Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zelená města

Zelená města nepřetržitě chrání a zlepšují životního prostředí, trvale udržitelně využívají přírodní zdroje a systematicky snižují negativní dopady lidské činností na klima, městské prostředí a zdraví.

V polovině století bude až 70 % světové populace žít v městských oblastech. Urbanizace a změna klimatu si vyžadují hledat nová řešení pro udržení a hlavně zlepšení kvality života v našich městech. Města a obce si začínají uvědomovat nebezpečí změny klimatu.

Platforma „Zelená města“ si klade za cíl povzbudit aktivity na podporu vzniku zelených měst poskytováním inovativních nápadů, informací založených na praktických příkladech a odborných znalostí. Tyto informace pokrývají důležitá témata jako řešení klimatu, výrobu, distribuci a spotřebu energie, stav budov, řešení odpadu, dopravy, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti, ekonomie a sociální soudržnosti

Mnoho městských oblastí již dnes trpí negativními dopady změny klimatu i dalšími negativními důsledky. Následky změn klimatu na životní podmínky ve městech budou i nadále dramatické, a to kvůli zvyšující se teplotě, častějším srážkám s následnými záplavami nebo naopak nadměrnému suchu.

Nejúspěšnější města plánují kombinovat plnění akčních plánů a investic. Samostatné akční plány a investice ovšem často nedokážou plně těžit ze synergií optimální koordinace a řazení vzájemně souvisejících strategií, následných investic a zapojení obyvatel měst. Aby města mohla efektivně plnit své zelené agendy, jsou zapotřebí silné institucionální struktury a spolehlivé finanční mechanismy.

Města a obce jsou často blokována v plnění opatření kvůli omezené politické moci, nízké úrovni institucionální kapacity, nízké úrovni spolupráce zúčastněných stran, omezené fiskální síly, špatného finančního řízení a nedostatečného přístupu k finančním prostředkům.

Města potřebují silné institucionální prostředí, které umožní jejich samosprávám fungovat efektivněji, flexibilněji a konkurenceschopněji, aby dosáhly ambiciózní agendy zeleného města.

Zelená dohoda pro Evropu

Cílem Zelené dohody pro Evropu je přeměnit ekonomiku zemí EU na nízkouhlíkové hospodářství, aniž by se snížila ekonomická prosperita a zlepšila se kvalita života lidí prostřednictvím čistšího životního prostředí.

Klimatická změna a s ní spojená rizika představuje pro lidská společenství existenciální hrozbu. Proto se EU  rozhodla jít příkladem a stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. K tomu cíli byla přijata nová strategie udržitelného růstu „Zelená dohoda pro Evropu“, která si dává za cíl podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění.

Mezi hlavní oblasti politiky patří:

Implementace Zelené dohody pro Evropu je zásadním hnacím motorem k obnovení evropské ekonomiky po pandemické krizi Covid-19. Kompetentní orgány a sektor průmyslu musí postavit Zelenou dohodu a její iniciativy do středu zájmu zdravého hospodářského oživení, které bude poháněno urychleným přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Toto je velkou příležitostí pro Českou republiku, její průmyslové hospodářství, města a obce. Dnešní rozhodnutí ovlivní samotnou strukturu ekonomiky v nadcházejících letech. Česká republika se musí chopit příležitosti, kterou nabízí Zelená dohoda k obnově s udržitelností ve svém základě.

V České republice se zeleným městům věnujÍ

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. V oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky.

EUCF

EUCF je evropská iniciativa na podporu měst a obcí v celé Evropě při přípravě investičních konceptů k urychlení investic do udržitelné energie.

Podpora z EU

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její iniciativa „Green Cities“ usiluje o vybudování lepší a udržitelnější budoucnosti pro města a jejich obyvatele.

C40

C40 je síť světových velkoměst odhodlaných řešit změnu klimatu. C40 podporuje města při efektivní spolupráci, sdílení znalostí a řízení smysluplných, měřitelných a udržitelných opatření v oblasti změny klimatu.

Energy Cities

Energy Cities je síť 1 000 místních samospráv ve 30 zemích. Energetická města požadují radikální transformaci energetických systémů a strategií, která občanům měst poskytne kapacitu k vytváření budoucnosti udržitelného nakládání s energií.

Dokumenty

Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu

Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

 • ČR
 • 4. 11. 2019

Cirkulární Česko 2040

Připravovaný strategický rámec oběhového hospodářství ČR zpracovávaný ve spolupráci s OECD. Schválení dokumentu se očekává v průběhu roku 2021.

 • ČR
 • 11. 10. 2019

Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

V roce 2019 schválila EU směrnici regulující používání vybraných plastových výrobků na jedno použití a zavádějící u některých plastových výrobků princip rozšířené odpovědnosti výrobce. V ČR probíhá v roce 2021 schvalování zákona, který tuto směrnici transponuje do českého právního řádu.

 • EU
 • 5. 6. 2019

Národní strategie regenerace brownfieldů 2019–2024

Hlavní vizí Národní strategie regenerací brownfieldů je transformace brownfieldů v České republice na ekonomicky produktivní, ekologicky a sociálně zdravá území pomocí koordinovaného úsilí všech úrovní veřejné správy, soukromého sektoru a neziskových organizací.

 • ČR
 • 1. 1. 2019

Politika druhotných surovin ČR

Politika druhotných surovin ČR (2019–2022) se zaměřuje na podporu využívání druhotných surovin za účelem snižování materiálové a energetické náročnosti průmyslové výroby a zvyšování podílu zpětně navrácených surovin na celkové spotřebě surovin v rámci českého hospodářství.

 • ČR
 • 1. 1. 2019

Směrnice o energetické náročnosti v budovách (EPBD) 2018/844/EU

Směrnice o energetické náročnosti v budovách (EPBD) 2018/844/EU, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

 • EU
 • 30. 5. 2018

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

V roce 2018 vydala Evropská komise strategii zaměřenou specificky na plasty a související výzvy, pokrývající danou problematiku v kontextu celého hodnotového řetězce a životního cyklu. Strategie představuje hlavní závazky k opatřením na úrovni EU, nicméně zdůrazňuje nutnost zapojení stakeholderů na nižších úrovních včetně soukromého sektoru.

European strategy for plastics

 • EU
 • 1. 1. 2018

Koncepce výzkumu, vývoje a inovaci v rezortu dopravy do roku 2030

Tento dokument určuje základní priority dopravního výzkumu, které jsou v souladu s národními strategie pro oblast výzkumu, vývoje a inovací dopravy. Mezi tyto priority patří udržitelná doprava, interoperabilní doprava, bezpečná doprava, ekonomická doprava, inteligentní doprava a prostorová data v dopravě.

 • ČR
 • 1. 1. 2018

Zpráva o globální mobilitě za rok 2017

Tato zpráva je vůbec prvním pokusem zkoumat výkonnost odvětví dopravy na celém světě a její příspěvek k udržitelné budoucnosti.

 • Ostatní
 • 4. 12. 2017

Studie posouzení dopadů pro přezkum směrnice 2009/33 o podpoře čistých a energetických zdrojů

Směrnice o čistých vozidlech si klade za cíl stimulovat trh s čistými a energeticky úspornými vozidly tím, že požaduje, aby různé veřejné orgány při nákupu vozidel v silniční dopravě zohledňovaly celoživotní dopady na životní prostředí a využití energie.

 • EU
 • 1. 11. 2017

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Národní strategický rámec, přijatý v roce 2015, je základním dokumentem ČR pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel. Jedním z řešených témat je i udržitelné hospodaření se zdroji a rozvoj oběhového hospodářství.

 • ČR
 • 7. 8. 2017

Lidé

Jan Pejter

Jan Pejter

Garant oblasti Zelená města a témat Budovy a Energie

Ředitel divize Mezinárodních projektů ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Veronika Mecnarowská

Veronika Mecnarowská

Garantka témat Ekosystémy a Biologická rozmanitost

Konzultant ve společnosti ENVIROS

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Garant tématu Doprava & mobilita

Seniorní konzultant a vedoucí oddělení Poradenství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Pavel Sitný

Pavel Sitný

Garant tématu Průmysl

Ředitel divize ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Pavel Růžička

Pavel Růžička

Garant tématu Oběhové hospodářství

Senior konzultant ve společnosti ENVIROS

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

Garant témat Lesy a Půda

ESG manažer ve společnosti PwC Česká republika

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Garantka témat Změna klimatu a Voda

Konzultant pro životní prostředí a vodní hospodářství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Katerina Maneva Mitrovikj

Katerina Maneva Mitrovikj

Garantka tématu Vzduch

Konzultant, expert na kvalitu ovzduší ve společnosti ENVIROS

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Expert

Viceprezident České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD)

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Expertka

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu v Mott MacDonald

Zprávy

Akce

Dostupné

16. 11. 2022

Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci

6. 12. 2022

Potenciál místní ekonomiky 2022 – Budoucnost veřejných projektů

3. 10. 2022

RETHINK: Oficiální zahájení projektu – online

4. 10. 2022

RETHINK: Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti

16. 5. 2022

Videa

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek