Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Veřejné zadávání

Veškeré městské projekty lze realizovat pouze podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Pro kvalitní rozvoj měst je důležité nebát se využívat nové postupy.

Veřejné zadávání je prostředkem pro podporu prosperity komunity a životního prostředí. Environmentální udržitelnost, sociální odpovědnost a inovace jsou jedním ze základních cílů evropských zadávacích směrnic (2014) a tím i ZZVZ.

Zadavatelům nemá jít jen o naplnění aktuálních potřeb a pohled omezený na jedno funkční období, ale o dlouhodobou vizi a celkově

Veřejné zadávání bylo dosud hlavně prostředkem, jak stlačovat pořizovací ceny a tím aktuální výdaje zadavatelů. V řadě odvětví ceny dosáhly úrovně, která neumožňuje udržet potřebnou kvalitu. To platí zejména pro nákup odborných služeb, jako služby projektantů a poradců. K výběru na základě kvality pomáhají zadávací postupy s využitím hodnocení kvality metodou Best Value, ale i připuštění variant nabídek nebo zadání formou Design & Build, soutěže o návrh či inovační partnerství.

V zájmu udržitelnosti by měl zadavatel uvažovat u každé investice o nákladech celého životního cyklu, a nejen o nákladech pořizovacích. Nejpokročilejší formou pro tento účel jsou dlouhodobé smlouvy spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem (Public Private Partnership – PPP).

Město jako zadavatel čelí řadě nových výzev. Standardní plnění i potřeby zadavatele průběžně prochází technologickým vývojem a zadavatel musí sledovat postupné trendy, nové strategie (např. nájem místo vlastnictví) a inovace, a na to reagovat zlepšováním vlastních zadávacích postupů. K dobré orientaci v problematice a podmínkách trhu slouží komunikace s trhem, zejména předběžné tržní konzultace a tzv. „meet the buyer“. Ty zároveň zadavateli umožňují nejen o svých záměrech informovat potenciální dodavatele, ale i vést diskusi ohledně dostupných řešení a získávat podněty pro správné nastavení zadávacích podmínek.

Komunikace zadavatelů s dodavateli v rámci přípravy projektů je v řadě případů žádoucí nebo dokonce nutná, jak uvádí i Evropská komise. Může předejít zbytečným nedorozuměním, nejasnostem v zadávacích podmínkách a tím i námitkám a sporům. Komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem je samozřejmě potřeba vést otevřeně a transparentně tak, aby konzultující dodavatelé nebyli neoprávněně zvýhodněni.

ZZVZ zadavatelům poskytuje širokou škálu konkrétních opatření, která lze využít v rámci zadávacích postupů. Opatření se promítají zejména jako:

 • technické podmínky týkající se předmětu zakázky,
 • kritéria kvalifikace, která musí dodavatel splňovat, aby mohl být pro plnění veřejné zakázky vybrán,
 • kritéria hodnocení nabídek k výběru nejvhodnější nabídky a
 • smluvní podmínky, které zadavatel vymezí pro plnění veřejné zakázky spolu s vhodnými kontrolními a sankčními podmínkami.

Spolehlivé, kvalitní a udržitelné plnění může zadavatel podpořit též formou „bonifikace“ dodavatele. Zadavatel může předem stanovit, že při splnění určitých podmínek zadá v budoucnu dodavateli i další veřejné zakázky na základě opčního práva nebo ho zařadí na seznam oslovovaných subjektů pro zakázky malého rozsahu, zadávané mimo zadávací řízení.

Investiční akce zadavatelů je vhodné zároveň komunikovat vůči veřejnosti, aby vnímala jejich význam a pozitivní efekt. Zároveň je to cesta, jak získat od veřejnosti zpětnou vazbu.

V České republice se veřejnému zadávání věnují

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí se tématu věnuje prostřednictvím projektu Odpovědné veřejného zadávání. Nově k tomu též využívá Platformu odpovědného veřejného zadávání, která je volným a neformálním sdružením subjektů, které se hlásí ke strategickému přístupu ve veřejném nakupování a ve své praxi implementují veřejné zadávání.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí se v rámci odpovědného zadávání věnuje tématu šetrné veřejné správy a na svých stránkách publikuje metodiky a metodické listy k vybraným produktovým kategoriím.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí se coby gestor zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) podílí na zpracování metodik k odpovědnému zadávání s cílem její plné kompatibility s uvedeným zákonem.

Dokumenty

Veřejné zakázky jako nástroj podpory místní komunity, ekonomiky a životního prostředí

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí komplexně popisuje řadu nástrojů na podporu odpovědného veřejného zadávání. Metodika se podrobně zaobírá vhodným nastavením zadávacích podmínek a poskytuje zadavatelům velké množství přímo použitelných vzorů a příkladů dobré praxe.

 • ČR
 • 1. 1. 2021

Odpovědné veřejné zadávání v kostce

Publikace nabízí výtah z dosavadních metodik, a po diskusi se zadavateli, kteří dlouhodobě odpovědné zadávání realizují, nabízí zestručněný pohled na to, jak lze odpovědné veřejné zadávání v souladu se ZZVZ implementovat. Součástí publikace je kontrolní list aspektů odpovědného veřejného zadávání.

 • EU
 • ČR
 • 1. 1. 2021

Meet the Buyer Jihomoravského kraje

Článek popisuje zkušenost Jihomoravského kraje s institutem Meet the buyer.

 • ČR
 • 16. 6. 2020

Odpovědné veřejné zadávání (2. doplněné vydání)

V metodice Ministerstva práce a sociálních věcí jsou podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, ale také konkrétní prvky odpovědného zadávání, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání.

 • ČR
 • 1. 3. 2019

Odpovědné nakupování pro města a obce

Tato publikace přináší stručné konkrétní příklady, jak lze společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek uplatnit na úrovni měst a obcí.

 • EU
 • ČR
 • 1. 3. 2019

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky v silniční dopravě

V dokumentu Evropské komise jsou uvedena revidovaná kritéria EU pro zelené veřejné zadávání v silniční dopravě. Dokument obsahuje řadu vzorů, které mohou zadavatelé s minimálními úpravami začlenit do svých zadávacích dokumentací.

 • EU
 • 8. 1. 2019

EU Green Public Procurement Criteria for Road Design, Construction and Maintenance

Pracovní dokument Evropské komise obsahuje řadu vzorových kritérií pro veřejné zakázky v oblasti návrhu, konstrukce a údržby silnic. Kritéria jsou formulována tak, aby mohla být zadavatelem jednoduše včleněna do zadávací dokumentace.

 • EU
 • 8. 1. 2019

Předběžná tržní konzultace na MPSV – dva roky pozitivních zkušeností

Článek popisuje zkušenosti Ministerstva práce a sociálních věcí coby zadavatele s předběžnými tržními konzultacemi.

 • ČR
 • 4. 10. 2018

Příklad dobré praxe – představení plánovaných veřejných zakázek zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik

Představení plánu veřejných zakázek, jak ho zorganizoval státní podnik Povodí Vltavy, je příkladem všeobecné komunikace, kdy zadavatel jedná s celým potenciálním dodavatelským řetězcem bez vazby na konkrétní veřejnou zakázku.

 • ČR
 • 13. 3. 2018

Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům

Cílem těchto pokynů je poskytnout praktickou pomoc pracovníkům zadávání veřejných zakázek, aby se vyhnuli některým nejčastějším chybám a finančním opravám, jež Komise zaznamenala v minulých letech při využívání ESI fondů (viz oddíl 6.1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek).
 • EU
 • 13. 2. 2018

Návod možného postupu zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build (& Operate) se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů životního cyklu

Návod MŽP ČR zahrnuje popis jednotlivých fází procesu, které mají vliv na výběr metody dodávky, dále obsahuje přehled procesu přípravy, realizace a provozování projektů metodou Design & Build (& Operate).

 • ČR
 • 4. 12. 2017

Předběžné tržní konzultace

Publikace Ministerstva práce a sociálních věcí shrnuje informace o institutu předběžné tržní konzultace, o jeho výhodách, podmínkách využití a také o zkušenostech zadavatelů s tímto institutem.

 • EU
 • ČR
 • 4. 7. 2017

Nakupujte Zeleně! Příručka o zadávání zelených veřejných zakázek

Příručka má zadavatelům pomoci s úspěšným nastavením kritérií odpovědného zadávání. Z praktického hlediska objasňuje možnosti, které nabízí právo EU, a zkoumá jednoduché a účinné přístupy k zeleným zakázkám. V příručce je také uvedena řada příkladů z praxe, jak orgány veřejné správy v celé EU nakupují zeleně.

 • EU
 • 1. 2. 2016 3. vydání

Stanovisko ARI k metodě zadávání Design-Build pro dopravní a pozemní stavby

Stanovisko ke způsobu zadávání metodou DB bylo vydáno v návaznosti na diskusi, která proběhla 19. 6. 2014 formou kulatého stolu na téma zadávání výstavbových projektů metodou DB.

 • ČR
 • 17. 7. 2014

Metodika předběžné tržní konzultace

Metodika Ministerstva pro místní rozvoj k institutu předběžné tržní konzultace poskytuje zadavateli komplexní návod, jak PTK zorganizovat.

 • ČR
 • 3. 3. 2005

Vzorová textace

Dokument obsahuje vzorová ustanovení zadávacích podmínek implementující opatření na podporu komunikace dodavatele s veřejností.

 • EU
 • ČR

Komunikace s dodavateli

Článek na portálu Odpovědného veřejného zadávání poskytuje náhled na problematiku komunikace s trhem. Článek je v závěru doplněn o řadu příkladů dobré praxe.

 • EU
 • ČR

Lidé

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Garant oblasti, odborník v oblasti veřejného sektoru, regulací a legislativy

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Adéla Havlová

Adéla Havlová

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulací

Partner ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Csaba Csorba

Csaba Csorba

Odborník v oblasti veřejného sektoru a regulace

Senior advokát ve společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek