Oblasti

Aktivit máme plno, ale každá většinou patří do jedné ze zastřešujících oblastí, kterým se soustavně věnujeme.

Všechny oblasti

Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zelená města

Zelená města nepřetržitě chrání a zlepšují životního prostředí, trvale udržitelně využívají přírodní zdroje a systematicky snižují negativní dopady lidské činností na klima, městské prostředí a zdraví.

V polovině století bude až 70 % světové populace žít v městských oblastech. Urbanizace a změna klimatu si vyžadují hledat nová řešení pro udržení a hlavně zlepšení kvality života v našich městech. Města a obce si začínají uvědomovat nebezpečí změny klimatu.

Platforma „Zelená města“ si klade za cíl povzbudit aktivity na podporu vzniku zelených měst poskytováním inovativních nápadů, informací založených na praktických příkladech a odborných znalostí. Tyto informace pokrývají důležitá témata jako řešení klimatu, výrobu, distribuci a spotřebu energie, stav budov, řešení odpadu, dopravy, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti, ekonomie a sociální soudržnosti

Mnoho městských oblastí již dnes trpí negativními dopady změny klimatu i dalšími negativními důsledky. Následky změn klimatu na životní podmínky ve městech budou i nadále dramatické, a to kvůli zvyšující se teplotě, častějším srážkám s následnými záplavami nebo naopak nadměrnému suchu.

Nejúspěšnější města plánují kombinovat plnění akčních plánů a investic. Samostatné akční plány a investice ovšem často nedokážou plně těžit ze synergií optimální koordinace a řazení vzájemně souvisejících strategií, následných investic a zapojení obyvatel měst. Aby města mohla efektivně plnit své zelené agendy, jsou zapotřebí silné institucionální struktury a spolehlivé finanční mechanismy.

Města a obce jsou často blokována v plnění opatření kvůli omezené politické moci, nízké úrovni institucionální kapacity, nízké úrovni spolupráce zúčastněných stran, omezené fiskální síly, špatného finančního řízení a nedostatečného přístupu k finančním prostředkům.

Města potřebují silné institucionální prostředí, které umožní jejich samosprávám fungovat efektivněji, flexibilněji a konkurenceschopněji, aby dosáhly ambiciózní agendy zeleného města.

Zelená dohoda pro Evropu

Cílem Zelené dohody pro Evropu je přeměnit ekonomiku zemí EU na nízkouhlíkové hospodářství, aniž by se snížila ekonomická prosperita a zlepšila se kvalita života lidí prostřednictvím čistšího životního prostředí.

Klimatická změna a s ní spojená rizika představuje pro lidská společenství existenciální hrozbu. Proto se EU  rozhodla jít příkladem a stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. K tomu cíli byla přijata nová strategie udržitelného růstu „Zelená dohoda pro Evropu“, která si dává za cíl podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění.

Mezi hlavní oblasti politiky patří:

Implementace Zelené dohody pro Evropu je zásadním hnacím motorem k obnovení evropské ekonomiky po pandemické krizi Covid-19. Kompetentní orgány a sektor průmyslu musí postavit Zelenou dohodu a její iniciativy do středu zájmu zdravého hospodářského oživení, které bude poháněno urychleným přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Toto je velkou příležitostí pro Českou republiku, její průmyslové hospodářství, města a obce. Dnešní rozhodnutí ovlivní samotnou strukturu ekonomiky v nadcházejících letech. Česká republika se musí chopit příležitosti, kterou nabízí Zelená dohoda k obnově s udržitelností ve svém základě.

V České republice se zeleným městům věnujÍ

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. V oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky.

EUCF

EUCF je evropská iniciativa na podporu měst a obcí v celé Evropě při přípravě investičních konceptů k urychlení investic do udržitelné energie.

Podpora z EU

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její iniciativa „Green Cities“ usiluje o vybudování lepší a udržitelnější budoucnosti pro města a jejich obyvatele.

C40

C40 je síť světových velkoměst odhodlaných řešit změnu klimatu. C40 podporuje města při efektivní spolupráci, sdílení znalostí a řízení smysluplných, měřitelných a udržitelných opatření v oblasti změny klimatu.

Energy Cities

Energy Cities je síť 1 000 místních samospráv ve 30 zemích. Energetická města požadují radikální transformaci energetických systémů a strategií, která občanům měst poskytne kapacitu k vytváření budoucnosti udržitelného nakládání s energií.

Bílá kniha o dopravě

Plán 40 konkrétních iniciativ pro příští desetiletí k vybudování konkurenceschopného dopravního systému, který zvýší mobilitu, odstraní hlavní překážky v klíčových oblastech a podpoří růst a zaměstnanost.

 • EU
 • 28. 3. 2011

Akční plán pro městskou mobilitu

Akční plán navrhl dvacet opatření na podporu a pomoc místním, regionálním a národním orgánům při dosahování jejich cílů udržitelné městské mobility. V rámci akčního plánu představila Evropská komise poprvé komplexní balíček podpory v oblasti městské mobility.

 • EU
 • 30. 9. 2009

Normy kvality životního prostředí (EQS)

Normy stanoví limity pro narušení životního prostředí, zejména z okolní koncentrace znečišťujících látek a odpadů, který určuje maximální přípustnou degradaci environmentálních médií.

 • EU
 • 24. 7. 2008

Tematická strategie pro ochranu půdy

Tematická strategie pro ochranu půdy identifikuje klíčové hrozby pro půdu v EU, jako je eroze, povodně a sesuvy půdy, úbytek organické hmoty v půdě, salinizace, kontaminace, zhutnění a ztráta biologické rozmanitosti půdy.

 • EU
 • 22. 9. 2006

Úmluva o biologické rozmanitosti, OSN

 • Ostatní
 • 29. 12. 1993 Aktualizováno: 30. 9. 2006

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • ČR
 • 25. 3. 1992 Aktualizováno: 1. 1. 2021

Kalová směrnice

Cílem této směrnice je regulovat používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství tak, aby se zabránilo škodlivým účinkům na půdu, rostliny, zvířata a člověka, a současně podpořit správné používání kalů z čistíren odpadních vod.

 • ČR
 • 12. 6. 1986

Lidé

Jan Pejter

Jan Pejter

Garant oblasti Zelená města a témat Budovy a Energie

Ředitel divize Mezinárodních projektů ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Veronika Mecnarowská

Veronika Mecnarowská

Garantka témat Ekosystémy a Biologická rozmanitost

Konzultant ve společnosti ENVIROS

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Garant tématu Doprava & mobilita

Seniorní konzultant a vedoucí oddělení Poradenství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Pavel Sitný

Pavel Sitný

Garant tématu Průmysl

Ředitel divize ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Pavel Růžička

Pavel Růžička

Garant tématu Oběhové hospodářství

Senior konzultant ve společnosti ENVIROS

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

Garant témat Lesy a Půda

Operativní manažer a environmentální konzultant ve společnosti ENVIROS

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Garantka témat Změna klimatu a Voda

Konzultant pro životní prostředí a vodní hospodářství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Katerina Maneva Mitrovikj

Katerina Maneva Mitrovikj

Garantka tématu Vzduch

Konzultant, expert na kvalitu ovzduší ve společnosti ENVIROS

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Expert

Viceprezident České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD)

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Expertka

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu v Mott MacDonald

Zprávy

Videa

Tomáš Janeba – Závěr a pozvánka na další akce

Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu – Otázky a odpovědi

Veronika Mecnarowská, tým Zelená města, Enviros

Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

Robert Máček, ředitel a energetický specialista, ENVIROS

Jiří Spitz, ENVIROS

Pavla Vidanová, ministerský rada, Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Vlasta Švejnohová, národní expert pro ČR a konzultant, ENVIROS

Tereza McLaughlin Váňová, SEMMO

Václav Klecanda, město Tábor

Václav Klecanda – SECAP Tábor

Pavla Vidanová – Dotace SECAPy

Jiří Spitz – Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP)

Vlasta Švejnohová, Tereza McLaughlin Váňová – Projekt H2020 EUCF

Robert Máček – Pakt starostů a primátorů

Akční plány pomáhají městům ke splnění závazků na ochranu klimatu – Zahájení

Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Veronika Mecnarowská, tým Zelená města, Enviros

Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

Tomáš Janeba, prezident ARI

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz města a obcí ČR

Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

Jan Brázda, partner v oblasti infrastruktury pro region střední a východní Evropy, PwC

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, MŽP

Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího divize, koordinace v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí, GŘ Operace, Evropská investiční banka (EIB)

Panelová debata – moderuje Ondřej Ptáček

Panelisté:

 • Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP
 • Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího, oblast klimatu a ochrany životního prostředí, EIB
 • Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví, ČSOB
 • Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald

Tomáš Janeba, prezident ARI

Peter Kalaš, viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, Zástupce ČR v Řídícím výboru Zeleného klimatického fondu

Petr Dovolil, senior konzultant, Mott MacDonald

Maria Manidaki, globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu, Mott MacDonald

Tomáš Janeba, prezident ARI

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz města a obcí České republiky (3:57)

Richard Brabec, ministr životního prostředí (6:10)

Lilyana Pavlova – Ambice EIB v oblasti ekologické transformace

Martin Špolc – EU Taxonomie

Jan Pejter – Zelená dohoda pro Evropu

Miroslav Svítek – Evropa připravená na digitální věk

Panelová diskuze

Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí, MŽP

Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Soňa Jonášová, zakladatelka, INCIEN – Institut cirkulární ekonomiky

Miroslav Svítek, Fakulta dopravní, České vysoké účetní technické v Praze

Jan Pejter, ředitel divize a seniorní poradce, Enviros

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek