Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zadávací postupy

Správné nastavení parametrů zadávacího řízení a jeho provedení je jádrem celého procesu zadání, které předurčí, zda zadavatel vybere dodavatele, který zadavateli nabídne nejlepší poměr ceny a kvality (best value for money). Prostřednictvím zadání lze zároveň výrazně podpořit odpovědná, udržitelná a inovativní řešení.

Chytrá řešení nepadají z nebe. Zadavatel by měl být připraven vystoupit ze zajetých kolejí a ověřit si, zda a jak své postupy vylepšit. V praxi se již osvědčila řada inovativních postupů pro zadání veřejné zakázky, které umožňují zadavateli získat vyšší přidanou hodnotu a kvalitu plnění, která mohou předčít jeho očekávání. Zadavatel může využít hodnocení kvality metodou Best Value, připustit varianty nabídek nebo zadat zakázku formou Design & Build, v soutěži o návrh nebo v řízení o inovačním partnerství. Všechny tyto nástroje zákon (ZZVZ) zná a dostupné jsou už i četné metodiky veřejných organizací i profesních sdružení.

Hodnocení kvality

Jedním z institutů podporující odpovědné veřejné zadávání je hodnocení kvality. Konkrétně lze využít relevantní zákonná kritéria kvality, jako jsou: uživatelská přístupnost; sociální, environmentální a inovační aspekty; organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob; úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění.

V hodnocení kvality je třeba zvolit větší důslednost a soustředění se na kritéria (typicky nepočitatelná), která mohou mít reálný dopad na kvalitu plnění veřejné zakázky.

Metoda Best Value

Specifickým způsobem hodnocení kvality je proces hodnocení kvality metodou Best Value (BV), který je zpravidla rozdělen na subkritéria: odborná úroveň, identifikace a řízení rizik, přidaná hodnota (invence dodavatele) a schopnosti členů týmu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele (prostřednictvím pohovorů). Správná aplikace této metody, tj. hlavně zapojení invence dodavatelů, umožňuje těmto maximálně projevit svoji odbornost a nabídnout tak zadavateli nejvhodnější řešení, které bude mezi ostatními nabídnutými přesvědčivě vynikat.

V metodě Best value je váha cenové nabídky 30 %. Kvalitativní hodnocení s vahou 70 % je zaměřeno na úroveň expertizy, rizika a přidané hodnoty. Nedílnou součástí je také pohovor s klíčovými členy týmu, který může mít váhu mezi 20–30 %, tedy stejně jako cena. Tato metoda dává veřejným zadavatelům příležitost vybrat si uchazeče, pokud zcela zjevně kvalitativně převýší ostatní, a uchazečům zase umožňuje předvést, co umí. 

Více: Prezentace k metodě Best Value

Design & Build

Další alternativou ke klasickému zadávacímu řízení je způsob dodávky výstavbových projektů metodou Design & Build (DB), která se na rozdíl od západní Evropy u nás teprve rozvíjí. Aktuálně již bylo dokončeno několik úspěšných projektů, a to zejména v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Tato metoda spočívá v tom, že v rámci jednoho zadávacího řízení zajistí generální dodavatel pro investora, jak projektovou dokumentaci a související inženýrskou činnost, tak i následnou realizaci odpovídajících stavebních prací. Tím se zadavatel zbaví dělení odpovědnosti mezi projektantem a zhotovitelem stavby. Vhodným nastavením technických kritérií a požadovaných parametrů stavby může zadavatel umožnit vybranému dodavateli vnést do projektu invenci, nové technologické postupy a své know-how. V rámci hodnotících kritérií pak může zadavatel zohlednit v případě novostaveb např. náklady životního cyklu, v případě rekonstrukcí a modernizací např. cirkulární stavební a demoliční kritéria.

Varianty nabídky

Dalším institutem přinášejícím invenci do řešení potřeb zadavatele tam, kde zadavatel nemá zcela přesnou představu ohledně možností uspokojení svých potřeb, je připuštění nebo požadavek na předložení variant nabídky. Dodavatelé fakticky předloží vícero nabídek s odlišnými parametry, které mohou představovat návrh variant hotového řešení, alternativy řešení nebo také širší výběr a flexibilitu u opakovaných či průběžných plnění. Například u dlouhodobějších kontraktů na odborné služby, tak mohou být variovány realizační týmy o různé kvalitě, a tedy i ceně. Variantně lze rovněž řešit konkrétní potřebu zadavatele (např. dopravu, kde zadavatel nemá jasnou preferenci).

Soutěž o návrh

Zvláštním postupem přinášejícím efektivní způsob architektonických řešení či projektů stavby a současně podporující architektonickou a urbanistickou kvalitu měst je soutěž o návrh. V rámci té jsou návrhy vypracovány „na míru“ konkrétnímu zadavateli a mohou tak zohledňovat jeho priority, nabídnout různé pohledy a rozmanitá řešení, která jsou detailně propracovaná. Zadavatel (odborná porota) pak „pouze“ vybírá ten nejvhodnější pomocí odborné a z větší části nezávislé poroty. Použití široce uznávaných soutěží o návrh může přivést do místních komunit řešení věhlasných mezinárodních architektonických kanceláří, které by se klasického zadávacího řízení standardně nezúčastnily.

Inovační partnerství

Zajímavým a nepochybně inovativním, avšak zřídka uplatňovaným typem řízení je řízení o inovačním partnerství. To je určeno pro případy, kdy nelze potřebu vývoje inovativní dodávky, služby nebo stavebních prací uspokojit prostřednictvím řešení, která jsou na trhu již dostupná a kdy zadavatel přesně neví, co chce poptat. Inovační partnerství tak bude představovat dlouhodobé partnerství zadavatele a dodavatele za účelem vývoje a následné koupě vyvinutého předmětu plnění, pro jehož další pořizování již zadavatel nepostupuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

V České republice se hodnocením kvality a metodou Best Value věnují

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z. s.

Asociace pro rozvoj infrastruktury prosazuje zadávání a hodnocení veřejných zakázek podle nejlepšího poměru kvality a ceny (Best value) a spolupracuje s experty z Nizozemí, kteří získali zkušenosti v Rijkswaterstaat (nizozemské Ministerstvo infrastruktury a životního prostředí).

Asociace pro veřejné zakázky, z. s.

Asociace pro veřejné zakázky je platformou pro subjekty, které spojuje společný zájem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a na prosazování kvalifikovaného a zodpovědného přístupu k jejich zadávání a realizaci.

Ministerstvo dopravy České republiky

Ministerstvo dopravy ČR podporuje státní investory (SŽ a ŘSD) při přípravě pilotních projektů metodou BVA/BVP.

Koncepci BV v České republice aplikují například:

Správa železnic, státní organizace

Správa železnic vybrala s využitím metody BVA/BVP již řadu dodavatelů (zhotovitelů). Metodu využila jako první organizace v resortu dopravy.

Metodě D&B se v České republice věnují

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z. s.

Asociace pro rozvoj infrastruktury pořádá diskuse a tematická setkání k optimálnímu způsobu zadávání metodou DB pro dopravní stavby a pozemní v ČR a vydala k tomuto stanovisko.

Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí poskytuje zadavatelům metodickou podporu pro realizaci výstavbových projektů metodou DB se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.

Metodu D&B v České republice aplikují například:

Soutěži o návrh se v České republice věnují

Česká komora architektů

Česká komora architektů cíleně prosazuje upevnění pozice architektonických soutěží v oblasti výstavby a nabízí bezplatný servis zadavatelům.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP)

CAMP si dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení Prahy.

Soutěž o návrh ve svých postupech využili například:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Podpora z EU

Dokumenty

Sdělení Komise. Pokyny k zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení.

Tyto Pokyny, které byly přijaty v souvislosti se sdělením „Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace – příležitost Evropy utvářet svoji budoucnost“ a jako podkladový materiál k neformálnímu jednání vedoucích představitelů, obsahují stručný přehled základních aspektů zadávání veřejných zakázek na inovativní řešení.

  • EU
  • ČR
  • 15. 5. 2018

Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům

Cílem těchto pokynů je poskytnout praktickou pomoc pracovníkům zadávání veřejných zakázek, aby se vyhnuli některým nejčastějším chybám a finančním opravám, jež Komise zaznamenala v minulých letech při využívání ESI fondů (viz oddíl 6.1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek).
  • EU
  • 13. 2. 2018

Návod možného postupu zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Návod MŽP ČR zahrnuje popis jednotlivých fází procesu, které mají vliv na výběr metody dodávky, dále obsahuje přehled procesu přípravy, realizace a provozování projektů metodou Design & Build (& Operate).

  • ČR
  • 4. 12. 2017

Stanovisko ARI k metodě zadávání Design-Build pro dopravní a pozemní stavby

Stanovisko ke způsobu zadávání metodou DB bylo vydáno v návaznosti na diskusi, která proběhla 19. 6. 2014 formou kulatého stolu na téma zadávání výstavbových projektů metodou DB.

  • ČR
  • 17. 7. 2014

Lidé

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulace, legislativy

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Csaba Csorba

Csaba Csorba

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulace

Senior advokát ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek