Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Oběhové hospodářství

Zhruba polovina celkových emisí skleníkových plynů je způsobena těžbou a zpracováním zdrojů. Proto mezi základní pilíře Zelené dohody patří také Nový akční plán pro oběhové hospodářství.

Těžba a zpracování zdrojů znamenají pro naši planetu významnou environmentální zátěž. Podle údajů Evropské komise jsou zodpovědné za polovinu celkových emisí skleníkových plynů a více než 90 % úbytku biologické rozmanitosti a nedostatku vody. Účinnější využívání zdrojů, předcházení vzniku odpadu a uzavírání materiálových cyklů v souladu s principy oběhového hospodářství tak představují naléhavou výzvu, kterou musíme řešit jak na globální, tak na lokální úrovni.

Jedním ze základních pilířů Zelené dohody je proto také Nový akční plán pro oběhové hospodářství, mezi jehož hlavní cíle patří zachování hodnoty a prodloužení životního cyklu materiálů, snižování množství produkovaného odpadu a výroba a využívání udržitelnějších produktů.

Podpora přechodu na oběhové hospodářství je součástí úsilí o rozvoj klimaticky neutrálního, konkurenceschopného hospodářství, které účinně využívá své zdroje. Jeho principem je uzavírání toků materiálů tak, aby jejich hodnota byla v ekonomickém cyklu zachována co nejdéle a bylo produkováno co nejmenší množství odpadu. Týká se však také efektivního využívání energie z obnovitelných zdrojů či vývoje a produkce takového zboží a služeb, jejichž negativní dopady na životní prostředí a kvalitu života obyvatel jsou minimalizovány.

V praxi se zaměřuje na energetickou a materiálovou účinnost, opětovné použití, dlouhou životnost a opravitelnost výrobků, ekodesign či nové obchodní modely nahrazující tradiční uspokojování potřeb spotřebitelů prostřednictvím prodeje a vlastnictví výrobků.

Jedním z materiálových toků, na který se oběhové hospodářství významně zaměřuje, jsou plasty. Jejich produkce se již od 50. let minulého století exponenciálně zvyšuje a předpokládá se, že v nadcházejících dvaceti letech dojde k jejímu zdvojnásobení. 

Nutnost řešení problematiky plastů a jejich environmentálních dopadů se odráží i v iniciativách Evropské unie. V roce 2018 vydala Evropská komise Evropskou strategii pro plasty v oběhovém hospodářství a o rok později byla schválena Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Mezi klíčové hodnotové řetězce produktů řadí plasty také Nový akční plán pro oběhové hospodářství z roku 2020.

Evropská unie v této oblasti usiluje o udržitelnější používání plastů a zvyšování využívání recyklovaných plastů. Zavádí závazné požadavky na obsah recyklovaného materiálu a systémy rozšířené zodpovědnosti výrobců na vybrané výrobky, podporuje ekodesign zohledňující opětovné použití a recyklovatelnost obalů. Důraz je kladen také na řešení přítomnosti mikroplastů v životním prostředí či používání biologicky rozložitelných nebo kompostovatelných plastů.

Nejvýznamnějším odpadovým tokem z hlediska množství je stavební a demoliční odpad (SDO), který se v České republice na celkové produkci odpadu podílí více než polovinou. Zároveň se jedná o odpad, u kterého je vykazována velmi vysoká míra využití (v ČR i dalších státech EU), což by mohlo naznačovat, že odvětví stavebnictví je vysoce oběhové. Této vysoké míry využití je však často dosahováno postupy, jako jsou zasypávání (tzv. backfilling) či jiné aplikace nízkohodnotného stupně využití, což snižuje potenciál pro přechod ke skutečnému oběhovému nakládání s SDO.

Proto je stavebnictví a budovy, stejně jako plasty, zařazeno mezi klíčové hodnotové řetězce produktů řešené v rámci Nového akčního plánu pro oběhové hospodářství.

V souvislosti s SDO se mimo jiné hovoří např. o možném zavedení požadavků na obsah recyklovaných materiálů pro některé stavební výrobky, realizaci řízených demolic (tzv. dekonstrukcí), při kterých se oddělují jednotlivé stavební materiály, či nutnosti věnovat zvýšenou pozornost izolačním materiálům, které vytvářejí stále větší tok odpadů.

Dalším druhem odpadu, který má výrazný potenciál pro podporu oběhového hospodářství, je bioodpad, jehož většinu tvoří potravinový a zahradní odpad. Ačkoliv postupně narůstá míra jeho využití, stále tvoří podstatnou část směsného komunálního odpadu. Předcházení vzniku biodpadu a jeho vyšší využívání tak mohou významně přispět k naplnění recyklačních cílů EU a cíle snížení skládkování rozložitelného komunálního odpadu.

Nejpoužívanějšími metodami zpracování bioodpadu jsou kompostování (úprava za přítomnosti vzduchu) a anaerobní digesce (úprava bez přístupu vzduchu) v bioplynových stanicích, jež produkuje bioplyn a digestát. Aby se uzavřel cyklus bioodpadu, měly by být kompost a digestát kvalitní, aby je bylo možné aplikovat na půdu. Bioplyn je zase možné využít jako zdroj obnovitelné energie.

V bioplynových stanicích je možné využívat také gastroodpad (odpad tvořený biologicky rozložitelnou hmotou – včetně živočišných zbytků), které vznikají např. ve stravovacích zařízeních či výrobnách potravin. V některých městech začíná fungovat také svoz kuchyňských odpadů z domácností.

Okřídlená věta zdůrazňující rozhodující význam předcházení vzniku odpadu praví, že nejlepší odpad je takový, který nevznikne. Vedle podpory kompostování na úrovni domácností či komunit mohou města předcházet vzniku odpadu také podporou opětovného využití – reuse.

Opětovné využití výrobků či jejich komponent znamená zachování jejich hodnoty a snížení produkce odpadu. U některých výrobků brání opětovnému využití jejich celková složitost a krátké inovační cykly, které vedou k rychlé ztrátě hodnoty produktu. Na druhé straně u jiných typů výrobků (např. oblečení či dětských hraček) se míra opětovného využít zvyšuje díky lepším marketingovým kanálům na internetu a sociálních médiích.

Trendem posledních let ve městech je zřizování tzv. reuse center, většinou v areálech sběrných dvorů, která umožňují občanům umístit použité, avšak stále funkční předměty z domácnosti, které již nepotřebují, a nabídnout je k odběru a využití někomu jinému.

Podobnou prevenční roli mohou sehrát také nejrůznější opravny produktů (např. elektroniky, nábytku, oděvů a obuvi), ať už fungují jako fyzické provozovny nebo jako platformy zprostředkovávající kontakt mezi občany-spotřebiteli a opraváři, či tzv. fab laby – veřejné dílny, ve kterých mohou občané využít sdíleného vybavení k vlastním opravám nebo tvorbě, případně se pod dohledem odborníků konkrétní práce naučit.

V České republice se oběhovému hospodářství věnují

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je zodpovědným resortem za oblasti oběhového hospodářství a nakládání s odpady. Stanovuje politiku a poskytuje legislativní rámec v daných oblastech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zodpovídá za problematiku surovinové politiky státu včetně využívání druhotných surovin. Stanovuje politiku a poskytuje legislativní rámec v daných oblastech.

Česká asociace oběhového hospodářství

Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) je sdružením firem a organizací usilujících o snižování množství nevyužitelných odpadů a prosazování principů oběhového hospodářství.

EMPRESS

EMPRESS je nestátní nezisková platforma prosazující principy udržitelné spotřeby a výroby, účinnějšího využívání zdrojů a oběhového hospodářství.

Institut cirkulární ekonomiky

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) je nevládní nezisková organizace rozvíjející projekty, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na oběhový.

Podpora z EU

Evropská komise

Evropská komise přijala v roce 2020 Nový akční plán pro oběhové hospodářství jako jeden z hlavních pilířů Zelené dohody. Zavádí legislativní a nelegislativní opatření zaměřená na oblasti, kde opatření na úrovni EU přináší přidanou hodnotu.

European Circular Economy Stakeholder Platform

Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství posiluje spolupráce mezi stávajícími iniciativami na místní, regionální a národní úrovni s cílem usnadnit výměnu odborných znalostí, osvědčených postupů a zkušeností v oblasti oběhového hospodářství.

Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) poskytuje nezávislé informace o životním prostředí. Ve spolupráci s Evropskou informační a pozorovací sítí pro životní prostředí (Eionet) shromažďuje data a vypracovává hodnocení týkající se široké škály témat životního prostředí.

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation je britská nadace, která propaguje a rozvíjí myšlenku oběhového hospodářství na mezinárodní úrovni. Spolupracuje s podniky, akademickou obcí, politiky a dalšími institucemi.

Dokumenty

Cirkulární Praha 2030

Cirkulární Praha 2030 — Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku.

 • ČR
 • 27. 1. 2022

Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030

Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 nastiňuje strategii, jak snížit emise CO2 o 45 %. Dokument je současně Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP), jak jej definuje společná iniciativa evropských měst a obcí Covenant of Mayors for Climate & Energy, k níž se hlavní město v roce 2018 oficiálně připojilo.

 • ČR
 • 4. 10. 2021

Plastics, the circular economy and Europe′s environment

Publikace Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2020 se zabývá problematikou plastů, jejich dopadu na životní prostředí a rolí v oběhovém hospodářství.

 • EU
 • 1. 1. 2021

Nová odpadová legislativa

V závěru roku 2020 byly schváleny nové zákony regulující odpadové hospodářství v ČR (s účinností od 1.1.2021), jejichž cílem je – mimo jiné – podpořit zavádění principů oběhového hospodářství v ČR.

 • ČR
 • 1. 1. 2021

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí (SPŽP), schválená v lednu 2021, formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jedním ze tří základních směrů rozvoje je přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství.

 • ČR
 • 1. 12. 2020 11. 01. 2021

Bio-waste in Europe – turning challenges into opportunities

Publikace Evropské agentury pro životní prostředí z roku 2020 poskytuje přehled o vzniku, prevenci, sběru a zpracování bioodpadu v Evropě s hlavním zaměřením na potravinový a zahradní odpad.

 • EU
 • 1. 6. 2020

Nový akční plán pro oběhové hospodářství

Nový akční plán pro oběhové hospodářství s podtitulem „Čistší a konkurenceschopnější Evropa“ byl vydán v březnu 2020. Rozpracovává širokou řadu opatření, která by měla vést k přechodu na oběhové hospodářství v celé EU.

 • EU
 • 11. 3. 2020

Cirkulární Česko 2040

Připravovaný strategický rámec oběhového hospodářství ČR zpracovávaný ve spolupráci s OECD. Schválení dokumentu se očekává v průběhu roku 2021.

 • ČR
 • 11. 10. 2019

Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

V roce 2019 schválila EU směrnici regulující používání vybraných plastových výrobků na jedno použití a zavádějící u některých plastových výrobků princip rozšířené odpovědnosti výrobce. V ČR probíhá v roce 2021 schvalování zákona, který tuto směrnici transponuje do českého právního řádu.

 • EU
 • 5. 6. 2019

Politika druhotných surovin ČR

Politika druhotných surovin ČR (2019–2022) se zaměřuje na podporu využívání druhotných surovin za účelem snižování materiálové a energetické náročnosti průmyslové výroby a zvyšování podílu zpětně navrácených surovin na celkové spotřebě surovin v rámci českého hospodářství.

 • ČR
 • 1. 1. 2019

Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

V roce 2018 vydala Evropská komise strategii zaměřenou specificky na plasty a související výzvy, pokrývající danou problematiku v kontextu celého hodnotového řetězce a životního cyklu. Strategie představuje hlavní závazky k opatřením na úrovni EU, nicméně zdůrazňuje nutnost zapojení stakeholderů na nižších úrovních včetně soukromého sektoru.

European strategy for plastics

 • EU
 • 1. 1. 2018

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Národní strategický rámec, přijatý v roce 2015, je základním dokumentem ČR pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel. Jedním z řešených témat je i udržitelné hospodaření se zdroji a rozvoj oběhového hospodářství.

 • ČR
 • 7. 8. 2017

Resource efficiency and the circular economy in Europe 2019

Publikace Evropské agentury pro životní prostředí s podtitulem „Even more from less“ poskytuje přehled o politikách, cílech a přístupech v oblastech účinnějšího využívání zdrojů a oběhového hospodářství ve 32 evropských státech.

 • EU

Lidé

Pavel Růžička

Pavel Růžička

Garant tématu

Senior konzultant ve společnosti ENVIROS

Zprávy

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek