a zajistit, aby měl každý přístup k dostatečnému, bezpečnému, výživnému a udržitelnému jídlu
 • zachovat cenovou dostupnost potravin a současně dosáhnout spravedlivější ekonomické návratnosti, podpořit konkurenceschopnost dodavatelského odvětví EU a podporovat spravedlivý obchod.
 • EU
 • 25. 6. 2020

Bio-waste in Europe – turning challenges into opportunities

Publikace Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2020 poskytuje přehled o vzniku, prevenci, sběru a zpracování bioodpadu v Evropě s hlavním zaměřením na potravinový a zahradní odpad.

 • EU
 • 1. 6. 2020

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Jako milník si klade za cíl zajistit, aby evropská biologická rozmanitost byla na cestě k oživení do roku 2030 ve prospěch lidí, planety, klimatu a naší ekonomiky, v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 as cíli Pařížská dohoda o změně klimatu. Zabývá se pěti hlavními faktory úbytku biologické rozmanitosti, stanoví posílený rámec řízení k vyplnění zbývajících nedostatků, zajišťuje úplné provádění právních předpisů EU a spojuje veškeré stávající úsilí. Tato strategie přijatá v samém středu pandemie COVID-19 bude rovněž ústředním prvkem plánu obnovy EU.

 • EU
 • 20. 5. 2020

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

Nový akční plán pro oběhové hospodářství s podtitulem „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ byl vydán v březnu 2020. Rozpracovává širokou řadu opatření, která by měla vést k přechodu na oběhové hospodářství v celé EU.

 • EU
 • 11. 3. 2020

Návrh evropského klimatického zákona

Návrh evropského klimatického zákona k zajištění klimaticky neutrální Evropské unie do roku 2050.

 • EU
 • 4. 3. 2020

Zero pollution action plan for water, air and soil

Akční plán EU na cestě k cíli nulového znečištění je klíčovou akcí Zelené dohody plánované na jaro 2021. Pomůže vytvořit prostředí bez toxických látek v celé EU lepším monitorováním a podáváním zpráv a prevencí a nápravou znečištění z vzduch, voda, půda a spotřební zboží. Rovněž podpoří obnovu po COVID 19 tím, že pomůže znovu vybudovat udržitelnější hospodářství EU, vytvoří pracovní příležitosti a sníží sociální nerovnosti.

 • EU
 • 2. 3. 2020

EU Taxonomie

EU Taxonomieje klasifikační systém, který stanoví seznam ekologicky udržitelných ekonomických činností. Taxonomie EU je důležitým faktorem umožňujícím zvýšit udržitelné investice a realizovat evropskou zelenou dohodu.

 • EU
 • 2. 3. 2020

Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035

Cílem této koncepce je dosažení následujícího stavu: „Lesy pro společnost“: udržitelné multifunkční lesy a lesní hospodářství, které odráží současné i očekávané potřeby společnosti.

 • ČR
 • 18. 2. 2020

Lidé

Jan Pejter

Jan Pejter

Garant oblasti Zelená města a témat Budovy a Energie

Ředitel divize Mezinárodních projektů ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Veronika Mecnarowská

Veronika Mecnarowská

Garantka témat Ekosystémy a Biologická rozmanitost

Konzultant ve společnosti ENVIROS

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Garant tématu Doprava & mobilita

Seniorní konzultant a vedoucí oddělení Poradenství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Pavel Sitný

Pavel Sitný

Garant tématu Průmysl

Ředitel divize ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Pavel Růžička

Pavel Růžička

Garant tématu Oběhové hospodářství

Senior konzultant ve společnosti ENVIROS

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

Garant témat Lesy a Půda

ESG manažer ve společnosti PwC Česká republika

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Garantka témat Změna klimatu a Voda

Konzultant pro životní prostředí a vodní hospodářství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Katerina Maneva Mitrovikj

Katerina Maneva Mitrovikj

Garantka tématu Vzduch

Konzultant, expert na kvalitu ovzduší ve společnosti ENVIROS

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Expert

Viceprezident České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD)

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Expertka

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu v Mott MacDonald

Zprávy

Akce

Dostupné

16. 11. 2022

Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci

6. 12. 2022

Potenciál místní ekonomiky 2022 – Budoucnost veřejných projektů

3. 10. 2022

RETHINK: Oficiální zahájení projektu – online

4. 10. 2022

RETHINK: Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti

16. 5. 2022

Videa

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek