Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Ekosystémy

Pro zajištění udržitelnosti lidských činností a dobrých podmínek pro život je zcela zásadní, abychom zajistili zdravý stav všech ekosystémů. Proto se Evropská unie zavázala svou Strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 k omezení ztráty biodiverzity a k zachování a obnově ekosystémů.  

Ekosystém je soustava společenstev rostlin, zvířat a mikroorganismů a jejich neživého prostředí, které jsou vzájemně úzce propojené a fungují jako jednotka. Lidé jsou závislí na ekosystémech, protože poskytují základní statky a služby naší společnosti – přes polovinu světového HDP závisí na přírodě a jejich službách. Celosvětově ekosystémy musí snášet tlak způsobený zejména lidskými zásahy a klimatickou změnou. Pro zajištění udržitelnosti lidských činností a dobrých podmínek pro život je zcela zásadní, abychom zajistili zdravý stav všech ekosystémů. Předejít hrozícímu kolapsu ekosystémů se dá zabránit tím, že se ochrana životního prostředí odrazí ve všech ekonomických odvětví a zvýší se počet chráněných oblastí. Proto se Evropská unie svou novou Strategií v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 zavázala k omezení ztráty biodiverzity a k zachování a obnově ekosystémů.

Příroda poskytuje lidské civilizaci nenahraditelné služby. Zdravé ekosystémy jsou životně důležité pro lidský blahobyt, protože jsou zdrojem naší obživy, čistého vzduchu a vody, léků, dřeva i regulace klimatu. Tyto výhody plynoucí z přírody lidem, tzv. ekosystémové služby, se dělí na zásobovací (přísun potravin, čistého vzduchu a vody), regulační (regulace klimatu, koloběh živin, opylování, tvorba úrodných půd) a kulturní (rekreace). Rozsah ekosystémových služeb závisí na biologické rozmanitosti neboli biodiverzitě. Ta odkazuje na různorodost živých organismů a jejich prostředí.

Nicméně v posledních desítkách let dochází k postupné ztrátě biologické rozmanitosti. Hlavní příčinou tohoto úbytku jsou lidské zásahy do přírody – intenzivní zemědělství, výstavba, těžba a nadměrné využívání půdy i moří, znečistění, klimatická změna, ale i výskyt invazivních druhů. Ekosystémy jsou velmi složité – i jedna poškozená složka může způsobit zánik celého systému. Ochrana životního prostředí je tedy klíčová pro udržení dobrého stavu ekosystémů. Je třeba myslet na to, že druhy a celkově ekosystémy potřebují prostor ke své obnově a růstu. Proto je důležité zřízení chráněných oblastí, které si klade za cíl Strategie EU v oblasti biodiverzity. Předpokládá se, že 30 % území Evropy a 30 % evropských moří bude klasifikováno jako chráněné území do roku 2030. Hlavním prvkem této Strategie je obnova poškozených ekosystémů a to specificky:

 • Rozšíření ekologického zemědělství a krajinných prvků s bohatou biologickou rozmanitostí na zemědělské půdě.
 • Obnovení přirozeného toku na nejméně 25 000 km evropských řek.
 • Snížení používáním pesticidů o 50 % do roku 2030.
 • Zastavení úbytku opylovačů.
 • Výsadba 3 miliard stromů.

V rámci obnovy přírody se zaměří více pozornosti právě na města. V EU žije přes 70 % obyvatel ve městech. Města a urbanizované ekosystémy se sice výrazně podílí na ohrožení biodiverzity a jsou většinou nehostinným prostředím pro žijící organismy, avšak chytrá města mohou snižovat svou zátěž na životním prostředí a mohou zároveň podpořit biologickou rozmanitost vytvářením zelených ploch a rozvojem opatřením ke zmírnění změn klimatu. Městské ekosystémy jsou téměř celé uměle vytvořené, ale zahrnují i většinu ostatních ekosystémů, např. lesy, jezera a řeky, tedy zelenou infrastrukturu. Zelenější a ekologičtější města a příměstské oblasti jsou jeden z cílů nové strategie. Evropská Komise vyzývá města s min. 20 000 obyvateli, aby do konce roku 2021 vypracovali ambiciózní plány ekologizace měst. Měly by zahrnovat opatření k biologicky rozmanitých a přístupných městských lesů, parků a zahrad; městské farmy; zelené střechy a stěny; louky a živé ploty.

Nejen, že povaha městského prostředí ovlivňuje zdraví lidských obyvatel, ale města mohou mít zásadní roli v ochraně životního prostředí a zejména biodiverzity. Poslední studie ukazují, že zeleň ve městech má pozitivní vliv na opylovače (tj. včely, čmeláci, ale i motýli, brouci, ptáci a savci). Vzhledem k tomu, že čísla opylovačů globálně klesají, města mohou rozšířením zelených ploch mít pozitivní roli v jejich ochraně.

V České republice se ekosystémům věnuje

Ministerstvo životního prostředí

Určuje politiku životního prostředí a poskytuje legislativní rámec. Definuje plány a strategie, zaměřuje se na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí.

 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, rozlišuje obecnou ochranu přírody a krajiny ve třech úrovních – obecná ochrana území, obecná ochrana druhová a obecná ochrana neživé části přírody a krajiny.
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zajišťuje praktickou péči o krajinu a přírodu, administruje finanční prostředky z národních fondů i z Evropských fondů a zajišťuje chod programů.

Akademie věd České republiky

V rámci výzkumných programů se AVČR zabírá také otázkami ochrany přírody. Aktuální výzkumný program „Záchrana a obnova krajiny“ hledá odpověď na to, jak správně užívat naši krajinu a jak obnovit poškozenou krajinu. Právě kvalita a schopnosti ekosystémů je jedno z hlavních témat výzkumu. Mezi ukončené programy, které se zabývaly předmětem ekosystémů, patří „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“.

Výzkumný program Záchrana a obnova krajiny.

Podpora z EU

Evropská komise – DG ENV

V EU je odpovědné za oblast politiky životního prostředí Evropská Komise – DG ENV, tedy Generální ředitelství Evropské Komise. Navrhuje a implementuje politiky zajišťující ochranu životního prostředí a kvalitu života občanů Evropské Unie.

Evropská komise – JRC

Společné výzkumné středisko je vědecký útvar Evropské komise. Poskytuje nezávislé vědecké poradenství a přispívá k tvorbě politik EU.  

Evropská agentura pro životní prostředí – EEA

Agentura má na starost poskytování nezávislých informací o životním prostředí. Provozuje Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí – partnerství mezi EEA a členskými zeměmi. Agentura tak shromažďuje informace o životním prostředí a zpřístupňuje je veřejnosti.

European Environmental Bureau – EEB

EEB je federace více než 140 občanských organizací pro ochranu životního prostředí. Za cíl má monitorování a připomínkování environmentální politiky EU.

Dokumenty

Státní politika životního prostředí 2030 s výhledem do 2050

Státní politika životního prostředí (SPŽP), schválená v lednu 2021, formuluje cíle v oblasti ochrany životního prostředí v ČR a stanovuje strategické směřování do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Jedním ze tří základních směrů rozvoje je přechod ke klimatické neutralitě a oběhovému hospodářství.

 • ČR
 • 1. 12. 2020 11. 01. 2021

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030

Jako milník si klade za cíl zajistit, aby evropská biologická rozmanitost byla na cestě k oživení do roku 2030 ve prospěch lidí, planety, klimatu a naší ekonomiky, v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 as cíli Pařížská dohoda o změně klimatu. Zabývá se pěti hlavními faktory úbytku biologické rozmanitosti, stanoví posílený rámec řízení k vyplnění zbývajících nedostatků, zajišťuje úplné provádění právních předpisů EU a spojuje veškeré stávající úsilí. Tato strategie přijatá v samém středu pandemie COVID-19 bude rovněž ústředním prvkem plánu obnovy EU.

 • EU
 • 20. 5. 2020

Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR

Národní strategický rámec, přijatý v roce 2015, je základním dokumentem ČR pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality života obyvatel. Jedním z řešených témat je i udržitelné hospodaření se zdroji a rozvoj oběhového hospodářství.

 • ČR
 • 7. 8. 2017

Úmluva o biologické rozmanitosti, OSN

 • Ostatní
 • 29. 12. 1993 Aktualizováno: 30. 9. 2006

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

 • ČR
 • 25. 3. 1992 Aktualizováno: 1. 1. 2021

Lidé

Veronika Mecnarowská

Veronika Mecnarowská

Garantka tématu

Konzultant ve společnosti ENVIROS

Akce

Pro daná kritéria nemáme žádné výsledky.

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek