Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

O nás

Pravidelně vás informujeme o našich aktivitách, úspěšných projektech a nových technologiích.

Zelená města

Zelená města nepřetržitě chrání a zlepšují životního prostředí, trvale udržitelně využívají přírodní zdroje a systematicky snižují negativní dopady lidské činností na klima, městské prostředí a zdraví.

V polovině století bude až 70 % světové populace žít v městských oblastech. Urbanizace a změna klimatu si vyžadují hledat nová řešení pro udržení a hlavně zlepšení kvality života v našich městech. Města a obce si začínají uvědomovat nebezpečí změny klimatu.

Platforma „Zelená města“ si klade za cíl povzbudit aktivity na podporu vzniku zelených měst poskytováním inovativních nápadů, informací založených na praktických příkladech a odborných znalostí. Tyto informace pokrývají důležitá témata jako řešení klimatu, výrobu, distribuci a spotřebu energie, stav budov, řešení odpadu, dopravy, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti, ekonomie a sociální soudržnosti

Mnoho městských oblastí již dnes trpí negativními dopady změny klimatu i dalšími negativními důsledky. Následky změn klimatu na životní podmínky ve městech budou i nadále dramatické, a to kvůli zvyšující se teplotě, častějším srážkám s následnými záplavami nebo naopak nadměrnému suchu.

Nejúspěšnější města plánují kombinovat plnění akčních plánů a investic. Samostatné akční plány a investice ovšem často nedokážou plně těžit ze synergií optimální koordinace a řazení vzájemně souvisejících strategií, následných investic a zapojení obyvatel měst. Aby města mohla efektivně plnit své zelené agendy, jsou zapotřebí silné institucionální struktury a spolehlivé finanční mechanismy.

Města a obce jsou často blokována v plnění opatření kvůli omezené politické moci, nízké úrovni institucionální kapacity, nízké úrovni spolupráce zúčastněných stran, omezené fiskální síly, špatného finančního řízení a nedostatečného přístupu k finančním prostředkům.

Města potřebují silné institucionální prostředí, které umožní jejich samosprávám fungovat efektivněji, flexibilněji a konkurenceschopněji, aby dosáhly ambiciózní agendy zeleného města.

Zelená dohoda pro Evropu

Cílem Zelené dohody pro Evropu je přeměnit ekonomiku zemí EU na nízkouhlíkové hospodářství, aniž by se snížila ekonomická prosperita a zlepšila se kvalita života lidí prostřednictvím čistšího životního prostředí.

Klimatická změna a s ní spojená rizika představuje pro lidská společenství existenciální hrozbu. Proto se EU  rozhodla jít příkladem a stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. K tomu cíli byla přijata nová strategie udržitelného růstu „Zelená dohoda pro Evropu“, která si dává za cíl podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění.

Mezi hlavní oblasti politiky patří:

Implementace Zelené dohody pro Evropu je zásadním hnacím motorem k obnovení evropské ekonomiky po pandemické krizi Covid-19. Kompetentní orgány a sektor průmyslu musí postavit Zelenou dohodu a její iniciativy do středu zájmu zdravého hospodářského oživení, které bude poháněno urychleným přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Toto je velkou příležitostí pro Českou republiku, její průmyslové hospodářství, města a obce. Dnešní rozhodnutí ovlivní samotnou strukturu ekonomiky v nadcházejících letech. Česká republika se musí chopit příležitosti, kterou nabízí Zelená dohoda k obnově s udržitelností ve svém základě.

V České republice se zeleným městům věnujÍ

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. V oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které se dobrovolně zavázaly plnit cíle Evropské unie zaměřené na oblast klimatu a energetiky.

EUCF

EUCF je evropská iniciativa na podporu měst a obcí v celé Evropě při přípravě investičních konceptů k urychlení investic do udržitelné energie.

Podpora z EU

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) a její iniciativa „Green Cities“ usiluje o vybudování lepší a udržitelnější budoucnosti pro města a jejich obyvatele.

C40

C40 je síť světových velkoměst odhodlaných řešit změnu klimatu. C40 podporuje města při efektivní spolupráci, sdílení znalostí a řízení smysluplných, měřitelných a udržitelných opatření v oblasti změny klimatu.

Energy Cities

Energy Cities je síť 1 000 místních samospráv ve 30 zemích. Energetická města požadují radikální transformaci energetických systémů a strategií, která občanům měst poskytne kapacitu k vytváření budoucnosti udržitelného nakládání s energií.

Dokumenty

Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy

Cílem aktualizované publikace je poskytnout Vám informace o připravovaných změnách jako je Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS, o novinkách v rámci Monitoringu eroze zemědělské půdy nebo o Protierozní kalkulačce a dalších nástrojích týkajících se problematiky eroze půdy a hospodaření na erozně ohrožených půdách.

 • ČR
 • 6. 3. 2017

Mobilizace udržitelné dopravy pro rozvoj

Tato zpráva obsahuje deset doporučení, jak by vlády, podniky a občanská společnost měly přesměrovat zdroje v odvětví dopravy, aby podpořily udržitelný rozvoj.

 • Ostatní
 • 3. 10. 2016

Průvodce „Jak vytvořit Akční plán pro udržitelnou energii“ (SECAP)

Signatáři Paktu starostů a primátorů pro klima a energii se zavazují připravit a realizovat opatření obsažená v plánu SECAP do roku 2030.

 • EU
 • ČR
 • 4. 7. 2016

Strategie adaptace hl. m. Prahy

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu zaměřuje se na snižování negativních dopadů klimatické změny pomocí opatření blízkých přírodě s využitím přirozených vlastností vegetace.

 • ČR
 • 12. 12. 2015

Pařížská dohoda

Pařížská dohodaje dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roku 2020 a navázat tak na Kjótský protokol.

 • Ostatní
 • 12. 12. 2015

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky

Cílem této metodiky je poskytnout dopravním expertům z měst a organizacím věnujícím se dopravnímu plánování aplikovatelný návod přizpůsobený na podmínky ve městech ČR, který specifikuje, jak připravit a realizovat Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP).

 • ČR
 • 1. 12. 2015

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. Akční plán je strukturován podle projevů změny klimatu, a to z důvodu významných mezisektorových přesahů jednotlivých projevů změny klimatu a potřeby meziresortní spolupráce při předcházení či řešení jejích negativních dopadů.

 • ČR
 • 2. 3. 2015

Strategie přizpůsobení se změně klimatu

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou ekonomickou analýzu, atd.
 • ČR
 • 2. 3. 2015

Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

Evropská strategie pro nízkoemisní
mobilitu – snížení emisí skleníkových plynů z dopravy, např. prostřednictvím emisních norem CO2 pro vozidla.
 • EU
 • 3. 11. 2014

Strategie EU v oblasti lesnictví na období 2014–20

Strategie EU v oblasti lesnictví na období 2014–20 byla vyvinuta, aby poskytla ucelený rámec pro politiky EU v oblasti lesnictví i národní lesnické politiky jednotlivých zemí EU. Byl vyvinut Komisí v úzké spolupráci se zeměmi EU a zúčastněnými stranami. Strategie si klade za cíl prosazovat koncept udržitelného obhospodařování lesů, jehož cílem je zabezpečit a dosáhnout vyváženého rozvoje více funkcí lesů a efektivního využívání zdrojů.

 • EU
 • 1. 1. 2014

Vytvoření univerzálního přístupu k bezpečné, čisté a dostupné dopravě

Tato zpráva hodnotí provádění dobrovolných závazků přijatých na konferenci Rio + 20.

 • Ostatní
 • 20. 6. 2013

Národní cíle

Národní cíle pro odvětví mimo obchodování s emisemi, jako je doprava, budovy a zemědělství.

 • EU
 • 4. 3. 2013

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020

Základním globálním cílem Cyklostrategie je zpopularizovat jízdní kolo, aby se opět stalo rovnocennou, přirozenou a integrální součástí dopravního systému v městech „krátkých vzdáleností“, tj. ukázat, že cyklistická doprava je konkurenceschopná do vzdálenosti 5 km.

 • ČR
 • 1. 2. 2013

Normy kvality životního prostředí platné pro povrchové vody

Stanoví normy environmentální kvality (NEK) týkající se přítomnosti některých látek nebo skupin látek, které byly označeny za prioritní znečišťující látky, protože představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, v povrchových vodách.

 • EU
 • 22. 12. 2012

Lidé

Jan Pejter

Jan Pejter

Garant oblasti Zelená města a témat Budovy a Energie

Ředitel divize Mezinárodních projektů ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Veronika Mecnarowská

Veronika Mecnarowská

Garantka témat Ekosystémy a Biologická rozmanitost

Konzultant ve společnosti ENVIROS

Petr Dovolil

Petr Dovolil

Garant tématu Doprava & mobilita

Seniorní konzultant a vedoucí oddělení Poradenství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Pavel Sitný

Pavel Sitný

Garant tématu Průmysl

Ředitel divize ve společnosti ENVIROS a Senior Konzultant

Pavel Růžička

Pavel Růžička

Garant tématu Oběhové hospodářství

Senior konzultant ve společnosti ENVIROS

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

Garant témat Lesy a Půda

ESG manažer ve společnosti PwC Česká republika

Natalia Anferova

Natalia Anferova

Garantka témat Změna klimatu a Voda

Konzultant pro životní prostředí a vodní hospodářství v rámci pražské pobočky Mott MacDonald

Katerina Maneva Mitrovikj

Katerina Maneva Mitrovikj

Garantka tématu Vzduch

Konzultant, expert na kvalitu ovzduší ve společnosti ENVIROS

Peter Kalaš

Peter Kalaš

Expert

Viceprezident České podnikatelské rady pro trvale udržitelný rozvoj (CBCSD)

Maria Manidaki

Maria Manidaki

Expertka

Globální technický lídr pro uhlíkovou neutralitu v Mott MacDonald

Zprávy

Akce

Dostupné

16. 11. 2022

Nový televizní seriál o klimatických opatřeních a zelené transformaci

6. 12. 2022

Potenciál místní ekonomiky 2022 – Budoucnost veřejných projektů

3. 10. 2022

RETHINK: Oficiální zahájení projektu – online

Videa

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Přihlašte se k odběru novinek